Översvämningar

Vid en översvämning ställs landområden under vatten. Översvämningar kan ske vid sjöar, vattendrag och längs med kusten. I samband med kraftigt regn kan tätorter och låglänt mark, såsom jordbruksmark översvämmas.

Översvämmat samhälle sett uppifrån

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada. I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer, och dödsfall i samband med översvämningar är mycket sällsynta.

Höga vattennivåer och kraften hos framforsande vatten kan orsaka stora skador på bebyggelse, jordbruksmark och infrastruktur och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är betydande. Ju mer infrastruktur och byggnader som byggs i anslutning till områden som kan översvämmas, desto känsligare blir samhället för dessa.

Information inför och under en krissituation

SMHI har i uppdrag att ge ut varningar när det finns risk för väderhändelser som kan ge skada på samhället. För de olika typerna av översvämningar finns varningar för skyfallsliknande regn, höga flöden i vattendrag och högt vattenstånd i havet. Varningar för översvämningar utfärdas också vid utsatta platser längs vattendrag och sjöar. 

Följ aktuella varningar på SMHIs varningssida.

krisinformation.se samlas viktig information i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där finns bland annat information om vilken samhällsaktör som har ansvar för vad under en översvämning.

Översvämningskänsliga områden och arbete för att minska riskerna för översvämning

Översvämningar återkommer ofta vid samma platser längs vattendrag, sjöar och kusten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) har identifierat områden med betydande översvämningsrisk i landet enligt EU:s översvämningsdirektiv. De har också tagit fram en översvämningsportal med kartor över områden vid sjöar och vattendrag som riskerar att översvämmas när vattenflödena uppnår en viss nivå.

Det sker ett stort arbete på flera olika myndigheter för att minska riskerna för översvämningar. Kommunerna arbetar långsiktigt med att minska utsattheten för översvämningar i deras risk- och sårbarhetsanalyser samt i planeringsarbetet.

Boverket har tagit fram vägledning avseende översvämningsrisker och Svenskt vatten har gett ut råd för dagvattenhantering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar mycket med översvämningsrisker.

Ökad risk för översvämningar i varmare klimat

I ett varmare klimat kan vissa typer av översvämningar bli vanligare. Risken för skyfall beräknas öka vilket kan göra att tätorter och låglänt mark blir mer utsatt för översvämningar. Havsnivåhöjningen gör områden som ligger kustnära mer utsatta för höga havsnivåer. Översvämningar vid sjöar och vattendrag beräknas bli vanligare i vissa delar av landet och mindre vanliga i andra delar. 

Det är viktigt att vi anpassar oss för dessa förändringar.  Klimatanpassningsportalen ger exempel på hur