Rapport från havet med R/V Svea vecka 19, 2024

Under perioden 2024-05-06 till 2024-05-13 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. Expeditionen utfördes gemensamt med Stockholms Universitet (SU) som utförde bottenfaunaprovtagning i Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal för månaden och varierade mellan 5 – 8 °C i Östersjön och 9 – 11 °C i Västerhavet. I Västerhavet och en bit in i Östersjön (Arkona- och Bornholmsbassängen) var salthalten i ytvattnet under det normala, medan den i Östra Gotlandbassängen var högre än normalt.

Koncentrationen av lösta oorganiska näringsämnen i ytvattnet har fortsatt minska sedan i mars och april, men halten löst oorganiskt kväve (DIN) och silikat var fortsatt hög och över det normala på flera stationer i Västerhavet med halter upp till 3.5 µmol/l och 6.2 µmol/l respektive. I Östersjön låg koncentrationen av DIN på låga nivåer runt 0.1 µmol/l medan

halten fosfat låg mellan 0.2 – 0.3 µmol/l vilket var något förhöjt för området runt Östra- och Västra Gotlandsbassängen. Halten fosfat låg runt 0.1 µmol/l i Västerhavet. I Östra Gotlandbassängen var halterna av silikat något förhöjda och låg mellan 10 – 16 µmol/l.

Syresituationen i bottenvattnet var god (>4 ml/l) vid samtliga stationer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, ingen syrebrist noterades.

I Arkonabassängen var syresituationen god med koncentrationer kring 4 ml/l i bottenvattnet. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten råder återigen akut syrebrist (<2 ml/l) i djupvattnet. I Östra Gotlandsbassängen förekom akut syrebrist från ca 70 m djup medan svavelväte uppmättes först vid 125 m och djupare. Svavelväte förekom från 80 m i Västra Gotlandsbassängen men halterna är lägre än i Östra Gotlandbassängen.

Nästa expedition med R/V Svea är planerad till 2 – 8:e juni, med start i Kalmar och avslut i Lysekil.

Resultat

Expeditionen genomfördes med forskningsfartyget R/V Svea och startade efter lunch i Lysekil den 6:e maj. Vädret under expeditionsveckan var soligt med svaga vindar och temperaturer mellan +5 och +10 °C.

24 av de 26 planerade stationerna besöktes. Referensmätning vid flinten 7 och Almagrundet fick strykas pga. tidsbrist och för att anpassa ankomsttiden till SU:s stationer då deras bottenprovtagning behöver ske under dagtid. Totalt 7 områden besöktes för bottenfaunaprovtagning. Profiler av salt, temperatur, syre och fluorescens i vattenkolumnen mättes med CTD monterad på en rosett med plats för 24 vattenhämtare.

Sveas ferrybox kördes under hela expeditionen men Imaging Flow Cytobot (IFCB) var ej installerad under denna resa. Dagligen togs ett referensprov ur ferryboxen för klorofyllanalys. Instrumentet för att mäta profiler under gång; Moving Vessel Profiler (MVP), kördes endast vid en transekt mellan stationerna Å13 och Å17, eftersom vi pga. tidsbrist inte kunde hålla den låga fart som är rekommenderad vid MVP-körning. Sveas ADCP kördes endast med WH600 eftersom OS150 inte fungerade.

Referensmätning med CTD vid havsbojen vid Huvudskär utfördes då vi passerade på väg söderut.

Rapporten är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll och som är jämförd mot månadsmedelvärde för perioden 1991 – 2020. När ytterligare kvalitetsgranskning genomförts kan vissa värden komma att ändras. Värden som anges i rapporten har avrundats till närmaste tiondel och kan därför skilja sig från publicerade värden. Data publiceras så fort som möjligt på datavärdens hemsida, normalt inom ca en vecka efter avslutad expedition. Vissa analyser utförs efter expeditionen och publiceras därför senare.

Ladda hem data från SHARKweb
 

Skagerrak

Termoklinen hade inte hunnit bli särskilt skarp, men ytvattnet har börjat värmas upp och temperaturen låg mellan 9 – 11 grader vilket är normalt för månaden. Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt och låg mellan 18 – 27 men närmare kusten, vid Släggö var salthalten normal och låg omkring 22. Haloklinen låg vid ca 15 – 20 m djup.

Koncentrationen av lösta oorganiska näringsämnen i ytvattnet har fortsatt minska sedan i mars och april, men halten löst oorganiskt kväve (DIN) och silikat är fortsatt hög och över det normala på flera stationer med halter som varierade mellan 0.1 – 3.5 µmol/l och 3.2 – 6.2 µmol/l respektive. Halten fosfat låg runt 0.1 µmol/l.

Syresituationen vid botten var god vid samtliga stationer i Skagerrak, normala halter för månaden uppmättes med koncentrationer mellan 5.9 – 6.3 ml/l.

Fluorescensmätning gav högst utslag mellan 0 – 15 m, några kraftiga toppar noterades vid 7 och 11 m på stationerna Å15 och Å13 men högst värden fanns i ytan vid Släggö. Vid Å17 uppmättes viss fluorescens ända ner till ca 30 m.

Kattegatt och Öresund

Temperaturen i ytvattnet har ökat från runt 7 grader sedan i april och låg nu runt 9 – 10 °C, vilket är normalt för månaden. Salthalten i ytvattnet var även i Kattegatt och Öresund under det normala och låg mellan 7.8 i Öresund till 18.9 vid Anholt E. Termoklin och haloklin sammanföll och låg omkring 5 – 15 meter.

