Mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag

I denna serie av artiklar beskrivs hur mänsklig aktivitet påverkat Sveriges hydrologi.

Bilder från tidigt 1900-tal, dike, torrlagd fors, industri och timmer.
Foto SMHIs Historiska bildgalleri.

Människan har alltid levt i anslutning till vatten. Sjöar och vattendrag har varit viktiga bland annat för att ge oss livsmedel, vattenkraft och transportvägar. Regelbundna översvämningar vid sjöar och vattendrag har gödslat marken. Detta har lett till bra odlingsmarker och att boplatser byggts i anslutning till dem.

Med olika syften har vi påverkat sjöar och vattendrag med dikningar, omledning av vatten eller byggen för att nyttja vattnets kraft. Vi har även senaste 100 åren påverkat vattnets kvalitet med bland annat utsläpp från avlopp, belastning av plaster och utsläpp från industri.  Detta beskrivs inte närmare här. 

I denna artikelsamling beskriver vi påverkan på Sveriges hydrologi utifrån följande perspektiv: 

  • Påverkan av dammar som byggts för att ge förutsättningar att kontrollera vattnens kraft till bland annat kvarnar och kraftverk
  • Dikning och sänkning av sjöar för att skapa odlingsmark
  • Markavvattning i skog, åker och städer.
  • Den stora flottningsperioden, då rensning och påverkan av vattendrag påverkade många av älvarna norr om Dalälven. 
  • Kanalbyggen som byggdes för att skapa kommunikation över vatten, mellan platser som tidigare varit åtskilda.