Mark- och grundvattenstudier i Kassjöåns representativa område

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 29
Författare: U-M Andersson, A Waldenström,
Publicerad:

Sammanfattning

Representativa området Kassjöån är ett av de specialområden som inrättats under den Internationella Hydrologiska Dekaden (IHD), 1965-74, för att möjliggöra detaljerade studier över främst vattenomsättningen inom avrinningsområden typiska för större landarealer.

I denna delrapport studeras vart nederbörden som infiltreras i marken tar vägen, hur nederbörden ger upphov till ökad markvattenhalt, höjt grundvattenstånd och olika avrinningsförlopp. Dessutom beskrivs varje mätstation utifrån dess läge och vegetationen kring rören.