Svenska författare i IPCC:s metoduppdatering för inventering av växthusgaser

Hans Petersson

Porträtt på en leende man med glasögon och kortklippt, rött hår.
Hans Petersson.

Hans Petersson – huvudförfattare till volym 4, Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.

Hans Petersson är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetar med inventering och skattning av kolpoolsförändringar i skog och mark. Han har utvecklat modeller för att skatta förändring av kol i levande trädbiomassa, död ved och stubbar. Han har arbetat med Sveriges klimatrapportering sedan 2001 och under årens gång medverkat vid olika IPCC-expertmöten. 

KONTAKT
Tel: 090-786 85 01
E-post: hans.petersson@slu.se

Mattias Lundblad

Porträtt på en leende man med glasögon och skägg.
Mattias Lundblad.

Mattias Lundblad – huvudförfattare till volym 4, Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.

Mattias Lundblad är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetar med inventering och skattning av kolpoolsförändringar i skog och mark. Han är mångårig expert på ramverk och regler för klimatrapportering och bokföring och arbetar sedan flera år med expertstöd till regeringen, med Sveriges klimatrapportering och granskning av andra länders klimatrapporteringar samt tidigare medverkat som expert för IPCC. 

KONTAKT
Tel: 018-67 22 26
E-post: mattias.lundblad@slu.se

Greg Peters

Porträtt på en försiktigt leende man, kortklippt och glasögon.
Greg Peters.

Greg Peters – huvudförfattare till volym 5, Avfall.

Greg Peters är biträdande professor på Avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers Tekniska Högskola och adjungerad på University of New South Wales, Australien. Han arbetar främst med kolfotavtrycksberäkningar för bland annat vattensektorn samt kvantitativ miljöbedömning av andra industriella processer och konsumentprodukter. Ett syfte med arbetet är att anpassa produktion till miljömål, en annan är att bidra till bättre praktiska metoder för utvärderingarna. Han var tidigare President av Australian Life Cycle Assessment Society och har bland annat bidragit till Australiens ”National Carbon Offset Standard” och andra livscykelanalytiska metoder kring vattenanvändning och luktkällor.

KONTAKT
Tel: 031-772 30 03 
E-post: petersg@chalmers.se

Tomas Gustafsson

Porträtt på en försiktigt leende man, med skägg och blå skjorta.
Tomas Gustafsson.

Tomas Gustafsson – huvudförfattare för volym 3, Industriella processer och produktanvändning.

Tomas Gustafsson är senior projektledare och forskare på IVL Svenska miljöinstitutet i Göteborg. Där arbetar han med frågor som rör utsläpp till luft av växthusgaser och luftföroreningar. Tomas är även en internationellt anlitad expert för granskningar av länders nationella rapporteringar av växthusgaser till FN:s Klimatkonvention och under Kyotoprotokollet. 

KONTAKT
Tel: 010-788 67 64 
E-post: tomas.gustafsson@ivl.se

Åsa Kasimir

Åsa Kasimir – huvudförfattare till volym 4, Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.

Åsa Kasimir har sedan 1992 fokuserat sin forskning på utsläpp av växthusgaser från jord inom skogs och jordbrukssektorn. Nu ligger hennes forskningsfokus på generering av utsläppsfaktorer som är möjliga att använda för uppskalning av utsläpp för olika alternativ för markanvändnings och begränsning av klimatpåverkan med hjälp av mätdata och processmodellering (CoupModel). Åsas forskning sker i samarbete intressenter inom sektorn och med målsättningen att inkludera aktuell kunskap i förvaltningsåtgärder för mark. 

KONTAKT 
Tel: 031-786 19 60 
E -post: asa.kasimir@gu.se

David Bastviken

Porträtt på en leende man, utomhus vid havet. Mannen har mössa och jacka med luva.
David Bastviken.

David Bastviken - huvudförfattare till volym 4, Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning.
 

David Bastviken är professor vid TEMA Miljöförändring, Linköpings universitet och arbetar bland annat med att kartlägga växthusgasutsläpp i olika världsdelar och klimatzoner och studerar hur de regleras i olika miljöer. Övergripande mål är att bättre förstå och förutsäga hur förändringar i miljö och klimat påverkar framtidens utsläpp. Utveckling av nya effektivare mätmetoder för att kvantifiera växthusgasflöden på olika skalor är en viktig del av detta arbete.
David Bastviken, har genom sin forskning bidragit till att betydande emissioner från bland annat vattenmiljöer uppmärksammats, vilket föranlett revisioner av globala växthusgasbudgetar och nu även av IPCC:s riktlinjer för rapportering av nationella växthusgasutsläpp.

KONTAKT:
Tel. 079-414 49 70
E-post: david.bastviken@liu.se