Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område I

Typ: Rapport
Serie: Notiser och Preliminära rapporter Hydrologi Nr 16
Författare: L. Hedin
Publicerad:

Sammanfattning

Representativa området Kassjöån är ett av de specialområden som inrättats under den Internationella Hydrologiska Dekaden (IHD), 1965-74, för att möjliggöra detaljerade studier över främst vattenomsättningen inom avrinningsområden typiska för större landarealer.

Inom undersökningarnas ram göres mätningar av om möjligt alla i vattenomsättningen ingående parametrar dock främst avrinning, nederbörd, magasinering som grundvatten, markvatten, snö samt i sjöar.