Framtida översvämningar vid sjöar och vattendrag

En framtida ökning av temperatur och nederbörd medför även förändringar i vattenflöden. Vissa delar av landet beräknas få minskade extrema vattenflöden medan de i andra delar väntas öka.

Med översvämning menas att ett område som normalt är torrt ställs under vatten. Översvämningar orsakas oftast av att rikligt med regnvatten eller smältvatten rinner till sjöar och vattendrag. I norra Sverige är det främst vårfloden som orsakar översvämningar, men det kan även hända på grund av stora regnmängder under sommar och höst. I södra Sverige kan översvämningar inträffa under alla årstider.

I ett framtida klimat ökar risken för översvämningar på grund av skyfall. Detta ger översvämningar i mindre vattendrag och i tätbebyggda områden.

Översvämningar vid större vattendrag och sjöar sker efter långvariga regnperioder och vid snösmältning. Här är tendenserna i framtida klimat något olika beroende på var i landet du befinner dig. 

Förändrade extrema flöden

I de södra delarna av landet beräknas det bli vanligare med extrema flöden i vattendrag, på grund av ökad nederbörd. I norra Sverige är mönstret inte lika tydligt. I vissa områden, där vårfloden beräknas minska mycket, väntas de extrema vattenflödena inträffa mer sällan.

Många av förändringarna, både ökningar och minskningar, förstärks i slutet av seklet och i det kraftigare scenariet RCP8.5.

Se mer i SMHIs fördjupade klimatscenariotjänst.
 

Förändrad översvämningsrisk

Risken för översvämningar är även beroende på andra faktorer såsom vattenregleringar och en rad förebyggande åtgärder såsom invallningar och borttagande av dämmande sektioner längs vattendragen. För att få en heltäckande bild av översvämningsrisken behöver även dessa faktorer medräknas. Översvämningsriskerna påverkas också av hur bebyggelsen och infrastrukturen förändras. Ökad utbyggnad i olämpliga områden leder till en ökad exponering och därmed till ökade översvämningsrisker. 

Områden med betydande översvämningsrisk

25 områden i Sverige har identifierats enligt Översvämningsdirektivet som områden med betydande översvämningsrisk. För dessa områden pågår arbete enligt översvämningsdirektivet.

Områden med betydande översvämningsrisk MSB

Dammbrott

I Sverige finns många både små och stora dammbyggnader. Det finns alltid en viss risk att dammen brister och att vattenmassorna orsakar översvämningar nedströms. Dammarna är klassade efter hur allvarliga konsekvenserna av ett dammbrott skulle bli. Ett stort arbete pågår för att höja dammsäkerheten och där ingår även analyser av klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.

Dammsäkerhet och klimatförändringar