AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tog FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, vilket innebär en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser.