Hydrografiska Byrån Årsbok 3 för år 1911

Typ: Faktablad
Nummer: 3
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsboken för år 1911 innehåller i texten utom de vanliga översikterna en av byråingeniören R. SMEDBERG författad redogörelse för byråns instrumentella utrustning. Den innehåller vidare de tabellariska och grafiska sammanställningarna och bearbetningarna av de vattenstånds-, vattenmängds-, nederbörds-, vattentemperatur-, vattenprovs- och avvägningsmätningar som genom Hydrografiska byrån och beträffande nederbörden, Statens meteorologiska centralanstalt, utförts under år 1911. För första gången förekomma i denna årsbok tabeller över avrunna vattenmängder, istjocklek och avvägda höjder samt tvenne avbördningskurvor.
Stockholm den 5 mars 1913.