Vattenståndets årstidsvariationer

Havsvattenståndet vid den svenska kusten varierar vanligtvis med årstiderna orsakat av väder och vind. Det observerade medelvattenståndet per halvmånad är ungefär lika vid SMHIs alla stationer.

Havsvattenståndet vid den svenska kusten uppvisar ofta en tydlig årstidsvariation. Under hösten ligger vattenståndet vanligtvis högre orsakat av förhärskande sydvästliga vindar som höjer nivåerna. Hur högt vattenståndet blir vintertid styrs primärt av om vintern är lågtrycks- eller högtrycksbetonad. En lågtrycksbetonad vinter med sydvästliga vindar ger höga havsvattenstånd, vilket också är mest vanligt förekommande vintertid.

En kall högtrycksbetonad vinter förknippas ofta med låga vattenstånd p.g.a. nordostliga vindar som pressar ut vattnet från Östersjön. Under våren brukar också vattenståndet vara lågt p.g.a. det stabila högtryck som då brukar växa in över Skandinavien. Sommartid är variationerna mindre p.g.a. svagare vindar. 
 

Månadsmedelvärde vattenstånd 1980-2019
Observerat medelvärde per månad under perioden 1980 – 2019, baserat på data från 23 mätpositioner längs Sveriges kuster. I diagrammet visas medelvärdet för alla stationer (blå kurva) och medelvärdet för Stockholm (grön kurva). Stockholm följer, p.g.a. sitt centrala läge i Östersjön, medelvärdet för alla stationerna. Värden presenteras relativt 2019-års beräknade medelvattenstånd. Förstora Bild

De högsta nivåerna fås i samband med långa perioder med förhärskande sydvästliga vindar som successivt höjer vattenståndet. En stormpassage från sydväst kan då orsaka höga havsvattenstånd, t.ex. vid västkusten och bottenvikskusten. I Öresund observeras vid dessa tillfällen låga vattenstånd när vattnet pressas norrut i Östersjön.

Det observerade årsmedelvärdet, som används vid beräkning av medelvattenståndet eller "årets medelvattenstånd", styrs ofta av förhållandena vintertid då starka vindar orsakar större variationer relativt medelvattenståndet.