Ladda ned data

Här presenteras information om hur du laddar ned data från Svensk havsmiljöövervakning. Data och metadata som datavärden publicerar är allmänna och offentliga enligt licensen CC0, fria att använda för alla. Mer information om systemen går att hitta på systemens webbsidor och videoinstruktioner som finns i högerspalten.

HÄMTA HAVSMILJÖDATA

 

DATABASENS INNEHÅLL

Marinbiologiska datatyper:
Mjukbottenfauna (zoobenthos)
Vegetationsklädda bottnar (där makrofyter ingår; epibenthos)
Djurplankton (zooplankton)
Växtplankton/picoplankton (phyto/picoplankton)
Bakterieplankton (bacterioplankton)
Klorofyllhalt (slangprov; chlorophyll)
Primärproduktion (primary production)
Sedimentation
Tumlare (harbour porpoise)
Vikaresäl (ringed seal)
Gråsäl (grey seal)
Knubbsäl (harbour seal)
Sälpatologi (seal pathology)
Fysikaliska och kemiska parametrar:
Temperatur, salthalt
pH
Alkalinitet
Syrgashalt, svavelväte
Fosfat, totalfosfor
Nitrit, nitrat, ammonium, totalkväve, partikulärt organiskt kväve (PON), urea
Kisel (silikat)
Partikulärt organiskt kol (POC), löst organiskt kol (DOC), totalt organiskt Kol (TOC), humus, lignin, gulämne (CDOM)
Strömriktning, strömhastighet,
Aluminium
Klorofyllhalt (diskreta prov)
Siktdjup
Lågupplöst CTD-data