Ferrybox - mätningar från fartyg

Ferrybox kallas mätsystem som automatiskt mäter ytvattnet ombord på forskningsfartyg, färjor eller lastfartyg under tiden som fartygen rör sig över havet. SMHI har mätningar på två fartyg som trafikerar Östersjön och Västerhavet; forskningsfartyget Svea och lastfartyget Tavastland. Ferryboxen tar in vatten genom ett hål i fartygets skrov och mäter sedan olika vattenparametrar under tiden som fartyget rör sig.

Ferrybox på M/S Tavastland

SMHI driver en ferrybox ombord på fartyget M/S Tavastland sedan 10 år tillbaka. Fartyget trafikerar sträckan mellan Lübeck i norra Tyskland till Uleåborg i norra Finland varje vecka.

Tavastlands rutt
Tavastlands rutt från Finland till Tyskland. Förstora Bild

Var 20:e sekund görs automatiska mätningar i vatten och luft, och resultaten skickas sedan med e-post till SMHI och samlas in i en databas. Även vattenprover – som indikerar exempelvis algblomning – kan tas automatiskt på upp till 24 platser. Parametrarna som mäts är tex vattentemperatur, salthalt, förekomsten av alger, syrehalt och turbiditet (grumlighet).

Täta mätningar är viktigt eftersom många processer i havet sker med korta tidsskalor som liknar vädrets, från några dagar till en vecka. Ferryboxen ger oss mer och snabbare information om temperatur i hav och luft, ytvattnets syre- och salthalt, förekomsten av olika alger och andra miljödata kopplat till klimat och övergödning. Den är ett mycket bra komplement till våra forskningsfartyg, satelliter och mätbojar. Salthalt och temperaturdata som samlas in med ferrybox används i SMHIs oceanografiska modeller.

Tavastland och ICOS

SMHI är sedan januari 2021 medlemmar av ICOS Sweden. ICOS Sweden är i sin tur del av ICOS - Integrated Carbon Observation System.

Tavastland mäter koldioxid i luften och i ytvattnet och är tillsammans med Östergarnsholm Östergarnsholm | ICOS Sweden  de två marina ICOS stationerna i Sverige.
 

Mätsystemet som mäter koldioxid
Mätsystemet som mäter koldioxid i ytvatten och luft på M/S Tavastland.

 

 

 

 

 

 

 

Ferrybox på R/V Svea

SMHI ansvarar för ferrybox-mätningarna ombord på forskningsfartyget Svea. Ferryboxen på Svea mäter tex ytvattentemperatur, salthalt, syrehalt, pH, koldioxid och förekomsten av alger i ytvattnet.

Ytvattentemperatur Ferrybox
Ytvattentemperaturen mätt med ferryboxen på Svea under en av SMHIs månatliga miljöövervaknings expeditioner. Förstora Bild
Salthalt Ferrybox
Salthalten i ytan mätt med ferryboxen på Svea under en av SMHIs månatliga miljöövervaknings expeditioner. Förstora Bild
Ferrybox på Svea
Ferryboxen på forskningsfartyget Svea.