Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet, som till exempel vattnets temperatur, vind, lufttryck och landhöjning.

Vattenståndet på en plats är effekten av många faktorer som verkar med olika kraft och variation över tiden. Vindar, lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd är de viktigaste. Längs de svenska kusterna är det framförallt lufttrycket och vindarna på Nordsjön och Östersjön som påverkar vattenståndet, men även periodiska svängningar i havsbassängerna, så kallad vattenpendling.
Vind och havsvattenstånd
Lufttryck och havsvattenstånd
Vattenpendling

Aktuellt havsvattenstånd mäts av SMHI och Sjöfartsverket vid ett sextiotal platser längs Sveriges kuster. Data från SMHI:s 26 stationer presenteras under Vattenstånd och vågor i tabell- och diagramform inom 15 minuter efter mätning.
Mätning av vattenstånd

Klimatförändringar leder till höjda havsnivåer

Mätserierna för havsvattenstånd är långa och därför intressanta ur ett klimatperspektiv. En ökad temperatur i atmosfären leder till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och att volymen därmed ökar. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet.
Klimatindikator - havsvattenstånd

FN:s klimatpanel (IPCC) redovisade år 2019 att den sannolika höjningen av havsnivån från slutet av 1900-talet till år 2100 kan bli mellan 29 och 110 centimeter. Det finns också studier som pekar på en högre havsnivåhöjning till år 2100 än det spann som anges av IPCC, även om sannolikheten bedöms vara låg eller mycket låg.

I många delar av världen har människor redan börjat uppleva att havsnivån stiger. I Skandinavien är havsnivåhöjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Det innebär att man på platser som i Västerbottens kustland, i praktiken inte kommer att uppleva att havsnivån stiger, åtminstone inte under de närmsta decennierna. Utmed Götalands kuster, där landhöjningen är mindre, kommer man däremot att utsättas för allt högre havsnivåer.

SMHIs mätningar visar att havsnivån längs Sveriges kuster har stigit med drygt 25 centimeter sedan slutet av 1800-talet. Det innebär att man i södra Sverige, där landhöjningen är liten, redan har upplevt en havsnivåhöjning på drygt 15 centimeter.

Det är också tydligt att havsnivån stiger allt snabbare. Exempelvis redovisar FN:s klimatpanel att takten på den globala havsnivåhöjningen har ökat från 1,4 mm/år under perioden 1901-1990 till 3,2 mm/år under perioden 1998-2015. Mätningar från SMHIs stationer visar på att havsnivåhöjningen accelererar även längs de svenska kusterna.

Filmen Stigande hav - så påverkas Sverige förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället. Videon togs fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2016.

Gör din egen vattenståndsmätare

Du kan enkelt tillverka en egen vattenståndsmätare:

Vattenståndsmätare
Foto Torbjörn Lindkvist Förstora Bild
  • Skaffa en minst 2 meter lång planka.
  • Markera varje decimeter med färg eller skåror.
  • Spika fast den i bryggan nedstucken i vattnet så långt att den visar samma vattenstånd som aktuellt värde från närmaste SMHI-station hämtat från smhi.se. Om din brygga ligger mellan två SMHI-stationer så proportionera fram vattenståndet mot stationernas vattenstånd.
  • Nu kan du när som helst avläsa vattenståndet i ditt område. Jämför med mätningarna på smhi.se då och då.