Kanaler

En kanal är en grävd sträcka där vatten leds. Historiskt har kanaler byggts för att skapa förbindelse för transporter. Sveriges största kanaler för godstrafik är Södertälje kanal och Trollhätte kanal. Flera kanaler används idag inom turismen där Göta kanal är den mest kända.

Göta kanal

Svenska sjöar och vattendrag har utnyttjats för färder och transporter så länge det funnits människor. I början användes sannolikt bara naturliga vattendrag och man fick gå till fots eller dra båtar förbi forsar eller andra hinder. Efter hand började kanaler byggas för att bygga samman vattensystem eller undvika hinder i vattendragen. 

Hur kanaler anlades i landskapet

När kanaler anlades utnyttjades sjöarna för att göra den grävda delen så kort som möjligt. Sjöarna fungerade också som utjämnande vattenmagasin för nivåreglering och slussning. Kanalen fick ofta följa nivåkurvorna i terrängen medan slussar anlades där det fanns lämpliga grundläggningsförhållanden.

För gods och turism

Förut var kanalerna viktiga för transport av gods. Idag finns det bara två större kanaler kvar som leder godsfartyg. Dessa är Södertälje kanal och Trollhätte kanal.

Kanaler är däremot både viktiga och uppskattade inom turistnäringen. Göta kanal, ett av Sveriges största byggnadsprojekt, förbinder Östersjön och Vänern och besöks årligen av många turister.

I Dalslands kanal har de stora sjösystemen bundits samman så att man kan färdas från Vänern vid Köpmannebro till Östervallsskog eller Ed och Sillensjöarna.  

Några av Sveriges största kanaler
  Längd (km) Grävd kanal (km) Antal slussar Klar
Göta kanal 190 87 58 1832
Dalslands kanal 253 12 31 1868
Strömsholms kanal 107 12 26 1787
Kinda kanal 80 27 15 1871
Hjälmare kanal 14 8,5 9 1639/1829
Trollhätte kanal 82 10 6 Utbyggd i fler omgångar
Säffle kanal 75   1 1837
Södertälje kanal 5,2 5,2 1 1924

Påverkan på flöden

En kanal blir en ny förbindelse i ett vattensystem. Däremot påverkar det inte vattenflödena i så stor utsträckning. Jämfört med ett större vattendrags vattenföring så är vatten som förs genom exempelvis slussar, inte så  stort.  

Tidiga kanaler

De första större kanalbyggena var koncentrerade till de sjöar och hav där det gick handelstrafik. Ett tidigt dokumenterat kanalbyggesförsök var till exempel försöket 1435 att binda samman Saltsjön och Mälaren vid Gamla stan i Stockholm. Inte förrän 1642 anlades dock en sluss i Söderström som blev kallad Drottning Kristinas sluss. Innan dess fick fartygen halas upp i Mälaren från Saltsjön mot en avgift. 

Transport från västkusten till Vänern var en annan värdefull sträcka. Idag leder Trollhätte kanal godstrafik den sträckningen. En av Sveriges första slussar, Lilla Edets sluss, stod klar redan 1607 och kom alltså långt innan den första slussen i Stockholm.

Planer för Göta kanal påbörjades redan runt 1525. Hans Brask, biskop i Linköpings stift, föreslog en kanal som skulle förbinda Vättern med Vänern och därmed skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Kattegatt för att undvika besvär med Hansan . Det tog dock ett antal hundra år innan kanalen började byggas. Göta kanal invigdes 1832. 

Ett annat exempel på en historiskt tidig kanal är Drags kanal i Kalmar sund. Den byggdes i slutet av 1550-talet och förkortar vattenvägen längs med Sveriges kust genom att skära igenom landtungan mellan fastlandet och Skäggenäs.

Den första längre kanalen med slussar blev Hjälmare kanal mellan Arbogaån och Notholmen vid Hjälmaren. Den blev klar 1639. 

Liten trädsluss i grönska.
Sluss vid Hjälmare kanal.