Höga vattenstånd vid storm

Höga vattenstånd eller stormflod längs kusten inträffar emellanåt. Oftast förekommer dessa i samband med kraftiga pålandsvindar som pressar upp vattnet mot kusten och skapar översvämningar. Stora lokala variationer förekommer.

Vattenståndet i havet varierar i tid och rum längs med den svenska kusten. De största nivåskillnaderna förekommer längst i norr och i söder samt utmed västkusten ned till Öresund. Vanligtvis sker detta i samband med kraftiga vindar och vattenståndet kan då stiga 1,5 meter eller mer över det normala. Höga vattenstånd vid storm kallas ibland stormflod och är de som vanligtvis förknippas med översvämningar.
Havsvattenstånd

Lufttrycket påverkar vattenståndet

Det är inte bara kraftiga vindar som påverkar vattenståndet till havs. Även lufttrycket har en direkt inverkan på vattenståndet. Lufttryckets medelvärde vid havsytan är lite drygt 1000 hPa runt Sverige. En tumregel är att varje minskning av trycket på 1 hPa ger en motsvarande vattenståndshöjning på ca 1 cm. Generellt är vattenståndet oftast lite högre under höst och vinter då många lågtryck passerar.

Periodiska variationer i vattenstånd

Periodiska variationer i vattenståndet med ungefär sex timmars mellanrum ser vi längs med västkusten där tidvattnet orsakar höga respektive låga vattenstånd på några decimeter. Östersjöns tidvatten är mycket mindre, men här förekommer istället stående vågor, även kallade seicher. Detta innebär att vattnet i Östersjön gungar fram och tillbaka mellan olika ändpunkter som i ett badkar. Mellan Kalix och Kungsholmsfort kan vi till exempel se en sådan vattenpendling i våra vattenståndstidsserier.
Vattenpendling

Det höga vattenståndets olika komponenter

Vattenståndet längs kusten varierar alltså på olika tidsskalor. Hur högt vattenståndet når vid en stormflod beror på den sammanlagda nivån på vattenståndets olika komponenter.

Som utgångspunkt finns medelvattenståndet. Medelvattenståndet har en mycket långsam förändringstakt (storleksordningen mm/år) och är därför en bra referensnivå för de snabbare förändringarna.

Ihållande vindar och lågtryck kan i sin tur göra att vattenståndet blir måttligt förhöjt (storleksordningen några dm) under dagar, veckor eller ibland månader. Bidraget till vattenståndet från denna något mer långsiktiga avvikelse från medelvattenståndet kallar vi här ”havsnivå före storm”. För att ge riktigt höga vattenstånd är havsnivån före storm vanligtvis förhöjd i förhållande till medelvattenståndet.

Det sista bidraget kommer från den vattenståndshöjning som kraftiga vindar och djupa lågtryck medför. Dessa högvattenhändelser, så kallade stormfloder, pågår oftast under några timmar men kan ge bidrag på 1,5 m eller mer. Här ingår även delbidrag från stående vågor och tidvatten där det förekommer.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att eftersom stormfloder sker med medelvattenståndet som utgångspunkt kommer dessa att nå högre upp på land på de platser där medelvattenståndet blir högre i framtiden.

Stormflod
Illustration av en stormflods olika komponenter. Om nivån i området är förhöjd redan innan ett kraftigt oväder hastigt höjer vattenståndet, bidrar det till att stormfloden blir än högre. Både en mer långsamtgående höjning av vattenståndet innan en storm och en hastig nettohöjning under en storm äger rum med medelvattenståndet som utgångspunkt. Förstora Bild

Västkusten i förbindelse med Atlanten

Att vattenståndet längs västkusten kan bli extra högt har att göra med att Skagerrak och Kattegatt står i direkt förbindelse med Nordsjön och vidare Atlanten. Detta innebär att stora mängder vatten vid gynnsamma förhållanden kan transporteras in mot svenska kusten. Vattenståndet stiger då snabbt till höga nivåer när kraftiga västliga och sydvästliga vindar pressar upp vattnet mot kusten. Av samma anledning kan vattnet snabbt sjunka undan när vindpressen avtar.

I södra Kattegatt kan vattenståndet stiga till över två meter när kraftiga
nordvästliga vindar pressar vattnet vidare söderut genom havsområdet. I vikar, bukter och Öresunds mynning möter vattnet topografiska förhållanden som stoppar upp och bidrar till de extra höga stormfloderna där. Dessa händelser är oftast kortlivade och pågår under några timmars tid. Det är inte ovanligt att de har föregåtts av en period med kraftiga sydvästliga vindar som höjt vattenståndet till över det normala redan före stormen.

