Beskrivning av modelldatan

De nationella modelleringsresultaten presenteras i webbtjänsten, och är fria att ladda ner kommunvis.  Här beskrivs i detalj hur användaren kan navigera i webbtjänsten och vilka dataformat nedladdade filer har.

De nationella resultaten för år 2019 presenteras i form av årsmedel och percentiler relevanta för svenska miljökvalitetsnormer. I webbtjänstens meny kan användaren välja län och kommun för att zooma in på resultaten. Vid fortsatt inzoomning i en tätort så syns gaturumspunkter vid vägar med närbelägna byggnader. Det går att klicka både i en gaturumspunkt och i fältet.  

Vid klick i en gaturumspunkt visas för årsmedelhalter hur stora bidragen är regionalt (storskaligt) och urbant (inom tätorten) samt från gaturummet (effekten från närbelägna byggnader) i ett stapeldiagram. Även viktig information om vägen presenteras under diagrammet. Årsdygnstrafik, vägens hastighet och andel tung trafik är parametrar som har stor inverkan på utsläppens storlek och därmed luftkvaliteten. 

Vid klick i kartan utanför gaturumspunkterna visas på motsvarande sätt halten men enbart för regionalt och urbant bidrag. Vid val av percentil som statistiskt haltmått kan inte delbidrag urskiljas, så då finns inga stapeldiagram tillgängliga. Observera att gaturumspunkter för NO2-percentiler saknas i detta dataset, men kommer att ingå i nästa beräkningsårs resultat.

Nedladdning av data

Halter i vald ruta eller gaturumspunkt kan laddas ner i csv-format, både för årsmedelhalter och percentiler. I webbtjänsten kan bilder av haltfälten i kartan laddas ner i PNG-format. 

När en kommun är vald i menyn är det möjligt att ladda ner haltfält i GeoTIFF-format och gaturumspunkter i GeoJSON-format kommunvis. Dessa filer kan sedan visualiseras i GIS-program. Data kan enbart laddas ner kommunvis då filerna annars blir för stora.