SMHI beräknar sjöfartens utsläpp i nytt forskningsprojekt

Vid årsskiftet startade ett nytt forskningsprojekt som drivs av VTI i samarbete med SMHI, Umeå Universitet, Chalmers tekniska högskola och World Maritime University i Malmö. Projektet Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter (SEAS) syftar till att studera sjösäkerhet och sjöfartens miljöpåverkan på luft och vatten och koppla utsläppen till kostnader för samhället i form av påverkan på exempelvis hälsa och växtlighet.

Utsläpp till luft och vatten har en rad olika ekonomiska konsekvenser, och sjöfarten är en av de största utsläppskällorna. Det är därför viktigt att studera hur sjöfarten påverkar hälsa, växtlighet och i förlängningen ekonomin.

Shipair 2 används för beräkningar av utsläpp

I forskningsprojektet SEAS kommer SMHIs tjänst Shipair användas för att beräkna sjöfartens utsläpp till luft och vatten. Shipair bygger på data från AIS (Automatic Information System) som fartyg använder för att kontinuerligt sända ut information om identitet och position.

Fredrik Windmark

− Från SMHIs håll kommer fokus vara på att beräkna sjöfartens utsläpp till luft och kombinera detta med spridningsberäkningar för att avgöra sjöfartens påverkan på hälsa och växtlighet, säger Fredrik Windmark, produktchef Luftkvalitet Sverige, SMHI.

SMHI kommer också att tillsammans med Chalmers beräkna sjöfartens utsläpp till vatten, vilket innebär ny funktionalitet till Shipair-systemet.

AIS-data och fartygsdata möjliggör bred modellering

Projektets forskare kommer att utnyttja AIS-data kombinerat med tekniska fartygsdata som beskriver varje enskilt fartygs storlek, motorstyrka, fartygstyp och 30-talet andra parametrar. På så sätt går det att modellera utsläpp på vilken skärning som helst, till exempel den totala fartygstrafiken, bara inrikessjöfart mellan två svenska hamnar, bara fartyg av en viss fartygstyp eller fartyg som använder ett visst bränsle.

Porträtt Eef van Dongen

− Vi är väldigt glada över att kunna börja använda Shipair 2-systemet i forskningssammanhang. Sjöfarten är en viktig sektor, och genom att implementera utsläpp till vatten i Shipair kan vi använda vår omfattande sjöfartsdatabas på ännu fler sätt än tidigare, säger Eef van Dongen, utvecklare av Shipair-systemet och projektledare i SEAS-projektet.

Om Shipair

Shipair använder sig av GPS-positionerna från alla fartyg som rör sig i Östersjön. GPS-positionerna hämtas från systemet AIS (Automatic Identification System) som löpande skickar fartygens positionsangivelser via VHS-radio. Alla större fartyg måste enligt lag ha en AIS-transponder, men det är mycket vanligt också bland mindre fartyg.