Snösmältning och avrinning Studier utförda på försöksfält i Norrlands skogsområde med särskild hänsyn till väderlekens inverkan

Typ: Rapport
Serie: Notiser och Preliminära rapporter Serie Hydrologi Nr 2
Författare: Arne Forsman
Publicerad:

Sammanfattning

Vid mitt arbete med vårflödesprognoser under tidigare år vid Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) framstod det som önskvärt med detaljerade snöundersökningar och smältvattenmätningar för att klarlägga sambandet mellan avsmältningen och de meteorologiska faktorerna.

Överdirektör Nyberg och byråchef Nybrant på SMHI möjliggjorde igångsättandet och utförandet av sådana undersökningar.

Genom visst samarbete med Kungl. Vattenfallsstyrelsen kunde fältmätningarna utföras på en bredare basis än vad som eljest varit möjligt. Anslag till forskningsbiträde vid bearbetningen av observationsmaterialet beviljades av Statens naturvetenskapliga forskningsråd.

I det här framlagda arbetet behandlar jag först teorin för snösmältningen och därav betingad avrinning, redogör sedan för planering och instrumentering vid snöundersökningarna och redovisar till sist hittills utförda bearbetningar och de resultat och slutledningar, som framgår därav. Arbetet har framlagts som licentiatavhandling i Hydrologi för professor Filip Hjulström i Uppsala.