Varför finns klimatscenarier?

Klimatscenarier är framtagna av klimatforskare för att ge svar på frågan ”Hur kan klimatet tänkas bli i framtiden?”.

Vi är till olika stor grad anpassade till det klimat som varit. Ibland mycket medvetet och ibland utan större tanke. Det är en naturlig process att anpassa verksamheter till rådande förhållanden, varav klimatet är en faktor.

Samhällen utvecklas utifrån rådande förhållanden. I Norden bygger vi t.ex. välisolerade hus, vi är vana vid att hålla kylan ute men vi är sämre på att inte få för varmt inomhus under varma dagar. Det gäller även människans beteende.

Vi nordbor är väl rustade med kläder då kylan sätter in men vid vistelse i varmare länder står vi i solen och den inhemska befolkningen i skuggan.

Klimatet förändras

Klimatet förändras och med allra största sannolikhet beror det på människans aktiviteter. Då uppstår frågan ”Hur blir det med klimatet i framtiden?” eller mer exakt är frågan till klimatforskarna ”Hur blir klimatet när vi förändrar atmosfärens sammansättning?”

Klimatscenarier är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatet i termer av meteorologiska variabler t.ex. årsmedeltemperatur och säsongsnederbörd. De är en sammanställning av vår förståelse om klimatet och är basen till klimatforskarnas svar.

Klimatet har en stor naturlig variation, eller variabilitet som meteorologerna uttrycker det. Vi vet att förändrade förhållanden i atmosfären påverkar klimatet. Vi vet att människan nu förändrar atmosfärens sammansättning.

Klimatförändringen är tydlig redan idag

Det betyder att klimatet förändras och de förändrade förhållandena i atmosfären kommer att påverka klimatet under mycket lång tid framöver. Det innebär att vi inte kan basera klimatbeskrivningar för framtiden enbart baserat på observationer av hur det har varit.

Klimat är statistisk beskrivning av väder under längre perioder. Statistik som enbart baseras på historiska förhållanden är inte längre giltig för framtidens klimat. Långa observationsserier av t.ex. nederbörd är väldigt bra men räcker inte till för att beskriva framtida nederbördsförhållanden.

Klimatscenarier beskriver framtidens klimat

Därför används klimatscenarier för att beskriva framtidens klimatförhållanden med den osäkerhet som givetvis finns inbäddad i frågeställningen. Hur människan framgent påverkar atmosfären är en global fråga som innefattar samhällsförändringar, politik, teknik, ekonomi osv.

Klimatforskaren som ska producera klimatscenarier baserar sin forskning på kunskaper om klimatsystemet och använder sig av fysikaliska samband som beskriver naturens tillstånd och flöden.

Klimatscenarier svarar t.ex. inte på frågan ”Hur ska jag klimatanpassa min kommun?” men klimatscenarier kan vara ett av de redskap som behövs för att finna svar på den frågan.