SMHI: Notiser och preliminära rapporter, Serie HYDROLOGI (1952 - 1973)

Nedan visas de skrifter som gavs ut i serien Notiser och Preliminära rapporten. Serien är delad, Serie A gavs ut 1952-1959 och en numrerad serie gavs ut 1963-1972.

Notiser och preliminära rapporter A 1 och 2 (1952-1959)

A.1.1 Några undersökningar över slamorsaker i lndalsälven vid Östrands Pumpstation. E. Dahl

A.1.2 Undersökning av genom sandning åstadkommen inverkan på issmältningen. B. Lindblad

A.1.3 Vattentemperaturens dygnsvariation. Undersökning i Erken 4-5 april 1957. K. Byrde

A.1.4 Undersökn av sambandet mellan isläggning och medeldjup i 21 norrländska sjöar. M. Falkenmark

A.1.5 Avsplittring vid genomborrning av is. O. Hemmingsson

A.1.6 Några uppgifter om antalet dagar mellan isläggning och 1. första körning, 2. 15 cm istjocklek, 3. 30 cm istjocklek. S. Fremling

A.1.7 Redogörelse för undersökningar rörande kravis under vintern 1956/57 vid Lanforsens och Gysinge Kraftverk. Fremling, Lind

A.2.1 Beräkning av tidpunkten för maximal vårflod. K. Byrde

A.2.2 Några undersökningar över avrinningens beroende av vissa meteorologiska faktorer under snösmältningstiden. A. Forsman

A.2.3 Om vårflödestillrinningens temperaturberoende. Förhållandena i Borgasjön året 1947-56 M. Sundberg-Falkenmark

A.2.4 Undersökning av isförskjutningar i Liten och Ockesjön. M. Sundberg-Falkenmark

A.2.5 Framtällning av isbad för noggrann bestämning av 0°C. L-E HaeggblomA.2.6 Solstrålningens genomträngning av is. Försök med strålningsskydd. L-E HaeggblomA.2.7 Glastermometrars åldring. Anbefallande av korrektioner. L-E Haeggblom

Notiser och preliminära rapporter -enkel numrering (1963-1973)

1.    Sundberg-Falkenmark, M. Om isbärighet. Stockholm 1963 

2.    Forsman, A. Snösmältning och avrinning. Stockholm 1963

3.   Karström, U. Infrarödteknik i hydrologisk tillämpning: Värmebilder som hjälpmedel i recipientundersökningar. Stockholm 1966

4.   Moberg, A. Svenska sjöars isläggnings- och islossningstidpunkter 1911/12 - 1960/61. Del l. Redovisning av observationsmaterial. Stockholm 1967

5.    Ehlin, U & Nyberg, L. Hydrografiska undersökningar i Nordmalingsfjärden. Stockholm 1968

6.    Milanov, T. Avkylningsproblem i recipienter vid utsläpp av kylvatten. Stockholm 1969

7.    Ehlin, U & Zachrisson, G. Spridningen i Vänerns nordvästra del av suspenderat material från skredet i Norsälven i april 1969. Stockholm 1969 

8.    Ehlert, K. Mälarens hydrologi och inverkan på denna av alternativa vattenavledningar från Mälaren. Stockholm 1970

9.    Ehlin, U & Carlsson, B. Hydrologiska observationer i Vänern 1959-1968 jämte sammanfattande synpunkter. Stockholm 1970

10.    Ehlin. U & Carlsson, B. Hydrologiska observationer i Vänern 17-21 mars 1969. Stockholm 1970

11.    Milanov, T. Termisk spridning av kylvattenutsläpp från Karlshamnsverket. Stockholm 1971

12.    Persson, M. Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Rapport I Stockholm. 1971

13.    Persson, M Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Rapport II:  Snösmältningar med snörör och snökuddar. Stockholm 1971

14.    Hedin, L. Hydrologiska undersökningar i Velens representativa område. Beskrivning av området, utförda mätningar samt preliminära resultat, Rapport I. Stockholm 1971

15.    Forsman, A & Milanov, T. Hydrologiska undersökningar i Velens representativa område. Markvattenstudier i Velenområdet. Rapport II. Stockholm 1971 

16.    Hedin, L. Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område. Nederbördens höjdberoende samt kortfattad beskrivning av området. Rapport I. Stockholm 1971.

17.    Bergström, S & Ehlert, K. Stochastic Streamflow Syntheses at the Velen representative Basin. Stockholm 1971

18.    Bergström, S. Snösmältningen i Lappträskets representativa område som funktion av lufttemperaturen. Stockholm 1972

19.    Holmström, H. Test of two automatic water quality monitors under field conditions. Stockholm 1972 

20.    Wennerberg, G. Yttemperaturkartering med strålningstermometer från flygplan över Vänern under 1971. Stockholm 1972

21.    Prych, A. A warm water effluent analyzed as a buoyant surface jet. Stockholm 1972

22.    Bergström, S. Utveckling och tillämpning av en digital avrinningsmodell, Stockholm 1972

23.    Melander, O. Beskrivning till jordartskarta över Lappträskets representativa område. Stockholm 1972

24.    Persson, M. Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Rapport III: Avdunstning och vattenomsättning. Stockholm 1972

25.    Häggström, M. Hydrologiska undersökningar i Velens representativa område. Rapport III: Undersökning av torrperioderna under IHD-åren fram t o m 1971. Stockholm 1972

26.    Bergström, S. The application of a simple rainfall-runoff model to a catchment with incomplete data coverage. Stockholm 1972

27.    Wändahl, T & Bergstrand, E. Oceanografiska förhållanden i svenska kustvatten. Stockholm 1973

28.    Ehlin, U. Kylvattenutsläpp i sjöar och hav. Stockholm 1973

29.    Andersson, U-M & Waldenström, A. Mark- och grundvattenstudier i Kassjöåns representativa område . Stockholm 1973

30.    Milonov, T. Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område. Markvattenstudier i Kassjöåns område . Rapport II. Stockholm 1973