SMHA: Meddelanden – Band 1 till 7 (1920 - 1946)

Nedan visas innehåll i de 7 band som publicerats under serien Meddelanden från SMHA.

Två blöcker med blå prämar
De två första banden av SMHA:s serie Meddelanden. Foto Katarina Stensen

Band 1

N:o 1. Stärke der Sonnenstrahlung im mittelschwedischen Ostseegebiet, März 1918 – Mai 1919, von J. Westman. (1-24)

N:o 2. Isläggning och islossning i Sveriges insjöar, av J.V. Eriksson, avec un résumé français (1-95)  

N:o 3. Mesures de la radiation solaire à Abisko pendand l’été 1914, pas A. Funke (1-17)

N:o 4. Recherches sur les grands vents près de la côte suédoise du golfe de Botnie, par C. J. Östman, avec 2 planches hors texte (1-47)

N:o 5. Översikt över Sveriges vattenkraft, av Sven Norlindh, med 3 kartor 1-VIII (1-40)

Band 2

N:o 1. Vegetationens årliga utvecklingsgång i Svealand, av H. Wilh. Arnell, mit deutcher Inhaltsûbersicht (1-79)

N:o 2. Mälarens isförhållanden vintrarna 1917/18 – 1921/22, av J.V. Eriksson, med 4 planscher (1-19)

N:o 3. Nederbördskartor över Sverige, av Axel Wallén, un résumé français, et 3 planches hors texte (1-8)

N:o 4. Vattenståndet vid Rikets kuster åren 1887-1921, av Folke Bergsten (1-85)

N:o 5. Untersuchungen über die Elemente des Nebels und der Wolken, von Hilding Köhler, mit drei Tafeln (1-73)

Band 3

N:o 1. Meteorologiska resultat av en sommarseglats runt de brittiska öarna, av Carl-Gustaf Rossby, with an English summary (1-16)

N:o 2. De svenska vattendragens arealförhållanden: 3 Luleälv m. fl., av Gustaf Wersén, med 1 karta (1-14)

N:o 3. Synoptiska väderlekskartor i navigationens tjänst, av F. Lindholm (1-16)

N:o 4. Karta över den årliga nederbördens fördelning på Skandinaviska halvön, av H. W:son Ahlmann, avec un résumé français, och 1 karta (1-8)

N:o 5. De svenska flodernas vattenmängder, av Gustaf Slettenmark, avec une Table des matières en français, och 6 planscher (1-56)

N:r 6. Om stormar vid Svealands och Götalands kuster, (Les grands vents près des côtes du Svealand et du Götaland), av C.J. Östman (1-37)

N:r 7. Om sockerbetsodlingens klimatiska betingelser och bevattningsproblemet, av L. Högberg (1-11)

N:o 8. Zur Thermodynamik der kondensation an hygroskopischen Kernen und Bemerkungen über das Zusammenfliessen der Tropfen, von Hilding Köhler (1-16)

N:o 9. Mälarens vattenstånd åren 1887-1925, av Folke Bergsten, med 1 karta (1-20) 

N:o 10. Sur la structure thermique de l’atmosphère au-dessus de la Suède méridionale. Sondages faits par avion en 1924 et 1925, par F. Lindholm (1-42)

N:r 11. De svenska vattendragens arealförhållanden: 4. Piteälv m. fl., av Gustaf Wersén, med 1 karta (1-15)

N:r 12. Recording nocturnal radiation, by Anders Ångström, with one plate (1-12)

Band 4

N:r 1. Vegetationens utvecklingsgång i Norrland, av Knut Arnell, mit deutcher Zusammenfassung (1-28)

N:r 2. Studier över nederbördens fördelning vid olika vindar i Svea- och Götaland. (Distribution des pluies suivant les vents dans les provinces de Svealand et de Götaland), av C.J. Östman (1-30)

N:r 3. Recording solar radiation. A study of the radiation climate of the surroundings of Stockholm, by Anders Ångström, with 2 plates and numerous tables (1-36)

N:r 4. De svenska vattendragens arealförhållanden: 5 Umeälv m. fl., av Gustaf Wersén, med 1 karta (1-15)

N:r 5. Kartor över vattenmängder och sjöprocent i Sverige, av Gustaf Slettenmark, med 4 kartor, avec un résumé français (1-7)

N:r 6 Om vindskalor och vindmätare i svensk meteorologi, (Sur les échelles de vent et les anémomètres en Suède),  av C. J. Östman, avec un résumé français (1-16)

