Borås tar hjälp av SMHI i arbetet med att skyfallssäkra staden

I framtida klimat väntas skyfall inträffa oftare och med högre intensitet, något som är viktigt att ta hänsyn till i en hållbar samhällsplanering. Intensivt arbete pågår i många kommuner för att kartlägga risker vid skyfall och planera för åtgärder. SMHI har blivit anlitade av Borås stad för att under hösten arbeta med uppdraget att kartlägga skyfallsrisker och arbeta fram en strategisk skyfallsplan.

Skyfallskarteringarna visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar samt ge störningar för fastigheter och övrig infrastruktur. Borås stad är en av många kommuner som nu ser över och kartlägger risker vid skyfall för att kunna planera för åtgärder i en så kallad skyfallsplan.

SMHIs beräkningar viktiga i åtgärdsplaneringen

Projektet tar ett helhetsgrepp om skyfallsrisken i utvalda tätorter i Borås-området genom att både analysera var vatten riskerar att samlas vid skyfall, vilka byggnader, vägar och samhällsviktiga funktioner som påverkas samt att ta fram åtgärdsförslag för att leda vattnet till lämpliga ytor.

– Det är viktigt för projektet att det sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar. Att identifiera riskområden och prioritera områden för åtgärdsplanering behöver ske tillsammans med Borås stads funktioner för till exempel stadsplanering, tekniska frågor, miljöförvaltning och räddningstjänst, berättar Annamaria Haag, projektledare, SMHI.

Undvik översvämningar med hjälp av kartering

Enligt Plan- och bygglagen ska ny bebyggelse detaljplaneras så att den lokaliseras till områden som är lämpliga med hänsyn till bland annat risken för översvämningar. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen också i sin översiktsplanering beskriva risken för skador på miljön som kan uppstå till följd av översvämningar.   

Att förstå och planera för konsekvenserna av skyfall blir därför viktigt både när det gäller ny och befintlig bebyggelse. SMHI utför tillförlitliga översvämningskarteringar som visar dels konsekvenser av skyfall, dels konsekvenser av extrema flöden i vattendrag.  Kartering tillsammans med en strategisk åtgärdsplanering blir användbara beslutsunderlag för hantering av översvämningsrisker.