Höjdsystem och vattenstånd

Ett uppmätt havsvattenstånd anges antingen i RH 2000 eller RW. I RH 2000 är nivån relaterad till en fix landpunkt vilket är bra om du vill se om det är havsnivån eller landmassan som stiger mest på en plats. Vill du istället jämföra hur mycket vattenståndet stigit vid olika stormar är det vattenstånd i RW, alltså relativt ett beräknat medelvattenstånd som fungerar bäst.

Ett höjdsystem används för att kunna ange höjder relativt en känd nivå. På land består det av ett rutnät med noggrant uppmätta och på marken utmärkta fixpunkter i det aktuella höjdsystemet. Alla höjdsystem utgår ifrån någon form av nollnivå och ett bestämt år som höjderna gäller för. Vattenstånd relateras vanligen antingen till en fix landpunkt eller till ett lokalt beräknat medelvattenstånd.

RH 2000 – Rikets höjdsystem 2000

RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem sedan 2005. Mätningarna som ligger till grund för höjdsystemet utfördes under åren 1979-2003 och består av ca 50 000 fixpunkter. Nollnivån definieras av en punkt i Amsterdam som kallas Normaal Amsterdams Peil (NAP). Samma nollnivå används av andra europeiska länder.

För att ha tillgång till nollnivån i Sverige inrättades en referenspunkt i Varberg med relativt liten landhöjning. Här finns en stabil markering i granitberggrunden som ligger 4,234 meter över NAP.

Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för Sveriges höjdsystem.

Vattenstånd i RH 2000

När vattenståndet anges i RH 2000 kan du i långa dataserier se hur havsnivån sakta förändras jämfört med den fixa landpunkt som utgör nollnivån i systemet. Vattenståndet varierar över olika tidsskalor men på de riktigt långa tidsskalorna (decennier eller mer) är det effekter av havsnivåhöjningen och landhöjningen som syns.

Om havsnivån stiger över tid är havsnivåhöjningen snabbare än landhöjningen på den aktuella platsen. Om nivån istället blir allt lägre är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen och det upplevs som att havsnivån sjunker. I figuren nedan från Ratan är landhöjningen högre än havsnivåhöjningen, vilket gör att det ser ut som att havsnivån sjunker.

Tidsserier av vattenstånd i RH 2000 uppmätt vid Ratan 1892-2021
Tidsserier med vattenstånd i RH 2000 uppmätt vid Ratan 1892-2021. Årsmedelvärden samt de högsta och lägsta nivåerna varje år syns i olika nyanser av blått. Den svarta trendlinjen illustrerar hur medelvattenståndet beräknas och är en linjär regression av de olika årens årsmedelvärden. Förstora Bild

RW - relativt medelvattenståndet

Istället för att relatera vattenståndet till en fix landpunkt som i RH 2000 kan det i vissa fall vara en fördel att relatera vattenståndet till en nollnivå som bygger på ett beräknat medelvattenstånd. Vi kallar detta referenssystem RW från engelskans Relative Water Level.

Om en ser på årsmedelvärdena i figuren ovan varierar de för mycket mellan åren för att vara en lämplig referensnivå till ett höjdsystem. Av den anledningen beräknar SMHI årets medelvattenstånd vid varje mätplats med hjälp av en trendlinje. Värdena längs linjen representerar då havets genomsnittliga nivå och utgör referensnivån för vattenstånd i RW. Uttryckt i RW blir medelvattenståndet därmed enligt definition alltid noll, medan det uttryckt i RH 2000 förändras över tid.

Vattenstånd i RW

Alla vattenståndsrörelser som sker över kortare tid än ett år är fullt jämförbara mellan olika stationer och år när de uttrycks relativt medelvattenståndet, det vill säga i RW. Är du till exempel intresserad av extremvärden eller olika år-till-år variationer är det vattenstånd i RW du ska använda.

Tittar du på en vattenståndsserie i RW syns däremot inte långsamma förändringar som havsnivåhöjning eller landhöjning. Samma tidsserie som ovan från Ratan uppritad i RW nedan visar detta tydligt.

Tidsserier med vattenstånd relativt medelvattenståndet uppmätt vid Ratan 1892-2021.
Tidsserier med vattenstånd relativt medelvattenståndet uppmätt vid Ratan 1892-2021. Årsmedelvärden samt de högsta och lägsta nivåerna varje år syns i olika nyanser av blått. Förstora Bild

EVRS – European Vertical Reference System

EVRS är en Europeisk höjdsystemsdefinition. Inom EU, till exempel via INSPIRE direktivet, finns beskrivet att höjdinformation inom Europa ska utbytas i höjder definierade i EVRS. Sveriges nationella höjdsystem RH 2000 är beräknat enligt denna definition och anses därför vara en så kallad realisering av EVRS.

Äldre svenska höjdsystem

Innan Sverige 2005 införde RH 2000 som nationellt höjdsystem har vi haft några andra.

RH 00 

Normalhöjdpunkten på Riddarholmen
Normalhöjdpunkten på Riddarholmen i Stockholm från 1886. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Rikets höjdsystem 1900 baseras på den första precisionsavvägningen av Sveriges landyta som genomfördes under åren 1886-1905. Rutnätet bestod då av ca 2500 fixpunkter. En viktig anledning till att precisionsavvägningen utfördes var för att kunna bestämma havsytans nivå genom att relatera vattenståndsmätarna längs kusten till varandra.

Som nollnivå till RH 00 valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900. Denna punkt finns markerad på Riddarholmen i centrala Stockholm. Höjden på denna punkt fastställdes till 11,800 meter ovanför medelvattenytan. Höjdsystemet användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 1970, då det blev ersatt av RH 70.

RH 70

Rikets höjdsystem 1970 baseras på den andra precisionsavvägningen av Sveriges landyta som genomfördes under åren 1951-1967. Denna bestod i ett rutnät på knappt 9700 punkter. RH 70 använde samma nollpunkt i Amsterdam som används i RH 2000, det vill säga Normaal Amsterdams Peil (NAP). Höjdsystemet RH 70 användes som officiellt nationellt höjdsystem fram till 2005, då det blev ersatt av RH 2000.

Vill du veta mer om RH 00, RH 70 eller generellt om höjdsystem finns utförligare information på Lantmäteriets hemsida:
Lantmäteriets webbsida - Höjdsystem