Förändrade vattenförhållanden

Vattentillgången påverkas av ett förändrat klimat genom förändringar i nederbördsmönster, avrinningsförlopp och avdunstning. Risken för översvämningar till följd av skyfall väntas öka, men det blir också vanligare med perioder med låg vattentillgång. Detta ger en påverkan på bland annat natur, dricksvattenförsörjning och vattenkraft.

Vattentillgång och vattenflöden beror av nederbörd, snösmältning och avdunstning. Ett varmare klimat kommer förändra dessa, men på olika sätt i olika delar av landet. I vissa fall är det den ökade nederbörden som påverkar vattentillgången mest, medan det i andra fall är den ökade avdunstningen eller den förändrade snösmältningen. Framtidens vattentillgång kommer därför att förändras på olika sätt i olika delar av landet. 

I ett globalt perspektiv och under rådande klimat har Sverige generellt sett goda vattenresurser. Det gäller både tillgång och kvalité, dels för vattenkraftproduktion och dels för vattenförsörjning. Under torra somrar kan vattentillgången ibland vara otillräcklig, främst i sydöstra Sverige inklusive Öland och Gotland.

Varmare och blötare

Framtidsscenarier tyder på att klimatet blir både varmare och att det generellt kommer falla mer nederbörd. I framtiden väntas en ökning av vattentillgången sett över hela året i norra Sverige. I sydöstra Sverige väntas istället en minskning vilket beror på ökad avdunstning. I övriga delar är förändringen av vattentillgång under ett år, svårare att bedöma.

Karta med rött och blått
Utdrag från SMHIs klimatscenariotjänst. Bilden visar beräknad förändring av vattenföring (medel) % för perioden 2071–2100 jämfört med 1971 – 2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble av ett antal klimatscenarier för scenario RCP4,5.

Växlingar under året förändras

De karakteristiska variationerna av flöden under året förändras i ett varmare klimat. Under vintern väntas flödena generellt bli större över hela landet. Sommartid väntas en minskad vattentillgång i större delen av landet.

Ändringar i snö- och nederbördsförhållandena leder till att vårfloden tidigareläggs och dessutom minskar, utom längst i norr. Hur vårflodens startdatum varierat historiskt kan utforskas i klimatindikatorn Vårflodens startdatum

I södra Sverige uteblir vårfloden de allra flesta år i framtidsscenarierna då nederbörden främst kommer att falla som regn även vintertid. 

Karta över Sverige med diagram bredvid.
Sveriges fem vattendistrikt och diagram för vattenflödet i ett oreglerat vattendrag inom varje distrikt. I diagrammen visas vattendragets medelflöde för varje dag under året, den svarta linjen för referensperioden 1963–1992, den blå linjen för framtidsscenariot RCP 4.5, den röda linjen för scenariot RCP 8.5 för perioden 2069–2098. Källa: Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka. SMHI Hydrologi Rapport Nr 120.

Påverkan på översvämningar och torka

Ett varmare klimat medför att intensiva regn blir vanligare. Skyfall kan leda till lokala översvämningar i tätorter och mindre vattendrag.

I de södra delarna av landet beräknas det bli vanligare med extrema flöden i vattendrag, på grund av ökad nederbörd. I norra Sverige är mönstret inte lika tydligt. I vissa områden, där vårfloden beräknas minska mycket, väntas de extrema vattenflödena inträffa mer sällan.
Läs mer om framtida översvämningar i sjöar och vattendrag.

Antalet dagar med låga flöden beräknas minska i norra Sverige och öka i södra Sverige. Speciellt stor är ökningen i östra Götaland. Ökningen av antalet dagar med lågflöden i sydöstra Sverige beror främst på den ökade avdunstningen.

Norra Sverige har idag lågflöden under vintern. Eftersom framtidens vintrar väntas bli mildare och en större del av nederbörden falla som regn, blir vinterflödena högre. Sommartid kommer avrinningen minska i norra Sverige.

Läs mer om låga flöden i SMHIs rapport Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka och Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden.

Markfuktigheten kommer generellt att minska under sommarmånaderna i hela landet. Vintertid kommer den dock öka i Sverige norr om Dalälven på grund av att vattnet inte binds i form av snö.

Exempel på konsekvenser

En minskad vattentillgång sommartid kan påverka både djur-, växtliv, dricksvattenförsörjning och näringar som använder sig av vatten. Även kvaliteten på råvatten för vattenförsörjning kan komma att påverkas negativt till följd av minskad sommartillrinning och ökad temperatur i våra sjöar. 

Perioden med is på svenska sjöar har blivit kortare med en större förändring i södra Sverige än i norra. Detta kan ha stora konsekvenser för sjöns fysikaliska egenskaper vilket påverkar livet i sjöarna. 

Vattenkvaliteten kan också komma att påverkas på grund av att risken för skyfall ökar. Det kan leda till bräddningar eller att översvämmade ytor för med sig icke önskvärda ämnen till vattentäkter.

Problem med övergödning i sjöar och vattendrag kan komma att öka i ett framtida varmare och blötare klimat.

En ökad vattenföring i reglerade vattendrag kan ge förutsättningar för ökad elproduktion. Dock kan ökade höst- och vinterflöden innebära svårigheter eftersom det är en period då vattenmagasinen vanligtvis är fyllda.