Hydrologiska undersökningar i Velens representativa område II

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 15
Författare: A. Forsman, T. Milanov
Publicerad:

Sammanfattning

I Velenområdet, som huvudsakligen består av barrskogsbevuxen moränjord med högt grundvattenstånd, har markvattenmätningar bedrivits tillsammans med andra hydrologiska mätningar i mer än 3 år. Mätningarna där är förmodligen de mest intensiva och omfattande i Norden.

Målsättningen för mätningarna, som fortfarande pågår är, att löpande bestämma arealmedelvärden på markvattnets förändringar under varje kalendermånad att ingå som en post i vattenomsättningen för hela Velenområdet. Markvattenmätningarna används också för att bestämma avdunstningen och som ett hjälpmedel att utveckla och testa matematiska avrinningsmodeller samt för att belysa grundvattenförhållandena.

Följande slutsatser kan dras ur de hittills utförda mätningarna och bearbetningarna.

a) Förändringarna i markvattenhalten kan ske mycket snabbt under t.ex. snösmältningen, med över 7 mm per dygn, vilket givetvis försvårar bestämningen av förändringarna per kalendermånad i de fall då mätningarna inte har gjorts exakt vid månadsskiftet.

b) Arealmedelvärdet av månadsförändringarna kan för Velenområdet bestämmas med ett medelfel på omkring ± 7 mm, vilket är otillräckligt för bestämning av månadsavdunstningen med vattenbalansmetoden.

c) Årliga amplituden i markvattenhalt i den övre metern är omkring 50 mm under ett normalt år, och upp till 90 mm ett torrt år.

d) Approximativa värden på upptagbart vatten, 140 mm, fältkapacitet, 290 mm, och vissningsgräns, 150 mm, har bestämts för Velenområdet. Men särskilt det senare värdet kan vara i överkant.

e) Effektiva porositeten varierar inom området mellan 2 och 5 %.

f) Markvattenhalt och grundvattenstånd visar parallella variationer utan nämnvärd tidsförskjutning. Hänsyn till detta bör tas vid konstruktionen av matematiska avrinningsmodeller för liknande områden med höga grundvattenstånd. Förslagsvis bör mark- och grundvatten betraktas som en enhet.