SMHI: HO-rapporter (1982-1985)

1 Sven-Erik Westman
Metod för homogenitetskontroll av meteorologiska och hydrologiska observationer.
Norrköping 1982

2 Göran Sandberg
Utvärdering och modellsimulering av grundvattenmätningarna i Ångermanälvens övre tillrinningsområde.
Norrköping 1982

3 Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens båtar
1982.
Norrköping 1983

4 Martin Häggström och Magnus Persson
Utvärdering av 1982 års vårflödesprognoser.
Norrköping 1983

5 Jonny Svensson
Vägdata från svenska kustvatten 1982.
Norrköping 1983

6 Jonny Svensson
The new harbour in Landskrona - oceanographic investigations.
Norrköping 1983

7 Magnus Persson
Operational hydrological forecasting in Sweden.
Norrköping 1983

8 Cecilia Ambjörn
Vattenutbyte mellan Bottniska Viken och Östersjön.
Norrköping 1983

9 Gun Zachrisson
Var vintern 1982/83 extrem? En jämförande studie av vattentemperatur i några mellansvenska sjöar.
Norrköping 1983

10 Maja Brandt
Sedimenttransport i svenska vattendrag 1981. Resultat från sedimenttransportnätet.
Norrköping 1983

11 Bo Juhlin
Försök med automatisk vattenprovtagning i Marviken.
Norrköping 1983

12 Gun Zachrisson och Barry Broman
Värmeuttag ur Helgasjön - möjligheter och konsekvenser.
Norrköping 1984

13 Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens fartyg 1983.
Norrköping 1984

14 Ingemar Holmström
Åtgärder mot försurning i V elen. Erfarenheter frän utförd behandling med kalk och soda samt förslag till fortsatta åtgärder. En utredning för Töreboda kommun.
Norrköping 1984

15 Jonny Svensson
Vägdata frän svenska kustvatten 1983.
Norrköping 1984

16 Magnus Persson och Sven-Erik Westman
Beräkning av daglig vattenföring vid Ulva kvarn i Fyrisån 1951-82.
Norrköping 1984

17 Martin Häggström och Magnus Persson
Utvärdering av 1983 års vårflödesprognoser.
Norrköping 1984

18 Barbro Johansson
Vattenståndsprognoser för Hammarsjön - Helge å.
Norrköping 1984

19 Martin Häggström
Utvärdering av 1984 års vårflödesprognoser.
Norrköping 1984

20 Torbjörn Lindkvist och Christina Thoms-Hjärpe
Svenskt sjöregister - uppdatering.
Norrköping 1984

21 Sten Bergström och Maja Brandt
Snömätning med flygburen gammaspektrometer i Kultsjöns avrinningsområde 1980
- 1984.

22 Urban Svensson
PROBE - An instruction manual.
Norrköping 1984

23 Thomas Thompson
Kartläggning av ytvattentemperaturen med satellitdata.
Norrköping 1985

24 Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens fartyg.
Norrköping 1985

25 Bengt Carlsson
Vindförluster vid mätning av snönederbörd med SMHI-nederbördsmätaren.
Norrköping 1985

26 Torbjörn Lindkvist
Svenskt vattendragsregister.
Norrköping 1985

27 Kurt Ehlert (projektledare)
Svenskt sjöregister.
Norrköping 1983

28 Barbro Johansson, Magnus Persson, Göran Sandberg och Edgar Robles
Aplicaci6n del modelo HBV a la cuenca de Lago de Arenal en Costa Rica.
Norrköping 1985

29 Gun Grahn, Barbro Johansson och Barbro Norlander
Beräknat markvattenunderskott i Simlångens avrinningsområde 1934-83.
Norrköping 1985

30 Gun Grahn, Barbro Johansson och Barbro Norlander
Beräknat markvattenunderskott i Emåns avrinningsområde 1934-83.
Norrköping 1985

31 Ohn Gyaw och Magnus Persson
Application of the HBV model to pilot basins in Burma.
Norrköping 1985

32 Todor Milanov
Vattenbalanskartor över Sverige - månadsmedelvärden för 1931 - 1960 av nederbörd, avdunstning och avrinning.
Norrköping 1985

33 Jonny Svensson
Vägdata från svenska kustvatten 1984.
Norrköping 1985