Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar innebär att man använder naturen och naturliga processer för att möta olika samhällsutmaningar samtidigt som man gynnar den biologiska mångfalden och välbefinnandet för oss människor. SMHI fortsätter att utveckla utbudet av klimat- och vatteninformation och hitta nya metoder för sådana lösningar.

Klimatförändringarna ställer stora krav på anpassning för att möta framtidens förändrade hydrologi. Klimatanpassning är en strukturerad insats för att minska de negativa effekterna och öka de positiva effekterna av klimatförändringar. Strävan är att hitta lösningar som kan ge flera fördelar för samhället.

SMHI har hittills mest arbetat med dimensionering för storskaliga ingenjörsprojekt, men nu efterfrågas multifunktionella angreppssätt, som naturbaserade lösningar, alltmer i samhället. Dessa är strategier som använder naturen och naturliga processer för att leverera infrastruktur, tjänster och integrerade lösningar för att möta ökande samhällsutmaningar (till exempel urban resiliens) och samtidigt främja biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

SMHI ska fortsätta att utveckla sitt utbud av klimat- och vatteninformation och hitta nya metoder för att kvantifiera fördelarna och effekterna av sådana lösningar i olika skalor. Detta ska ske genom tvärvetenskapliga arbetssätt tillsammans med olika samhällsaktörer.

Forskningsledare: Ursula McKnight