Översvämningar

Vid en översvämning ställs landområden som normalt är torra under vatten. Översvämningar kan ske vid sjöar, vattendrag och längs med kusten. I samband med kraftigt regn kan tätorter översvämmas.

Översvämmat samhälle sett uppifrån

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada. I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer. Dödsfall i samband med översvämningar är mycket sällsynta.

Höga vattennivåer och kraften hos framforsande vatten kan dock orsaka stora skador på bebyggelse och infrastruktur och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är betydande. Ju mer infrastruktur och byggnader som byggs i anslutning till områden som kan översvämmas, desto känsligare blir vi för dessa.

Ökad risk för översvämningar i varmare klimat

I ett varmare klimat kan vissa typer av översvämningar bli vanligare. Risken för skyfall ökar vilket kan göra att tätorter blir mer utsatta för översvämningar. Havsnivåhöjningen gör områden som ligger kustnära mer utsatta för höga havsnivåer. Översvämningar vid sjöar och vattendrag beräknas bli vanligare i vissa delar av landet och mindre vanliga i andra delar.  

Det är viktigt att vi anpassar oss för dessa förändringar.  Klimatanpassningsportalen ger exempel på hur

SMHI varnar då det finns risk för översvämning

SMHI har i uppdrag att ge ut varningar när det finns risk för väderhändelser som kan ge skada på samhället. Varningar som är kopplade till översvämningar är uppdelade utifrån om det är intensivt regn, höga flöden i vattendrag eller högt vattenstånd i havet.

Följ aktuella varningar på SMHIs varningssida.

Arbete för att minska riskerna för översvämning

Det sker ett stort arbete på flera olika myndigheter för att minska riskerna för översvämningar. Kommunerna arbetar långsiktigt med att minska utsattheten för översvämningar i deras risk- och sårbarhetsanalyser samt i planeringsarbetet.

Boverket har tagit fram vägledning avseende översvämningsrisker och Svenskt vatten har gett ut råd för dagvattenhantering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar mycket med översvämningsrisker, de har bland annat pekat ut särskilt översvämningskänsliga områden enligt översvämningsdirektivet.