Modellberäkningar av lukt vid Sickla avloppsreningsverk

För att minska förekomsten av störande lukt efter utbyggnaden av Sickla avloppsreningsverk fick SMHI i uppdrag att utreda bästa placering och höjd på reningsverkets skorsten. Utredningen har gjorts med SMHIs luktmodell, som beräknar luktfrekvensen över ett område och med vars hjälp man kan studera olika scenarier.

Sickla avloppsreningsverk kommer år 2022 att hantera tre gånger så mycket avloppsvatten som år 2012. Detta kräver en utbyggnad och planering så att boende i närheten av reningsverket inte drabbas av ovälkomna lukter.

SMHI har utrett två alternativa placeringar av en ny skorsten samt ett flertal olika alternativ för höjden på skorstenen. Beräkningar har gjorts med SMHIs luktspridningsmodell, som hanterar tidsintervall ner till 30 sekunder och därför är särskilt lämplig för kartläggning av luktförändringar.

Resultaten från beräkningarna redovisades i form av luktfrekvenser som är ett mått på hur stor del av en tidsperiod som en genomsnittsperson uppfattar den aktuella lukten. Redovisning gjordes både för en medianmånad och för månaden med de högsta luktfrekvenserna under en fyraårs-period.

Spridning av lukt
Beräknad luktfrekvens (% av tiden) under maxmånad. Luktfrekvenserna visar hur stor procentandel av tiden under månaden som en genomsnittlig person beräknas kunna känna lukt. Vänster bild: Skorsten i nuvarande läge och nuvarande utsläppshöjd (68,5 meter över mark). Höger bild: Skorsten i nuvarande läge med utsläppshöjd 38 meter över mark. © Lantmäteriet 2012 Medgivande MS2012/03324.

Resultaten visade att skorstenens nuvarande placering är den bästa ur luktsynpunkt och att alla undersökta skorstenshöjder på minst 50 meter ger lukter på en nivå som normalt inte leder till klagomål från kringboende. Uppdraget levererades till Stockholm Vatten i form av en rapport där resultaten presenterades i både kart- och tabellform, och där metodik samt resultat förklarades.

Snabbfakta

Levererad tjänst: Beräknade luktfrekvenser för ett antal olika scenarier. Resultat levererade i rapportform.

Tidsperiod för projektet: januari – februari 2014

Uppdragsgivare: Stockholm Vatten VA AB

Projektledare på SMHI: Sven Kindell