Spridning i luft och vatten för olycksscenarier med ammoniak i Sala

Hantering av ammoniak innebär en potentiell risk för utsläpp i samband med tänkbara olyckor. Som ett underlag till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorde SMHI beräkningar av spridning i luft och vatten vid Sala-Heby Energi AB:s anläggning i Sala för tre olycksscenarier. Även beräkning av 100-årsregn var inkluderat i projektet.

I samband med Sala-Heby Energi AB:s tillståndsansökan rörande utsläpp till luft och vatten har SMHI utfört beräkningar för olycksscenarier då ett större utsläpp sker av 24,5-procentig ammoniaklösning. Beräkningarna utgör ett viktigt underlag i arbetet med beredskap för potentiella olycksfall med utsläpp till luft och vatten.

Vilka utsläppsscenarier antogs?

Utsläpp av ammoniak kan tänkas ske för olika scenarier av potentiella olyckor. Följande tre studerades:
 

  1. Läckage från tankbil inom området vid krock, varvid 15 m3 24,5-procentig ammoniaklösning rinner ut på mark och avgasning sker till luft. Utsläpp till recipient Sagån via dagvattenbrunn.
     
  2. Slangbrott vid påfyllning av tank varvid 0,5 m3 24,5-procentig ammoniaklösning rinner ut på marken, avgasning sker till luft. Scenariot avser endast spridning i luft.
     
  3. Tankexplosion: Den inre tanken spricker och ammoniak överförs till den yttre manteln. Avgasning sker via utlopp ovan tanken. Tanken är fylld till 3⁄4 dvs. 37,5 m3 24,5-procentig ammoniaklösning. Scenariot avser endast spridning i luft.

Vad visar resultaten för halter i luft?

Resultaten visar att höga halter kortvarigt uppkommer vid en olycka. Scenario 1 är scenariot med störst utsläppt mängd och det ger också högst halter. I mest utsatt bostadsbebyggelse har halterna sjunkit till 1/20-del av nivån i maximalt belastad punkt inne på verksamhetsområdet.

Figuren nedan visar beräkningsresultat för Scenario 1 avseende om utsläppet sker under ogynnsamma meteorologiska förhållanden.

Scenario 1

Tabellen nedan visar ammoniakhalt i luften (mg/m3) vid ogynnsam meteorologi, dels för maximalt belastad punkt, dels mest belastad plats i bostadsbebyggelse. Beräkningar gjordes även för genomsnittliga respektive mycket ogynnsamma förhållanden.

Tabell

Spridningen i Sagåns vatten

Det beräknade förloppet kan sammanfattas:

  • Utsläppet stiger till ytan och sprids omgående över hela Sagåns bredd.
  • Nära utsläppet är ammoniaklösningens koncentration högre i ytan jämfört med botten. Precis vid utsläppet har ammoniaklösningens koncentration i ytan beräknats till 9,2 % vid medellågvattenföring och till 4,6 % vid vattenföring som i maj 2011.

Påverkan av ett 100-årsregn

Ett extremt kraftigt regn – ett 100-årsregn förväntas inträffa i snitt en gång på 100 år – kan vålla stora översvämningar. Figuren nedan visar vilka områden öster om Sagån som riskerar att översvämmas vid ett modellerat 100-årsregn med varaktigheter mellan 15 minuter och 6 timmar.

Referenscase

Snabbfakta

Levererad tjänst: Rapport med spridningsberäkningar

Tidsperiod för projektet: Mars-April 2019

Ansvarig projektledare på SMHI: Sven Kindell telefon: 011-495 82 01

Uppdragsgivare: Sala-Heby Energi AB

Ansvarig projektledare hos uppdragsgivaren: Tommy Jonsson

Uppdragsgivarens tekniska konsult: Energi & Miljö Controller AB, Västerås

Tekniska konsultens ansvarige: Ivan Andersson telefon: 070-279 97 89