Spridning av kylvattenutsläpp i Brofjorden

I samband med tillståndsansökan vid Mark- och Miljödomstolen angående ett kylvattenutsläpp från Preemraff Lysekil har SMHI, på uppdrag av Preem AB, anlitats för att utreda hur kylvattnet sprid och späds i vattenmassan.

Preem AB utreder förutsättningarna att använda havsvatten till kylning av ett flertal processer vid raffinaderiet i Lysekil. Man planerar att återföra kylvattnet uppvärmt till havet via en utsläppsledning som mynnar på ca 20 m djup. I ett första steg beräknades hur högt det uppvärmda kylvattnet stiger. Stiger det till ytan eller lagrar det in sig mitt i vattenmassan?

Därefter studerades kylvattnets vidare spridning och spädning med hjälp av en tredimensionell hydrodynamisk modell (Delft3D). För att förstå dynamiken och som underlag till simuleringarna analyserades vindar, strömmar, salt- och temperaturförhållanden samt vattenståndets variationer i det aktuella området. Det är viktigt att kontrollera att modellen ger realistiska resultat. Därför jämfördes simulerade strömmar med uppmätta strömmar i området.

Brofjorden referensprojekt