Klimatscenarier och väderprognoser

De resultat som presenteras från beräkningar med klimatmodeller brukar betecknas klimatscenarier. Klimatscenarier är inte väderprognoser.

Klimatscenarier baseras på antaganden om framtiden och representerar vädrets statistiska beteende det vill säga klimatet. Klimatscenarier återskapar alltså inte det verkliga vädret på en specifik plats vid en enskild tidpunkt. En väderprognos däremot ger information om vad som troligen kommer att hända på lokal skala under en kortare tid.

Väderprognoser - utvecklingen av väderläget den närmsta tiden

När SMHI tar fram en väderprognos används insamlade observationsdata som bearbetas av modeller och meteorologer. Processen att ta fram en väderprognos bygger på att kartlägga utgångsläget, dvs. att ständigt samla in och använda väderdata som vind, temperatur, lufttryck m.m.

Modellberäkningen ger sedan en väderprognos som granskas och eventuellt finjusteras av meteorolog innan den publiceras. Nya väderprognoser publiceras flera gånger per dygn.

En väderprognos presenterar den mest troliga utvecklingen av väderläget under den närmsta framtiden. Mycket korta prognoser gäller från två timmar framåt och upp till 12 timmar. Korta prognoser avser vädret mellan 12 timmar och upp till två dygn framåt. Medellånga prognoser görs för två dygn till 10 dygn framåt.

Exempel på väderprognos med bland annat temperatur, nederbörd, vind för fyra klockslag, skärmklipp från smhi.se
Ett exempel på en väderprognos.

Klimatscenarier - beteende hos klimatet över lång tid

Klimatscenarier beskriver det generella beteendet hos klimatet i form av medelvärden och extremer och är inte bundet till en viss tidpunkt. När klimatet beräknas förväntas modellerna ge svar på hur vädret beter sig under betydligt längre tidsperioder, årtionden.

Processerna i atmosfären är snabba men förändringar i marken och i haven går betydligt långsammare. För en väderprognos, som ju enbart gäller en kortare tid, behöver meteorologerna inte ta hänsyn till processerna djupt ner i marken och haven. I en klimatmodell måste även dessa processer beskrivas eftersom de påverkar klimatet i det längre tidsperspektivet.

Karta över norden, utan island med färgade fält som illustrerar förändring av vintertemperatur
Kartan är ett exempel på klimatscenarier. Den visar beräknad förändring i vintertemperatur (°C) från perioden 1971-2000 till 2071-2100. Det är medelvärden från nio olika klimatscenarier som visar att förändringen i vintertemperatur ser ut att bli störst i norra Sverige. De nio klimatscenarierna är beräknade med den regionala klimatmodellen RCA4 med indata från nio olika globala klimatmodeller drivna med strålningsdrivningsscenario RCP 8.5. Förstora Bild