Sveriges internationella rapportering av sjöfartens utsläpp utnyttjar Shipairs styrkor

SMHI är en del av SMED-konsortiet där Sveriges utsläpp kartläggs och rapporteras årligen på uppdrag av Naturvårdsverket. I ett utvecklingsprojekt har nu Shipair använts för att förbättra beskrivningen av sjöfartsutsläpp. Den geografiska fördelningen av sjöfartstrafikens utsläpp baseras nu på fartygens verkliga rörelser för varje år, vilket är en förbättring jämfört mot tidigare metodik där samma typiska rörelsemönster använts genomgående för alla år.

SMHIs modellsystem Shipair använder sig av AIS-data (Automatic Identificiation System) för att kartlägga sjöfartens utsläpp till luft. AIS är ett system där varje fartyg i realtid rapporterar sin position och identitet, både till närliggande fartyg och till myndigheters övervakningssystem. Den ursprungliga användningen är för att förbättra säkerheten, men SMHI använder även informationen för att beskriva utsläppen utifrån varje fartygs individuella rörelser och egenskaper, såsom storlek, motorstyrka och hastighet.

Stor förbättring av metodiken

- En fördel med införandet av Shipair-metodiken i SMEDs geografiska fördelning av utsläpp till luft är att vi nu kan ta hänsyn till årliga förändringar i fartygsflottans egenskaper och rörelsemönster, säger SMED-medarbetaren Ludvik Brodl på SMHI. Om exempelvis passagerartrafiken mellan Visby och Nynäshamn är ovanligt hög ett år syns det nu i tidsserien.

Karta över NOx-utsläpp från sjöfarten i Östersjön
Fördelning av kväveoxid-utsläpp från inrikes sjöfart i Östersjön och Västerhavet (vänster) samt förstoring över Stockholm och Gotland (höger). Här syns att den största ansamlingen av utsläpp sker i och i anslutning till ett fåtal av Sveriges större hamnar. Detta beror delvis på att många fartyg koncentreras på liten yta, men också på att fartyg spenderar lång tid vid kaj, ofta med hjälpmotorerna på. Till havs sker de största utsläppen i några väldefinierade farleder samt i reguljär färjetrafik, där Gotlandsfärjorna står för ett stort bidrag. Förstora Bild

- Vi har jobbat under flera års tid med att förbättra Shipair-modellen och vår förståelse för sjöfartsutsläpp och det är jätteroligt att dessa förbättringar nu implementeras i SMEDs geografiska fördelning av utsläpp till luft, säger Fredrik Windmark, projektägare för Shipair.

Ny beställning

Sjöfartens utsläpp delas in i tre delar; inrikes civil sjöfart, fiskebåtar och internationell sjöfart. Åren 2013-2017 är de som hittills implementerats i SMEDs geografiska fördelning.

- Tack vare de goda resultaten har vi nu fått beställning från Naturvårdsverket för att komplettera tidsserien ytterligare, säger Fredrik Windmark. De nya åren som ska beräknas är 2010-2012 samt 2018, och de kommer att införas under nästa år.