Om Isbärighet Resultat av belastningsförsök på is, utförda av Samarbetsgruppen för isbärighetsförsök 1959-61

Typ: Rapport
Serie: Notiser och Preliminära Rapporter Serie Hydrologi nr 1
Författare: Malin Sundberg-Falkenmark
Publicerad:

Sammanfattning

Föreliggande utredning har genomförts som ett led i det arbete rörande ett istäckes bärighet i olika situationer, som sedan 1958 bedrivits i samarbete mellan olika statliga verk. Däri redovisas dels den teoretiska bakgrunden till några av de många isbärighetsformler som förekomma, dels resultaten från de av Samarbetsgruppen åren 1959 och 1961 bedrivna belastningsförsöken på sjön Storsjön i Jämtland.

Utredningen har delvis genomförts vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut på uppdrag av Kungl. Armétygförvaltningen, vilken utfört de fältförsök som häri redovisats och som gemensamt med Kungl. Vattenfallsstyrelsen och Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen bekostat desamma. Utredningen har dock kunnat givas en bredare uppläggning tack vare ekonomiskt bidrag från Embleton Sundbergs stipendiefond och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, där överdirektören Alf Nyberg och byråchefen G. Nybrant lämnat ovärderligt stöd. Professor Folke Odquist, KTH, har givit värdefulla impulser, bl.a. i frågan om stöpisens inverkan på bärigheten. Bearbetningsarbetet har utförts av hydrologassistenten Gun Jörstedt-Zachrisson, skrivarbetet av kontoristen Ulla Malin-Dahl samt ritarbetet av kanslibiträdet Elly Berg. Till samtliga här nämnda personer och institutioner framför jag därför mitt varma tack. Utredningen har med smärre kompletteringar framlagts såsom licentiatavhandling i ämnet hydrologi.