Forskningsfokus

Vatten är viktigt för livet! Det påverkar många aspekter av miljön, samhället och vår hälsa. Därför finns det många frågor som vi vill ha svar på.

båt-sthlm

SMHI har en lång tradition av tillämpad forskning och är involverade i många nationella och internationella projekt. Befintliga tillämpningar omfattar aspekter som vattenflödesprognoser, brandrisk, dimensionering av dammar och utlopp, översvämningsrisk, ämnestransport och effekter av klimatförändringar. Just nu fokuserar vi på följande utmaningar:

Vårt mål är att förbättra den hydrologiska produktionskedjan som ger svar på våra vattenrelaterade frågor och distribuerar denna information till olika typer av användare.

Hydrologisk produktionskedja

Hydrologi vid SMHI kan kategoriseras i fem områden, vilket motsvarar komponenter i en produktionskedja med vatteninformation (Figur 1).

Denna kedja används för att leverera beslutsstöd till myndigheter och företag som t ex betraktar säkerhet (vattennivå, översvämning och brandrisk, torka), vattenhantering (föreskrifter, abstraktioner, bevattning), miljöhänsyn (förorening, vattenstatus, miljöflöden), dimensionering av infrastruktur (returperioder, extremstatistik) och klimatpåverkan på alla dessa frågor.

Dessutom får allmänheten information om vattencykeln, både varningar och planering av rekreation.

SMHI´s hydrolgiska produktionskedja 2014
Figur 1. Komponenter i den hydrologiska produktionskedjan på SMHI. Förstora Bild

Resultaten distribueras som interaktiva webbsidor, rapporter, program, filer eller vetenskapliga artiklar som är beroende av mottagaren. De flesta delar av den operativa produktionen är automatiserade, såsom lagring av realtidsdata och beräkning av prognoser. Beräkningar görs på kontors-datorer, SMHI-servrar, på superdatacenteret (NSC) eller i molnet. Produkterna är kartor och tidsserier, vanligtvis baserat på en modelluppsättning för ett visst område.

Dagliga hydrologiska prognoser produceras för hela området i Sverige och Pan Europa. Våra numeriska vattenmodeller förutsäger vattenbalansen och flodflödet för hela världen. Flera storskaliga bedömningar har gjorts inom Arktisområdet, Indien, La Plata floden, Nigers flod och Mellanöstern / Nordafrika. I liten skala arbetar vi ofta med kunder med specifika modellapplikationer (dvs. med vattenkraftföretag och kommuner).

Forskningsfokus

Varje modellprogram kräver inmatningsdata från ett stort antal databaser som är förbehandlade och justerade för beräkningarna. Kombinationen av observationer och modellberäkningar resulterar i kostnadseffektivt beslutsstöd. Hydrologin drivs huvudsakligen av landskapsfunktioner och meteorologi, så inmatning från meteorologiska observationer och modeller är avgörande.

Den hydrologiska produktionskedjan utvecklas ständigt utifrån begäran från externa användare. De numeriska beräkningarna är tillgängliga som kartor, grafer och nedladdning på HYPEweb. Det är också möjligt att beställa dataleveranser från hydrologisk modell HYPE i standardiserade format eller anpassade till dina behov.