Konsekvenser för svenska vattenflöden

De svenska vattenflödena påverkas av ett förändrat klimat genom ökad avrinning, förändringar i avrinningsförlopp och förändringar för vattenkraft och dricksvattenförsörjning.

I ett globalt perspektiv och under rådande klimat har Sverige generellt sett goda vattenresurser. Det gäller både tillgång och kvalité, dels för vattenkraftproduktion och dels för konsumtionsvatten.

Under torra somrar kan vattentillgången ibland vara otillräcklig, främst i sydöstra Sverige inklusive Öland och Gotland.

Ökad avrinning

Regionala framtidsscenarier tyder på att klimatet blir både varmare och generellt blötare, med undantag av sommartid i södra Sverige. Dessa scenarier har även använts för att närmare studera hur vattenflödena påverkas när klimatet ändras.

För dessa studier används den hydrologiska HBV-modellen. Samtliga scenarier tyder på en ökad avrinning från Sverige som helhet, med mellan 5 och 25%, men med stora regionala skillnader.

Den största ökningen syns i fjällregionen där också den största mängden vatten för kraftproduktion hämtas. Minskad tillgång på vatten erhålls däremot för den redan idag relativt torra sydöstra delen av landet.

Avrinningsförloppet förändras

Det karakteristiska avrinningsförloppet under året förändras också i ett varmare klimat. Ändringar i snö- och nederbördsförhållandena kan på sikt leda till att vårfloden tidigareläggas med 2-4 veckor jämfört med idag och dessutom minska något utom längst i norr.

I södra Sverige dyker någon vårflod knappast upp i framtidsscenarierna och avrinningen sommartid är lägre än idag. Under höst och vinter är avrinningen större i framtidsscenarierna över hela landet.

Osäkert för extrema vattenflöden

Hur extrema vattenflöden kan komma att påverkas är ännu mycket osäkert. En ökad risk för översvämningar verkar dock troligt eftersom avrinningen redan i medeltal är större speciellt för höst och vinter.

Konsekvenser för reglerade vattendrag

En ökad vattenföring i reglerade vattendrag kan innebära en ökad risk för dammbrott men kan samtidigt ge förutsättningar för ökad elproduktion.

Dricksvattenkvaliteten påverkas

Kvaliteten på råvatten för dricksvattenförsörjning kan komma att påverkas negativt till följd av minskad sommartillrinning och ökad temperatur i våra sjöar. Problem med övergödning i sjöar och vattendrag kan komma att öka i ett framtida varmare och blötare klimat.