De svenska vattendragens arealförhållanden Inledning. 1 Torneälv

Typ: Rapport
Serie: Särtryck ur Hydrografiska byråns årsbok för 1914
Författare: Gustaf Wersen
Publicerad:

Sammanfattning

I Hydrografiska byråns årsbok 1 (för åren 1908 och 1909) förekom en förteckning över de svenska huvudflodområdena och deras arealer jämte en kortare text till densamma. Denna förteckning fortsättes härmed; och lämnas därvid uppgifter om namn på floder och sjöar, de kartblad i större skala, på vilka återfinnas, biflodernas infallsriktning, flodlängd, nederbördsområdenas storlek, absoluta och relativa arealen av sjöar, öar ej inräknade, och sankmarker, innesluten fast mark och sjöar ej inräknade, samt antalet sjöar.