Spridningsberäkningar för lukt

SMHI erbjuder utredningar för dig med luktspridande verksamhet såsom avloppsreningsverk och industrier. Lukt varierar hastigt över tid och beräkningar bör ske med korta tidssteg. Vi har specialutformade modeller och mångårig erfarenhet.

Det finns många verksamheter som sprider lukt till sin omgivning. Beräkningar av luktspridning kan vara en viktig del i en tillståndsansökan eller för att undersöka hur luktstörningar kan minimeras med olika åtgärder.

Genom att du som verksamhetsutövare har koll på din luktspridning kan din verksamhet utvecklas utan att antalet luktstörningar ökar.

Lukt kommer plötsligt

Upplevelsen av lukt handlar ofta om en ögonblicklig upplevelse. Detta ställer höga krav på spridningsmodellerna som behöver kunna hantera mycket korta tidsskalor. SMHIs luktmodell är en av få modeller på marknaden som är utvecklad för detta.

Vi visar var och hur mycket det luktar

Resultaten från SMHIs spridningsberäkningar presenteras som luktfrekvens på en karta i form av isolinjer. Luktfrekvens är ett mått som anger hur ofta en genomsnittsperson i befolkningen upplever den oönskade lukten. Oftast eftersträvar man att luktfrekvensen vid bostäder inte ska överskrida en procent av tiden under en ogynnsam månad.

Förutom aktuell situation erbjuder vi även beräkningar som visar vad som händer om man ändrar utsläppsförhållanden, exempelvis minskar utsläppen eller höjer skorstenen.

Drönarbild över reningsverk

Modell som även klarar korta luktstötar

SMHIs luktmodell kan, till skillnad från vanliga spridningsmodeller, hantera mycket små tidsskalor, ända ner till 30 sekunder. Detta gör att det är möjligt att fånga de snabba variationerna som ofta karaktäriserar luktstötar. Luktvariationen beror på turbulenta luftrörelser som gör att oönskad lukt kan komma och gå flera gånger under loppet av en timme.

Hur bestäms luktutsläppen?

Det finns flera alternativ för att genomföra en luktutredning. Beroende på vilken information du har tillgänglig för din verksamhets luktutsläpp anpassar vi metodiken:

  1. Om du känner till luktutsläppets storlek för din verksamhet så kan vi med SMHIs luktspridningsberäkningar bestämma absolutnivån för luktstörningen i omgivningarna - idag och efter olika tänkbara åtgärder.

  2. Om luktutsläppets storlek för din verksamhet är okänd kan vi ordna en luktemissionsbestämning med hjälp av vår samarbetspartner på området. Därefter kan vi med modellen beräkna luktfrekvensens nivå - idag och efter olika tänkbara åtgärder.

  3. Om luktutsläppets storlek för din verksamhet är okänd, och du vill slippa göra en luktemissionsbestämning, så kan SMHI ändå göra enklare luktmodellberäkningar. Vi ställer då upp några utsläppsscenarier, exempelvis liten, måttlig och stor luktstörning, och får en bild av luktstörningens geografiska fördelning i de olika fallen. Du kanske samtidigt har en ungefärlig uppfattning om luktstörningens storlek på orten och därmed vilket scenario som bäst kan förväntas överensstämma med verkligheten. Olika åtgärders relativa effekt kan också undersökas.

Beräkningar för komplex byggnadsgeometri

Om området som studeras har en komplex byggnadsgeometri, exempelvis ligger centralt i en större stad, kan man behöva använda mer avancerade modellkoncept där hänsyn tas till byggnadseffekter. I de fallen använder vi oss av CFD-modellering i kombination med luktmodellen.