Ladda ned data

Här presenteras information över hur du laddar ned data från Svensk havsmiljöövervakning. Data och metadata som datavärden publicerar är att betrakta som allmänna och offentliga enligt licensen CC0, fria att använda för alla. Mer information om systemen går att hitta på deras webbsidor och videoinstruktioner finns i högerspalten.

HÄMTA HAVSMILJÖDATA

 

DATABASENS INNEHÅLL

Marinbiologiska datatyper:
Mjukbottenfauna (zoobenthos)
Vegetationsklädda bottnar (epibenthos, där makrofyter ingår)
Djurplankton
Växtplankton/picoplankton
Bakterieplankton
Klorofyllhalt (integrerat prov)
Primärproduktion
Sedimentation
Tumlare (harbour porpoise)
Vikaresäl (ringed seal)
Gråsäl
Knubbsäl (harbour seal)
Sälpatologi
Fysikaliska och kemiska parametrar:
Temperatur, salthalt, densitet
pH, koldioxid
Alkalinitet
Syrgashalt, syremättnad, svavelväte
Fosfat, totalfosfor
Nitrit, nitrat, ammonium, totalkväve, partikulärt organiskt kväve (PON), urea
Kisel
Partikulärt organiskt kol (POC), löst organiskt kol (DOC), totalt organiskt Kol (TOC), humus, lignin, gulämne (CDOM)
Strömriktning, strömhastighet,
Aluminium
Klorofyll-a (diskreta prov)
Siktdjup
Lågupplöst CTD-data