Olika typer av översvämningar

Vad som orsakar en översvämning, hur länge den pågår och vilken typ av områden som blir påverkade skiljer sig mellan olika typer av översvämningar.

Orsaker till översvämning kan till exempel vara:

  • Kraftigt regn under en kortare period
  • Mycket regn under en längre period
  • Stor snösmältning
  • Kraftig vind som pressar upp havsvatten mot kusten

Översvämningar vid sjöar och vattendrag – Fluviala översvämningar

Vid tillfällen när det har regnat mycket under en period eller när mycket snö smälter, ökar flödena i vattendragen och vattennivån i sjöar stiger. Detta kan leda till att områden kring sjöar och vattendrag översvämmas.

Översvämningarna kan bli värre om något dämmer upp vattenflödet, till exempel mycket is, så att vattnet har svårare att ta sig fram. I stora sjöar kan översvämningarna lokalt förvärras vid kraftig vind som trycker upp vattnet mot stranden.

Ätran2006
Översvämning längs ett vattendrag, Falkenberg vid Ätran 2006.

I norra delen av landet sker översvämningar vid sjöar och vattendrag oftast i samband med vårfloden medan de i södra Sverige kan inträffa vid alla tider av året. 

Ett tillfälle med stora översvämningar vid sjöar och vattendrag var under hösten 2000, då det föll mycket nederbörd i Svealand. Ett annat exempel är vårfloden i Norrland 2018, då snön smälte i snabb takt och orsakade översvämningar utmed sjöar och vattendrag. Tiden som denna typ av översvämning kan pågå varierar mycket, från några timmar i små vattendrag till flera månader vid översvämning av en stor sjö. 

Den globala uppvärmningen påverkar flödena i vattendragen. Vissa delar av landet beräknas få minskade extrema vattenflöden medan de i andra delar väntas öka.

Läs mer:

Översvämningar orsakade av kraftigt regn – Pluviala översvämningar

Kraftigt regn under kort tid kan orsaka översvämningar i tätorter. Stora hårdgjorda ytor där vattnet inte kan infiltrera i marken kan leda till vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar, översvämmade källare och vägar. Även små vattendrag kan översvämmas vid dessa tillfällen.

Översvämning i Gävle, 2021
Översvämning i en tätort, Gävle 18 augusti 2021.

Denna typ av översvämningar är vanligast under sommaren och varje sommar inträffar det någonstans i landet. Några exempel när kraftigt regn orsakat stora skador är de regn som föll över Malmö 31 augusti 2014 eller Gävle 17-18 augusti 2021. Denna typ av översvämning pågår oftast inte så lång tid, från några timmar upp till något dygn.

I framtida klimat väntas dessa händelser bli vanligare, och många tätorter kan behöva anpassa sig till detta.

Läs mer:

Översvämningar orsakade av hög havsnivå – Kustöversvämning 

Översvämningar utmed kusten förekommer främst i samband med kraftig pålandsvind som pressar upp vatten mot kusten. Vid dessa högvattenhändelser är vattennivån även ofta förhöjd på grund av lågt lufttryck. Stora lokala variationer förekommer och vattennivån kan höjas ytterligare i en långsmal vik. Denna typ av översvämningar är vanligast under vinterhalvåret och varar oftast några timmar.

Översvämning vid kusten
Översvämning vid kusten, Uddevalla december 2016.

Det globala medelvattenståndet stiger på grund av klimatuppvärmningen, vilket medför att tillfälliga högvattenhändelser kommer bli mycket vanligare i framtiden. Detta beror på att när medelvattenståndet stiger höjs utgångsnivån, vilket gör att den tillfälliga höjningen når ännu längre upp på land än idag vid samma väder.

Läs mer:

Kombinationer

Om det samtidigt är högt flöde i ett vattendrag och hög havsnivå vid dess utlopp, kan det bli svårare för vattnet att rinna mot havet. Kombinationen av dessa händelser förvärrar översvämningen, främst i mynningen samt uppströms i vattendrag som har en svag lutning nära havet. Ett exempel är Göta älv där havsnivån påverkar vattennivån upp till Lilla Edet, cirka 5 mil från mynningen.