Koncentrationen av lösta oorganiska näringsämnen i ytvattnet var varierande i området. Vid Fladen hade halterna ökat något sedan i april och var över det normala för månaden. Vid N14 Falkenberg och Anholt E låg DIN och fosfat på fortsatt låga nivåer, medan halten silikat hade ökat sedan i april på båda stationerna. Även i Öresund hade halten silikat ökat medan DIN och fosfat minskat sedan i april. Halterna av silikat var över det normala för månaden på samtliga stationer i området och låg mellan 6.3 – 11.4 µmol/l.

Syrehalterna i Kattegatts bottenvatten var inom det normala och låg omkring 4.8 – 6.0 ml/l vid samtliga stationer, som lägst i Öresund.

Klorofyllfluorescensen var som högst mellan 7 och 12 meter.

Egentliga Östersjön

Temperaturen i ytvattnet var kallare än i Västerhavet men hade ökat på samtliga stationer sedan i april och låg mellan 4 – 8 °C vilket är inom det normala för månaden. Den högsta ytvattentemperaturen (8.1°C) noterades vid BCSIII-10. Salthalten i ytvattnet var fortsatt under det normala i både Arkona- och Bornholmsbassängen och låg mellan 7.1 och 7.3. Salthalten i ytvattnet var över det normala i Östra Gotlandsbassängen (7.2 – 7.5), medan den var normal i Västra Gotlandsbassängen (6.5 – 6.9).

Vattnet var välblandat ner till 30 m i Arkonabassängen, därunder låg ett något varmare och saltare vatten. I Bornholmsbassängen kunde vi se en svag uppvärmning av ytvattnet men ingen uttalad termoklin. Haloklinen låg runt 40 – 50 m i Bornholmsbassängen, i Östra- och Västra Gotlandsbassängen sträckte den sig ner till 60 – 70 m.

Halterna av lösta oorganiska näringsämnen i ytvattnet hade minskat i hela Egentliga Östersjön sedan i april. DIN hade minskat till eller låg kvar på låga halter runt 0.1 µmol/l vilket var inom det normala för månaden medan halterna av fosfat som låg mellan 0.2 – 0.3 µmol/l var något förhöja i vissa delar av Östra- och Västra Gotlandsbassängen. Halterna av silikat har sjunkit till normala nivåer i Västra Gotlandsbassängen och låg nu mellan 11 – 14 µmol/l. I Östra Gotlandsbassängen var halterna av silikat fortfarande något förhöjda och låg mellan 10 – 16 µmol/l. I Arkona- och Bornholmsbassängen var halterna av fosfat och DIN i ytvattnet normala för månaden och låg runt 0.2 och 0.1 µmol/l respektive, medan halterna av silikat fortfarande var något förhöjda i Arkonabassängen.

I Arkonabassängen var syresituationen fortsatt god i bottenvattnet men koncentrationen av syre hade minskat något sedan i april och låg nu kring 4 ml/l.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten råder återigen akut syrebrist (<2 ml/l) i djupvattnet från ca 70 – 80 m djup medan det vid stationen BCSIII-10 uppmättes något högre halter runt 3 ml/l närmast botten, där observerades dock ett grundare lager vid 80 m djup med syrgashalt nära noll (0.3 ml/l).

I Östra Gotlandsbassängen förekom akut syrebrist från ca 70 m djup men inget svavelväte uppmättes förrän vid 125 m, vid BY10 förekom svavelväte endast närmast botten (142 m). I Västra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte från 80 m och djupare. De högsta svavelvätehalterna förekom i Östra Gotlandsbassängen vid BY15 Gotlandsdjupet.

Fluorescensmätningarna visade på viss planktonaktivitet i ytlagret, framförallt mellan 5 – 20 m. Fluorescensmaxima noterades vid 3 – 8 m djup i Västra Gotlandsbassängen.

Mer information om algsituationen finns att läsa i:
Algaware-rapporten
 

Tvärsnitt syre
Figur: Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild
Kväve
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av oorganiskt kväve i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Fosfat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av fosfat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Silitkat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av silikat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Syre
Figur: Syrekoncentrationen (µmol/l) i bottenvattnet. Förstora Bild
Temp
Figur: Temperaturen i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Salt
Figur: Salthalten i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild

Deltagare under expeditionen

Namn Roll Från
Madeleine Nilsson Expeditionsledare, vattenprovtagning SMHI
Lena Viktorsson Vattenprovtagning SMHI
Martin Hansson CTD- och plattformsarbete SMHI
Örjan Bäck CTD- och plattformsarbete SMHI
Sara Johansson Närsaltsanalyser, kvalitetsansvarig SMHI
Johanna Honkanen Expeditionsledare, Bottenfaunaprovtagning SU
Marika Huldt Bottenfaunaprovtagning SU
Malin Dahlgren Bottenfaunaprovtagning SU
Linda Röjning Bottenfaunaprovtagning SU
Samir Manda Avdi Bottenfaunaprovtagning SU


Bilagor:

Färdkarta (8,7 MB, pdf)

Tabell över stationer, analyserade parametrar och antal provtagningsdjup (62 kB, pdf)

Figurer över månadsmedelvärden och vertikalprofiler (1,4 MB, pdf)

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 19, 2024 (11,7 MB, pdf)