N:r 7. De svenska vattendragens arealförhållanden: 6 Ångermanälven och Indalsälven m. fl., av Gustaf Wersén (1-24)

N:r 8. De svenska vattendragens arealförhållanden: 7 Ljungan och Ljusnan m. fl., av Gustaf Wersén (1-16)

N:r 9. Solutions graphiques d’équations différentielles du premier ordre, par G. Gyllström, avec 8 planches (1-6)

N:r 10. Tåkern, en hydrografisk undersökning, av Ragnar Melin, med 6 planscher (1-72)

Band 5

N:r 1. Väderlekens samband med hälsotillståndet, av Axel Wallén, avec un sommaire (p.3) et un résumé (p. 47 et 48) en français (1-71)

N:r 2. Eine neue Methode zur bestimmung des Wassergehaltes der Wolken, von Hilding Köhler (1-11)

N:r 3. Den kemiska denudationen i Sverige, (La dénudation chimique en Suède), av J.V. Eriksson. Pour une Table des matières en français v. p. 4 et pour un Resumé français v. p. 93 (1-93)

N:r 4. Illumination from sun and sky in the neighbourhood of Stockholm in 1928, by T.E. Aurén, with 2 plates (1-24)

N:r 5. Lancers de ballons-sondes d’Abisko de 1921 à 1929, par Bruno Rolf, avec 9 planches (1-42)

N:r 6. Sveriges vattenkraftstillgångar. Sammanfattning av resultaten i Förteckning över Sveriges vattenfall för Norrlands älvar och Dalälven jämte preliminär beräkning av vattenkraften i hela landet, av Ragnar Melin, med 12 planscher och 7 textfigurer. An English table of contents and summary on pages 3 and 27 (1-27)

Band 6

N:r 1. Hammarén, Hjalmar. Norrskensfotogrammetri i Abisko under februari och mars 1922, + 6 pl. (1-17)

N:r 2. Arnell, Knut och Arnell, Sigfrid. Vegetationens utveckling i Götaland, mit deutscher Zusammenfassung. (1-70)

N:r 3. Östman, C.J. Vinden i Sveriges högre luftlager. Resultat av pilot-ballongobservationer utförda under åren 1919-1929, avec un résumé en français (1-38)

N:r 4. Bergsten F. Höjdbestämningar vid Sveriges kuster medelst hydrografisk nivellering, with a summary in English (1-10)

N:r 5. Olsson, Hilding. Meteorological Observations at Mount Nordenskiöld, Spitzbergen During The International Polar Year 1932-1933 (1-83)

N:r 6. Östman, S.J. Isförhållandena vid Sveriges kuster under vintrarna 1870/71 – 1934/35 (Die Eisverhältnisse der Schwedischen Küsten in den Wintern von 1870/71 bis 1934/35) + 2 pl. (1-63)

Band 7

1 Melin, Ragnar. Fyrisån, + 1 pl. (1-15)

2 Ångström, Anders. Lufttemperatur och temperaturanomalier i Sverige 1901-1930, + 12 pl. (1-69)

3. Bergsten, Folke. Olandsån, + 1 pl. (1-13)

4. Östman, C.J. Yttemperaturen i svenska vattendrag, An english table of contents and summary (1-17)

5. Östman, C.J. Om sambandet mellan isläggning vid svenska ostkusten och meteorologiska faktorer – Über den Zusammenhang swischen Eisbildung an der schwedischen Ostküste und einigen meteorologischen Faktoren (1-16)

6. Ångström, A. och Jacobsson, S. Temperaturmätningar i Vänern och Götaälv, with a summary in English, 31 fig. + 2 pl. (1-20)

7. Bergsten, F. Vårflödet i norrländska vattendrag samt i Dalälven och Klarälven, with a summary in English (1-14)

8. Nyberg, Alf. Om väderlekens inverkan på regulariteten av flygtrafiken (1-16)

9. Bergsten, F. De svenska vattendragens arealförhållanden: 8 Dalälven m. fl. (Flodområdena söder om Ljusnan t. o. m. Dalälven), + 1 karta (1-25)

10. Bergsten, F. Beräkning av de karakteristiska avrinningsvärdena i vattendrag med icke känd avrinning, with a summary in English (1-11)

11. De svenska vattendragens arealförhållanden: 9. Mälaren – Norrström m. fl. (Flodområdena mellan Dalälven och Motalaström) + 1 pl. (1-27)

12. De svenska vattendragens arealförhållanden: 10. Vättern – Motalaström m. fl. (Flodområdena Motalaström t. o. m. Emån) + 1 karta (1-18)