Kartläggning av utsatta områden vid skyfall

I ett framtida klimat förväntas skyfallen inträffa oftare med högre intensitet. En skyfallskartering ger en indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser och var åtgärder behöver sättas in både förebyggande och direkt efter ett skyfall. SMHI utför skyfallskarteringar för beslutsunderlag och kan även hjälpa dig att föreslå och utvärdera åtgärder som leder bort vattnet mot mindre översvämningskänsliga områden.

Skyfallskarteringarna visa var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur. Vi anpassar nivån på karteringen efter dina behov och genomför såväl lågpunktskarteringar som analyser med tvådimensionella hydrauliska markavrinningsmodeller. Resultaten levereras som lättöverskådliga kartor och digitala gis-filer, detta för att du enkelt ska kunna lyfta in resultaten i dina system och arbeta vidare med i ditt projekt eller i den dagliga verksamheten.

Regnmätning

Regnbeskrivning

En viktig aspekt av skyfallskartering är återkomsttid och varaktighet hos det karterade regnet. Ett regn med kort varaktighet ger en mindre total vattenvolym än ett regn med längre varaktighet men den högre intensiteten kan i vissa fall ge en mer utbredd översvämning om vattnet inte hinner rinna undan. I våra modeller kan regn med olika varaktighet och intensitet analyseras. Vi samarbetar med SMHIs meteorologer, statistiker och klimatexperter för att säkerställa att det regn vi använder i karteringen är i linje med forskningens resultat.

Utifrån historiska data och klimatscenarier kan vi hjälpa dig att dra slutsatser om framtida förhållanden för ditt specifika område.