Metod för homogenitetskontroll av meteorologiska och hydrologiska observationsserier

Typ: Rapport
Serie: HO 1
Författare: S-E Westman
Publicerad:

Sammanfattning

En metod för homogenitetskontroll av nederbörd, temperatur och vattenföring har tagits fram, som bygger på jämförelser mellan olika stationer sk DOUBLE-MASS analys. Syftet har i första hand varit att granska observationsserier som skall ligga till underlag för hydrologiska modellberäkningar. Resultatet plottas och ger en sammanfattande bild, som granskas visuellt. Uppenbara fel, som kan förklaras av förändringar på observationsplatsen, kan rättas till, tveksamma serier kan väljas bort. Slutsatserna måste dras med försiktighet speciellt då jämförelsematerialet är begränsat eller tvekan råder om alla serier i testet hämtats från områden med samma klimatregim.

Den beskrivna metoden är anpassad till SMHIs datorsystem och den kommer att användas rutinmässigt vid såväl framtida tillämpningar av HBV-modellen som utredningar av annat slag.