Vind och havsvattenstånd

Med vindens hjälp pressas vatten mot kusterna och höjer vattennivån vid land. Högt vattenstånd på västkusten orsakat av vinden och/eller lufttrycket gör att vatten rinner in till Östersjön via Öresund och Bälten.

Denna process kan höja Östersjöns vattenstånd med flera decimeter. Vinden påverkar även de kortvariga variationer i havsvattenståndet i samband med vågor och dyningar. Man brukar använda begreppen vindstuvning, vindfyllning och vindvågor.

Vindstuvning

Vinden över havet ger dels vågor och dels en ytvattenström. Vid sydliga till västliga vindar förs vatten in mot västkusten. Det bildas en snedställning av vattenytan upp mot kusten vilket gör att vattenståndet stiger där. Detta fenomen kallas vindstuvning.

Likartat sjunker vattenståndet då vinden blåser från kusten. Ett exempel på vindstuvning är då sydliga och sydvästliga vindar pressar upp vattenståndet längs östra och norra Östersjön och in i Finska viken samtidigt som det blir låga vattenstånd i södra Östersjön och längs svenska kusten.

Vindfyllning

Kraftiga lågtryck och en bestående kraftig vind från väst eller sydväst över Nordsjön, pressar in vatten till Västerhavet som får högt vattenstånd. Detta vatten strömmar in till Östersjön via Bälten och Öresund. Pågår det under en längre period, sker en omfattande transport av vatten från Västerhavet in till Östersjön som får ett långvarigt högt vattenstånd.

Under vintern 2006-2007 var vattenståndet i Östersjön mycket högre än normalt under lång tid på grund av just vindfyllning. Det gav ett rekord i långvarigt högt vattenstånd vid Landsort då havsnivån låg över +40 cm under 54 dagar.

Vindvågor och dyning

Om man skall bygga något vid kusten måste man också ta hänsyn till vindvågornas i och för sig kortvariga vattenståndshöjning. Till havs kan vågorna vara över fem meter över vattenståndet men oftast bryter de innan de når land och många platser är skyddade från så höga vågor. I större fjärdar kan de nå kanske 5 decimeter över aktuella vattenståndet men det varierar från plats till plats.