Havsobservationer

SMHI utför realtidsobservationer av oceanografiska parametrar med havspeglar och bojar. Data samlas in en gång per timme och presenteras inom 30 minuter. Mätningar utförs även med fartyg där olika fysik och biogeokemiska parametrar samlas in.

Havsvattenstånd

Tidigare mättes vattenståndet i ett lokalt höjdsystem specifikt för varje mätstation, men idag har SMHI och Sjöfartsverket gått över till att mäta vattenståndet i Sveriges nationella höjdsystem RH 2000 (Rikets höjdsystem 2000). Vattenståndet presenteras i RH 2000 och i längre tidsserier med vattenstånd går den kombinerade effekten av havsnivåhöjning och landhöjning att urskilja. På sidan Vattenstånd och vågor presenteras observerade timvärden samt det senast uppmätta värdet. Stationslista för havsvattenstånd finns här.

Läs mer om havsvattenstånd

Havstemperatur

Här presenteras temperaturen närmast ytan från en och tre . Värdena är medelvärden över en 10-minutersperiod. Även dygnsvärden från flera manuella stationer presenteras på en egen sida. Stationslista med mätningar av ytvattentemperatur vid kuststationer och fasta fartygspositioner finns här.

Läs mer om ytvattentemperatur

Havsvågor

Våghöjden anges som det vertikala avståndet i meter mellan vågtopp och föregående vågdal. Mätningarna görs med två  och två . En vågsensor finns monterad inuti bojen som mäter vågornas höjd, riktning (grader varifrån vågorna kommer) och period (sekunder). Värdena som
presenteras baseras på en 30-minutersperiod. Stationslista för 
havsvågor finns här.
Läs mer om vindvågor

Havsströmmar

Här presenteras strömmens hastighet och riktning (grader dit strömmen går) på flera nivåer. Havsströmmar mäts och rapporteras från två . Värdena är medelvärden över en 10-minutersperiod. Stationslista för havsströmmar finns här.

Läs mer om havsströmmar

Havsprofiler

Här presenteras vertikala profiler av vattnets temperatur, salthalt, ljudhastighet, klorofyll-fluorescens, syre och turbiditet från SMHIs utsjömätningar. På sidan presenteras data sedan 1978. Nya mätningar kommer in ungefär en gång per månad.

Marinbiologi

Två  observerar även biologiska parametrar. Bojen
observerar klorofyll-flourescens och turbiditet på ungefär en meters
djup.

Marinmeteorologi

Två  observerar även meteorologiska parametrar. Bojen
observerar lufttryck och lufttemperatur och på ungefär tre meters
höjd observeras vindens riktning, hastighet  och byighet.
Värdena är medelvärden över en 10-minutersperiod.
Byvind är högsta 2-sekundersvinden.