Algrapport nummer 1, 2024

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Släggö, den mer kustnära stationen. Planktonsamhället i Västerhavet var ett typiskt vintersamhälle med mestadels kiselalger med högsta celltätheter av Skeletonema marinoi samt släktet Pseudonitzschia. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer. Diversiteten och cellantalen av växtplankton var låga i Östersjön, med mest små celler såsom Cryptomonadales och mindre Gymnodiniales. Den centriska kiselalgen Actinocyclus octonarius fanns vid samtliga stationer. Vid stationerna BY31 och BY38 förekom den toxinbildande Dinophysis acuminata* med enstaka celler. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer, förutom vid BY32 där de var högre än normalt.