Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet

Fram till 1920-talet fanns nordens Niagara vid Vietas i Stora Sjöfallets nationalpark. Idag flödar inte mycket vatten där på grund av att det mesta används inom vattenkraften. Suorvamagasinet som blev till, är Sveriges andra största regleringsmagasin efter Vänern och har Sveriges största regleringskapacitet.

Bleknad gammal kartutsnitt.
Urklipp från Generalstabskartan uppmätt 1877 och 1888. Förstora Bild

Fram till 1920-talet var Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet ett av Europas största vattenfall. Från sjön Gårtjejàvrre störtade det ned enorma volymer vatten på sin väg ned i Luleälven. 

Fallhöjden från Kårtejaure till Láŋas är cirka 50 meter. Enligt dagens statistik rinner det i medeltal strax över 200 kubikmeter per sekund från Áhkájávrre på ett år. Vid högflöden torde fallet alltså ha varit en mäktig syn. Fallet bestod av fem mäktiga fall. Bilderna nedan visar hur det såg ut tidigt 1900-tal. 

KOllage, svartvita bilder
Bilder av Stora sjöfallet från SMHIs historiska bildgalleri. Till fotografierna finns kommentaren: 31/7 1908 (en fredag, 1-2/8 således lördag-söndag). St. Sjöfallet utnyttjas lämpligast genom dammar strax ovan forshuvudet i NNW riktning, tunnel å södra stranden och kraftstation omedelbart nedom katarakten.

Områdets historia

I området har samer levt och passerat sedan tusentals år tillbaka. De äldsta spåren syns i markerna i form av härdar, fångstgropar och barktäkter.

Under 1800-talet blev det stora fallet, trots att det då inte fanns utbyggda vägar, ändå en turistattraktion och var ett av dragplåstern till den växande fjällturismen. 1909 bildades Stora Sjöfallets nationalpark för att skydda fallet och dess källsjöar.

Faktaruta - De samiska namnen

Stora sjöfallet heter Stuor Muorkke eller Stuormuorkkegårttje på Lulesamiska. Enligt Sametingets ordlista översätts namnen till: 

Stuor – Stor

Muorkke – Smal landtunga mellan två sjöar, vanligen på bägge sidor av en fors eller ström 

Gårttje – Vattenfall

´Jávrre – Sjö

Behov av vattenkraft - början på slutet för vattenfallet

I början på 1900-talet fanns ett stort behov av att kunna producera inhemsk el. Vattenkraftsutbyggnaden låg i sin linda, men hade påbörjats och visade på stor potential. Bland annat hade Porjus kraftverk byggts 1915.

Elektrifieringen i början av 1900-talet ledde till en stor vilja till att starta olika projekt längs med Luleälven. Elen som producerades vid Porjus skulle snart inte räcka till och då kom det att krävas mer elkraft, det vill säga mer konstant vattenflöde, än vad Stora Luleälv kunde leverera året om under rådande omständigheter. Det blev naturligt att titta uppströms Porjus kraftverk och se potentialen i det vatten som kom från Stora Sjöfallet och Lilla Sjöfallet där Suorvadammen kom att byggas.

Det fanns ett visst motstånd för bygget av dammen, främst från miljörörelsen då man skulle behöva bygga en damm i en nationalpark. Men både riksdag och regering var eniga. I ett ställningstagande från Kungl. Vetenskapsakademiens från 1917 står: " ... uppdämningen kommer att i högst väsentlig grad förändra förhållandena inom nationalparken och nedsätta dess värde från naturskyddssynpunkt särskilt i biologiskt hänseende. Det ifrågasatta ingreppet är sålunda synnerligen beklagligt från denna synpunkt, men i betraktande av den ofantligt stora nationalekonomiska vinst, som är förbunden med det planerade företaget, anser sig vetenskapsakademien ej kunna avstyrka K. Vattenfallsstyrelsens framställning allra minst i nuvarande tid, då ökad bränsle- och krafttillgång är ett livsvillkor för vårt land. ..." 

De samer som då bodde eller hade verksamhet i området nämns inte. 

Suorvadammen och Suorvamagasinet

Karta
Historiska sjöar som nu alla är del av Áhkájávrre. De grå namngivna ytorna i sjön är historiska sjöar med namn från Generalstabskartan. Mörkare grå ytor är öar i dessa. Förstora Bild

Ett område bröts ut ur Nationalparken och dammen byggdes sedan ut i fyra omgångar. Den första stod klar 1923 och den sista 1972. De många sjöarna och det rika landskapet är numera täckt av Sveriges andra största vattenkraftmagasin, Suorvamagasinet. Vattenytan kallas också Áhkájávrre och har en yta på cirka 260 kvadratkilometer. Vattennivån kan variera över 30 meter.

Vid Stora Sjöfallet rinner nu mycket sällan vatten. Istället leds det i tunnlar under mark från Suorvamagasinet. 

Ett av Sveriges viktigaste magasin

Idag är Suorvamagasinet Sveriges näst största regleringsmagasin och är av stor betydelse för Sveriges vattenkraftsproduktion. Luleälven, som producerar nästan en tiondel av Sveriges elkraft, har med Suorvamagasinet längst upp, en stor potential och förmåga att reglera vattnet så att det passar in i elkraftproduktionen.

Svartvitt foto med båt
“Träd, buskar och ris hade redan slagit ut och stod i vårgrönska när vattnet steg, och när nu vår båt gled fram mellan trädkronorna, fann vi det alltjämt grönskade riset under oss som en bisarr grönskimrande korallvärld”. Ernst Manker: Det nya fjälllvattnet, 1941. Fotografi och citat publicerat med tillåtelse från Nordiska museet. Foto Nordiska muséet