Mätningar i havet

För att få kunskap om havet, och för att ha möjlighet att se förändringar, behöver flera olika parametrar i havet mätas. SMHI ansvarar för att mäta flera av dessa. Vissa registreras kontinuerligt via olika bojar, andra provtas en gång i månaden från fartyget R/V Svea. Ackrediterade provtagningar och analyser görs ombord på R/V Svea och i SMHIs laboratorium i Göteborg.

SMHI ansvarar för bojar och fasta mätplattformar som samlar in data till modeller, prognoser och varningstjänsten. Bojarna ligger runt hela Sveriges kust och mäter bland annat våghöjd, vågriktning, ytvattentemperatur och salthalt. De flesta bojar skickar data till SMHI en gång i timmen.

Havsbojen vid Huvudskär Ost är en av SMHIs bojar som kontinuerligt samlar in data om havet.
Havsbojen vid Huvudskär Ost som mäter över 50 parametrar i nära realtid. Foto Daniel Bergman-Sjöstrand Förstora Bild

I samverkan med Havs- och vattenmyndigheten utför SMHI en stor del av den svenska miljöövervakningen i haven runt Sverige. SMHI har tillsammans med SLU optimerat forskningsfartyget R/V Svea för mätverksamhet, där havsmiljön är fokus för SMHI.

SMHI övervakar miljön i Sveriges hav

SMHI övervakar tillståndet i kust och hav och samlar in data och information om havsmiljön. I samverkan med Havs- och vattenmyndigheten utför SMHI en stor del av den svenska marina miljöövervakningen. SMHI tillgängliggör data och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänhet, forskare och beslutsfattare. Insamlade data utgör grunden till den kunskap vi har idag om våra svenska hav.

Havsmiljöarbetet är en långsiktig och mångsidig verksamhet. Under en vecka, varje månad på året, utför SMHI expeditioner med R/V Svea där data och information från Östersjön och Västerhavet samlas in.

Med vattenhämtare tar vi upp vatten från olika djup och analyserar innehållet. Vi undersöker bland annat hur mycket näringsämnen, klorofyll och syre det finns i vattnet.

Vattenhämtarna sitter på en så kallad rosett, där det även finns en CTD som mäter salthalt och temperatur för alla djup. Dessutom finns sensorer som mäter syrgashalt, klorofyllfluorescens och turbiditet.

Tillsammans utgör dessa provtagningar och instrument grunden i SMHIs mätprogram. Läs mer i artiklarna alkalinitet, humus, klorofyll, närsalter, pH, salinitet, svavelväte och syre.

Stationskarta
SMHIs stationslista över platser där det provtas från fartyg. Förstora Bild
Vattenhämtare i rosetten
Vattenhämtare i den så kallade rosetten där också CTDn är monterad. Förstora Bild

SMHI tillgängliggör data och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänhet, forskare och beslutsfattare. Insamlade data utgör grunden till den kunskap vi har idag om våra svenska hav och är fri att använda för alla. Efter varje expedition skrivs en expeditionsrapport och en algrapport. Varje år skrivs dessutom en årsrapport som beskriver Sveriges havsmiljö under det senaste året. Respektive rapport nås via länkarna expeditionsrapport, algrapport och årsrapport.

SMHIs datavärdskap

SMHI är av Havs- och vattenmyndigheten utsedd till nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och biologiska data. Som datavärd lagrar och tillhandahåller SMHI nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering. Läs mer och hämta data från sidan Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

Underlag för hållbara beslut

Havsmiljöarbetet i Sverige drivs och styrs av såväl nationella som internationella mål, riktlinjer och förordningar. Behoven av information och kunskap är stora, för att skapa hållbara vägval och beslut för miljö och samhälle.

Genom havsmiljöövervakning på R/V Svea beskrivs och upptäcks förändringar i havsmiljö och ekosystem vilket skapar förbättrade förutsättningar att svara på de krav och behov som samhället har idag. Vi lever i en föränderlig värld där SMHI bidrar med information som är ovärderlig för att följa påverkan av klimatförändringar i havet.

SMHIs verksamhet beskrivs i regeringens instruktion där SMHI ska förvalta och utveckla den svenska oceanografiska infrastrukturen. Därför miljöövervakar SMHI tillståndet i kust och hav.

Syrebrist i Östersjön

I Östersjön är syret en viktig parameter för att följa hur förhållanden för liv i djupvattnet ser ut. Varje år analyserar SMHI syremätningar från Sverige och från andra länder runt Östersjön för att beräkna hur stora ytor av Östersjöns bottnar som lider av syrebrist och total avsaknad av syre. Läs mer i artikeln Syreförhållanden i havet.

Syrekarta
Kartan visar områden med syrebrist (grått) och helt syrefria bottnar (svart) hösten 2021. Förstora Bild

Ökad algblomning

Växtplankton utgör grunden i havets näringskedja och påverkar hela det marina ekosystemet. Övergödningen av haven har resulterat i ökad algtillväxt vilket bland annat medfört minskat siktdjup, ökad utbredning av syrefria bottnar och fler skadliga algblomningar.

Vid SMHI övervakas växtplankton, som exempelvis cyanobakterier, samt djurplankton. Läs mer om detta i artikeln om alger

Kontinuerlig mätning

Genom R/V Svea har nya mätmöjligheter skapats. Flera system mäter kontinuerligt under fartygets gång. Data samlas då in även mellan stationer.

Ett av dessa system är en Moving Vessel Profiler som är ungefär som en CTD. Den ger information över en mycket större yta och skapar bättre förståelse för bland annat hur syreförhållanden och skiktning förändras mellan stationer.

Moving vessel profiler
Moving vessel profiler Förstora Bild

Ferryboxen är ett annat system. Den hämtar vatten från ett hål i fartygets skrov och mäter många olika parametrar under tiden fartyget rör sig. Den mäter bland annat salthalt, temperatur, syre, olika biologiska parametrar och försurningsparametrarna pH och pCO2. Försurningsparametrarna visar hur havet påverkas av den ökande mängden koldioxid i atmosfären. När koldioxid ökar kommer pH i havet att sänkas vilket gör havet surare. Ett surare hav påverkar hela ekosystemet från minsta plankton till fisk, fågel och mitt emellan. Läs mer om försurningsparametrar och effekter av försurning i artiklarna Ferrybox och Havens upptag av koldioxid.

Det finns också två ADCP-sensorer (Acoustic Doppler Current Profiler), alltså ekolod, som mäter strömhastighet och strömriktning från ungefär 8 meters djup och ner till botten längs fartygets väg. Detta är information som bland annat kan användas för att öka kvalitén i SMHIs havsmodeller. Läs mer om modeller i artikeln Oceanografiska modellen NEMO-Nordic.

På bryggtaket finns en väderstation med flertalet avancerade ljusinstrument. De mäter strålning av olika varianter, bland annat PAR ”photosynthetic active radiation” det ljus som växterna använder vid sin fotosyntes. Mätningarna behövs bland annat för att validera satellitinformation.

Ekosystemperspektiv

R/V Svea är en är flexibel plattform för marina mätningar och potentialen till ytterligare sensorer och system är stor. Ökad samordning och samtidig mätning inom olika marina vetenskapsområden möjliggör en mer holistisk förvaltning och havsmiljöövervakning ur ett ekosystemperspektiv. Den möjligheten finns om vi använder R/V Sveas provtagningspotential fullt ut.