SSP-scenarier

SSP, ”Shared Socioeconomic Pathways”, är ett antal scenarier som beskriver olika socioekonomiska utvecklingar och som används i klimatmodeller. 

Klimatförändringen är ett faktum – den är snabb och beror huvudsakligen på att vi människor släpper ut koldioxid och andra växthusgaser samt förändrar markanvändningen. Utvecklingen av växthusgaser och markanvändning är därför avgörande för den fortsatta klimatutvecklingen. I beräkningar av klimatscenarier behöver hänsyn tas till dessa faktorer. Klimatförändringen kommer att vara beroende av utvecklingen inom  tekniska och ekonomiska områden inklusive drivkrafter som exempelvis demografi, utbildning, livsstil, tillgång till resurser med mera.

Diagram som visar förhållandet mellan olika SSP:er, beskrivs i texten..

SSP bygger på fem olika spår som tillsammans ger en bild av ett antal olika möjliga framtida världar. De olika SSP:erna skiljer sig åt bland annat gällande befolkningsutveckling, jämlikhet, energianvändning och globala koldioxidutsläpp. I samtliga SSP:er växer den globala ekonomin.

SSP1 

Karakteriseras av:

 • hållbar tillväxt
 • globalisering
 • snabb utveckling inom  miljöteknik
 • ökad jämlikhet inom och mellan länderna

Konsumtionsmönstren går mot:

 • minskad materialism 
 • minskat råvarubehov
 • lägre energiintensitet och minskat beroende av fossila bränslen 

Dessa utvecklingstrender gör tillsammans att utmaningar förknippade med utsläppsminskningar och anpassning blir förhållandevis låga.

SSP2 

Karakteriseras av en utveckling som i stora drag följer den historiska utvecklingen. Skillnader mellan länderna i utveckling och ekonomisk ojämlikhet kvarstår. Vissa framsteg görs inom hållbar utveckling. 
Dessa utvecklingstrender gör tillsammans att utmaningarna förknippade med utsläppsminskningar och anpassning är högre än i SSP1.

SSP3 

Karaktäriseras av  en värld som:

 • är fragmenterad i regioner
 • präglas av regionala konflikter, och minskat globalt samarbete
 • investeringar i teknikutveckling och utbildning minskar
 • ekonomisk utveckling är ojämn och långsam
 • konsumtionen är varubaserad    

Dessa utvecklingstrender gör tillsammans att utmaningar förknippade med utsläppsminskningar och anpassning är höga.

SSP4 

Karaktäriseras av:

 • stor ojämlikhet både inom och mellan länder
 • stor ojämlikhet mellan rikare och fattigare samhällen, med hänsyn till utveckling, inkomstnivåer, utbildningsnivå och miljöpolicy
 • oroligheter och konflikter blir vanligare
 • teknikutveckling och globalisering kommer de rika till godo

Dessa utvecklingstrender gör tillsammans att utmaningar förknippade med utsläppsminskningar är förhållandevis låga men höga för anpassning.

SSP5 

Karaktäriseras av:

 • snabb konventionell teknikutveckling
 • snabb globalisering 
 • snabb ekonomisk tillväxt och investeringar i hälsa och utbildning
 • användning av fossila bränslen kvarstår 
 • livsstilar handlar om materiell konsumtion och kräver mycket energi
 • lokala miljöfrågor som till exempel luftföroreningar omhändertas

Dessa utvecklingstrender gör tillsammans att utmaningar förknippade med utsläppsminskningar är höga, men låga för anpassning.

Ingen av SSP:erna kan bedömas som mest sannolik. Snarare kan världen utvecklas på flera olika sätt beroende på beslut inom en rad olika områden, där olika vägval är möjliga. Alla SSP:er innebär olika stora utmaningar för utsläppsminskningar och anpassning. Någon egentlig klimatpolitik ingår dock inte i dessa scenarier. 

Klimatpolicys kan dock utforskas i studier utifrån de förutsättningar som scenarierna ger, till exempel för att nå en viss utsläppsminskning. 

SSP:er kan kombineras med scenarier för klimatpåverkan (se RCP scenarier) samt uppsättningar av policyantaganden för att studera samspel mellan klimatförändringar, relaterade klimateffekter, sårbarheten inför dessa och möjliga åtgärder.