Vindklimat kartlagt i Västra Hyllie

Malmö Stad planerar en ny stadsdel i västra Hyllie i Malmö. SMHI fick i uppdrag att kartlägga vindklimatet för den planerade utformningen.

Malmö stad arbetar med ett planprogram för västra Hyllie i södra Malmö. Planprogramsområdet utgör ca 25 ha och är beläget väster om köpcentret Emporia. Syftet med planprogrammet är att utgöra ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kommunen har tagit fram ett strukturförslag för bebyggelse och infrastruktur i området och utreder nu förslagets genomförbarhet. För att se om utbyggnaden på något sätt skapar ett sämre vindklimat fick SMHI uppdraget att kartlägga vindkomforten inom området.

SMHI har använt CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) för att beräkna vindens rörelsemönster och styrka i den planerade bebyggelsen. Förutom byggnader tas hänsyn till topografin och växtlighet i närområdet. Beräkningarna har gjorts för de åtta huvudvindriktningarna och med hjälp av vindstatistik för Malmö har resultaten vägts samman för att ge en bild av vindkomforten sett över hela året.

I ett första steg gjordes vindsimuleringarna för både ett nutidsscenario och det då framtagna strukturförslaget för att studera vilka effekter den planerade bebyggelsen kan få på vindklimatet. Efter att Malmö Stad och SMHI diskuterat resultaten och möjliga förbättringsåtgärder tog kommunen fram ett reviderat förslag som nya simuleringar utfördes för.

Vindkomfortstudien visade att västra Hyllie redan idag är vindutsatt och med planprogramsområdet bebyggt enligt strukturförslaget kommer en stor del av området att få ett bättre vindklimat än idag. Beräkningsresultaten visade dock på blåsiga förhållanden i smala passager och på platser i anslutning till byggnader som höjer sig väsentligt över omgivande bebyggelse.

- Hyllie är ett av Malmös största stadsutvecklingsområden. Ett gott mikroklimat är en viktig del av stadens kvaliteter. Eftersom Hyllie är relativt vindutsatt är SMHI:s vindstudie en mycket viktig utredning i planarbetet säger Jan Rosenlöf, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad

Levererad tjänst: Vindkomfortstudie för den planerade stadsdelen västra Hyllie, Malmö.

Tidsperiod för projektet: 2021

Uppdragsgivare: Malmö stad

Ansvarig projektledare: Magnus Asp, SMHI