Historiska kartunderlag för beräkning av påverkan i vattendrag

Många vattendrag i Sverige utsätts för fysisk påverkan som kan begränsa möjligheterna att nå god ekologisk status och långsiktigt hållbara vattenresurser. SMHI har utvecklat en metod för klassificering av parametern specifik flödeseffekt, som är en av de parametrar som används för att bedöma graden av fysisk påverkan.

Det är viktigt med god ekologisk status i svenska vatten för att skapa långsiktigt hållbara vattenresurser. För att bedöma ett vattendrags erosion, samt transport och deposition av sediment används bland annat parametern specifik flödeseffekt.

SMHI tillhandahåller idag parametern specifik flödeseffekt för ett stort antal delavrinningsområden för dagens förhållanden genom datatjänsten Vattenwebb. Havs -och vattenmyndigheten gav SMHI i uppdrag att hitta ett sätt att uppskatta en historisk specifik flödeseffekt för att kunna se förändringar från ett historiskt tillstånd innan utbyggnad av vattenkraft och det nutida tillståndet. Syftet med uppdraget var att parametern ska kunna användas i framtida omprövningen av vattenkraft i Sverige som startar 2022.

Förändringen beräknas jämfört med historiska förhållanden

I databasen VISS redovisas bedömningar av specifik flödeseffekt (benämnd specifik flödesenergi). De resultat som redovisas där grundar sig på bedömningar gjorda av flera länsstyrelser och baseras på graden av rensning av flottleder och markavvattning.

– Den nya metoden ger en möjlighet att kunna beskriva en mer objektiv bild av hur Sveriges vattenfall såg ut innan vi började bygga ut för vattenkraft och den specifika flödeseffekten som de hade då, säger Daniel Carlsson, miljö- och vattenkonsult på SMHI, som har arbetat med kartmaterialet.

Förändringen av parametern kan antingen beräknas eller grundas på en bedömning. SMHI använder sig av en alternativ metod för att beräkna den historiska flödeseffekten där man utgår från historiska kartmaterial.

Kartmaterialet som ligger till grund för bedömningen är Lantmäteriets häradsekonomiska karta och ger en indikation om bredden av vattendraget. För att få information om hur mycket vattendraget har förändrats i höjdled används "Förteckning över Sveriges vattenfall" i Vattenwebb vilket innehåller information om många av Sveriges älvars fallprofiler innan utbyggnaden av vattenkraften.

Förteckning över Sveriges vattenfall i Vattenwebb

– Självklart finns det osäkerheter i materialet då gamla kartor inte alls lever upp till de standarder som vi är vana vid idag, men kan vara den bästa ledtråden vi har idag om älvarnas historiska utbredning, fortsätter Daniel och hänvisar till den häradsekonomiska kartan.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Från och med år 2022 kommer alla tillståndspliktiga verksamheter för produktion av vattenkraftsel i Sverige att omprövas till moderna miljövillkor. Omprövningsprocessen kommer att grunda sig på en Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP), som har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med flera.

Eftersom specifik flödeseffekt kan användas som ett mått på förändringar efter utbyggnad av vattenkraft kommer parametern att vara aktuell att bestämma i samband med omprövningen, vilket SMHI gärna hjälper till med.