Öresund ett litet men komplext område

Öresund är ett mycket komplext område vad det gäller vattenståndsdynamik och skillnaden i vattenstånd längs sundet kan vara stor beroende på variationer i vindens riktning. Det är inte ovanligt att vattenståndet norr om Öresundsbron är högt och vattenståndet söder om bron samtidigt är lågt. Skillnaden mellan Viken i norr och Skanör i söder kan uppgå till närmare tre meter vid de mest extrema tillfällena. Något som samtidigt resulterar i stora inflöden till Östersjön. I figuren nedan syns en sådan händelse i samband med stormen Sven.

tidsserie på vattenstånd (relativt medelvattenstånd) från ett antal mätstationer under passagen av stormen Sven den 6 december 2013
Här visas en tidsserie på vattenstånd (relativt medelvattenstånd) från ett antal mätstationer under passagen av stormen Sven den 6 december 2013. Det syns här hur vattenståndet kan vara mycket lågt i södra Öresund (Skanör) och samtidigt högt i norra Öresund (Viken). Förstora Bild


Att det finns en skillnad i vattenstånd norr och söder om Öresundsbron beror på att bron står på det grundaste området (tröskeln) i Öresund. Detta blir då den smalaste passagen för vatten som rinner genom Öresund och vid snabba förändringar ansamlas vattnet på den sidan av bron som vattnet för tillfället kommer ifrån. Ibland syns liknande fenomen i norra Öresund vid den smala passagen mellan Helsingborg och Helsingör, men eftersom vattendjupet här är större bromsas inte vattenmassorna i samma utsträckning.

I norra Öresund stiger vattenståndet när kraftiga nordvästliga vindar i fas med tidvattnet från Kattegatt pressar vatten söderut och "stänger inne" vatten i sundet. I södra Öresund stiger vattenståndet vid tillfällen med kraftiga nordliga vindar över Östersjön som där pressar vattnet söderut samtidigt som vattenståndet är relativt högt i Kattegatt.

Det är inte heller ovanligt med snabba vattenståndsvariationer i Öresund. Vattnet kan stiga från ca 1,5 meter under medelvattenstånd till 1,5 meter över medelvattenstånd på bara sex timmar.

Hela Östersjön fylls på långsamt

En viktig förutsättning för höga vattenstånd i Östersjön är att vattenståndet redan före en storm är högre än normalt. Innanhavet Östersjön är en förhållandevis sluten bassäng och vattenutbytet är begränsat via de trånga passagerna genom Öresund och Bälten. När kraftiga lågtryck och ihållande vindar över Nordsjön höjer vattenståndet i Västerhavet sker en transport av vatten in genom Bälten och Öresund som långsamt och ofta långvarigt höjer vattenståndet i Östersjön.

I Östersjön som helhet är tidvattnet försumbart. Det uppgår endast till någon cm till följd av områdets begränsade storlek och trånga mynning. Medelnivån i Östersjön beskrivs väl av det observerade vattenståndet i de centrala delarna, exempelvis vid stationen Landsort Norra. Efter en blåsig höst med kraftiga sydvästliga vindar kan nivån till exempel ligga omkring 60 cm över medelvattenstånd.

Sydkusten – ena änden av pendeln

Sveriges sydkust ligger i ena änden av ”Östersjöbaljan” vilket gör att vattnet i denna ände har möjlighet att stiga rejält när Östersjön kommer i gungning. Om ett lågtryck passerar, till exempel från sydväst med kraftiga nordostliga vindar bakom sig, omfördelas stora vattenmassor söderut i Östersjön. Sammanfaller detta med en redan hög medelnivå och en pågående Östersjösvängning kan det ge höga nivåer längs sydkusten.

tidsserie över hur Östersjön svänger mellan Kalix och Simrishamn
I ovanstående tidsserie (relativt medelvattenstånd) kan vi se hur hela Östersjön svänger mellan Kalix i norr och i detta fall Simrishamn i söder. När det är högt i Kalix är det lågt i Simrishamn och vice versa. Överlagrat den periodiska svängningen finns andra variationer i vattenståndet vilket till exempel tidsserien från Visby nära svängningsnoden visar. Förstora Bild

Östkusten har generellt lägre extremer

Det är ungefär samma förhållanden som ger höga vattenstånd längs egentliga Östersjökusten som längs sydkusten, men då vi här ligger närmre den nod hela Östersjön svänger omkring blir inte extremerna lika stora.

Norrlandskusten – andra änden av pendeln

Precis som sydkusten ligger i ena änden av ”Östersjöbaljan” ligger Norrlandskusten i den andra änden. Framför allt Bottenvikskusten kan därför få riktigt höga vattenstånd. Här är det sydliga eller sydvästliga vindar över Östersjön som pressar vattnet norrut och ger de högsta vattenstånden.

De södra delarna av norrlandskusten ligger närmre ”Östersjönoden” men kustlinjens utformning här gör att pålandsvind kan stuva upp vatten mot kusten och in i vikar och därmed lokalt orsaka höga vattenstånd.