Lufttryck och havsvattenstånd

Ju högre lufttrycket är på en plats desto lägre är vattenståndet. Beräkningar visar att en lufttrycksökning på 1 hPa sänker vattenståndet med 1 cm.

Vattenståndet i havet varierar dag till dag och vecka till vecka beroende på de växlande vädersituationerna. Lufttrycket har ett direkt inflytande på vattenståndet.

Högt lufttryck utövar ett större tryck på omgivningarna i den mån hinder inte motverkar vattnets rörelse. Ett högt lufttryck över ett havsområde skulle således motsvaras av ett lågt vattenstånd och omvänt skulle lågt lufttryck motsvaras av högt vattenstånd.

Medelvattenståndet under ett år är 0 cm och lufttrycksmedelvärdet 1013 hPa. Eftersom lufttrycket ett normalt år varierar mellan 950 hPa och 1050 hPa så varierar vattenståndet på grund av detta mellan +63 cm och -37 cm.

Eftersom vattenståndet på en plats inte bara bestäms av det lokala lufttrycket utan av flera andra faktorer så kan detta enkla samband sällan direkt observeras.

Vattenståndet är ofta högt under höst och vinter då det är många lågtryck och västvindar men lågt under vår och sommar då det ofta är högtryck och svaga vindar.

Östersjöns vattenyta kan luta mycket från norr till söder, väster till öster. Vid djupa lågtryckspassager över Bottenviken samtidigt som lufttrycket är högt över södra Östersjön kan en nivåskillnad på upp mot 2 meter förekomma.