Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område III

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 24
Författare: M Persson
Publicerad:

Sammanfattning

Resultaten från de hydrologiska undersökningar som inom ramen för den internationella hydrologiska dekaden bedrivs i Lappträskets representativa område, presenteras i en serie rapporter av vilka föreliggande rapport är den tredje. I rapport I (Persson 1971) ges en beskrivning av området samt presenteras de mätningar som utförts i området åren 1968 - 70. De geologiska förhållandena beskrivs i en särskild rapport (Melander 1972). Rapport II (Persson 1971) behandlar snömätningarna i området.

Mätningarna syftar bl.a till en beskrivning av vattenomsättningen i området. En sådan beskrivning fordrar en någorlunda säker bestämning av avdunstningen vilket ej kunde göras enbart från de mätningar som gjordes under åren 1968 - 70. Under åren 1971 – 1972 har mätprogrammet därför kompletterats med olika mätningar avsedda som underlag för bestämning av avdunstningen. I denna rapport redogöres för dessa försök att bestämma avdunstningen i Lappträskområdet. Övriga mätningar i området har fortsatt på i stort sett samma sätt som under 1968 - 70.