Framtida översvämningar vid sjöar och vattendrag

En framtida ökning av temperatur och nederbörd medför även förändringar i vattenflöden. Vissa delar av landet beräknas få minskade extrema vattenflöden medan de i andra delar väntas öka.

Med översvämning menas att ett område som normalt är torrt ställs under vatten. Översvämningar orsakas oftast av att rikligt med regnvatten eller smältvatten rinner till sjöar och vattendrag. I norra Sverige är det främst vårfloden som orsakar översvämningar, men även stora regnmängder under sommar och höst. I södra Sverige kan översvämningar inträffa under alla årstider.

Vid enstaka intensiva regntillfällen är det främst de små vattendragen som översvämmas, medan det vid långvariga regnperioder är de större vattendragen och vattendrag som rinner genom många sjöar som drabbas.

I Sverige är vi förskonade från stora översvämningskatastrofer, men de materiella skadorna kan bli omfattande. Översvämningar kan få stora konsekvenser främst för bebyggelse, vägar, elförsörjning, vattenförsörjning och avloppshantering.

Framtida översvämningar

Vattennivåer och vattenflöden beror av nederbörd, snösmältning och avdunstning. I vissa fall är det den ökade nederbörden som har störst påverkan, i andra fall den ökade avdunstningen eller den förändrade snösmältningen. Framtidens vattennivåer och vattenflöden kommer därför att förändras på olika sätt i olika delar av landet.

Förändrat 100-årsflöde

För att ge en översiktlig bild av den framtida översvämningsrisken redovisas här en analys av 100-årsflödenas förändring i framtida klimat. Med ett 100-årsflöde menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under en 100-årsperiod.

Kartorna nedan visar förändring av 100-årsflödets storlek. Överst visas förändringen i medeltal för perioden 2021-2050 jämfört med 1963-1992 och nederst motsvarande för perioden 2069-2098. För båda tidperioderna visas förändringen för de båda scenarierna RCP4.5 (som innebär begränsade utsläpp av växthusgaser) och RCP8.5 (med fortsatt kraftiga utsläpp).

Den hydrologiska HBV-modellen, uppsatt för 1001 delområden, har använts för att beräkna de flöden som analysen baseras på. Resultatet presenteras som ett medelvärde för 9 olika beräkningsmodeller. Beskrivning av hur beräkningarna är gjorda.

Sverigekarta över 100-årsflöden i framtiden
Förstora Bild

I Norrlands inland och norra kustland samt delar av Svealand beräknas100-årsflödena minska. I detta område inträffar vanligtvis de högsta flödena under vårfloden, som i ett framtida varmare klimat blir lägre än idag.

I nordvästra Norrland, södra Norrlands kustland, i de södra fjälltrakterna samt i stora delar av Götaland beräknas istället 100-årsflödena att öka i framtiden, på grund av den ökade nederbörden.

Många av förändringarna, både ökningar och minskningar, förstärks i slutet av seklet och i det kraftigare scenariet RCP8.5.

För mer detaljerade beskrivningar av vattenflöden i framtida klimat hänvisas till de länsvisa klimat- och sårberhetsanalyserna.

Förändrad översvämningsrisk

Om man översätter de ändrade 100-årsflödena till översvämningsrisk kan man grovt säga att översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan bli vanligare i delar av landet medan risken beräknas bli lägre i andra delar. Risken för översvämningar är även beroende på andra faktorer såsom vattenregleringar och en rad förebyggande åtgärder såsom invallningar och borttagande av dämmande sektioner längs vattendragen. För att få en heltäckande bild av översvämningsrisken behöver även dessa faktorer medräknas. För detaljerade studier för en viss plats bör en mer noggrann analys av framtida 100-årsflöden göras.

Översvämningsriskerna påverkas också av hur bebyggelsen och infrastrukturen förändras. Ökad utbyggnad i olämpliga områden leder till en ökad exponering och därmed till ökade översvämningsrisker. Denna förändring sker ofta snabbare än den som orsakas av den globala uppvärmningen.

Områden med betydande översvämningsrisk

25 områden i Sverige har identifierats enligt Översvämningsdirektivet som områden med betydande översvämningsrisk. För dessa områden pågår arbete enligt översvämningsdirektivet.

Områden med betydande översvämningsrisk MSB

Dammbrott

I Sverige finns många både små och stora dammbyggnader. Det finns alltid en risk att dammen brister och att vattenmassorna orsakar översvämningar nedströms. Dammarna är klassade efter hur allvarliga konsekvenserna av ett dammbrott skulle bli. Ett stort arbete pågår för att höja dammsäkerheten och där ingår även analyser av klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.

Dammsäkerhet och klimatförändringar