Forskningsprojekt inom hydrologi

SMHIs hydrologiska forskningsenhet är involverad i många nationella och internationella projekt inom hydrologisk modellering. Nedan listas pågående och avslutade projekt. 

Forsande vatten

Pågående projekt

CARL2

Andra fasen i projektet CARL - Climate Adaptation for Rural Livelihoods in Zimbabwe. Projektets syfte är att förbättra klimatresiliensen hos småskaliga jordbruk i fyra pilotområden i olika delar av landet. SMHIs roll är att samarbeta med de nationella meteorologiska och hydrologiska institutioner för att förbättra deras kapacitet att leverera väder- och klimattjänster och varningar. Ytterligare utveckling för att hitta lämpliga sätt att sprida förbättrade produkter till folk i pilotområdena kommer att ske tillsammans med övriga partners.
Finansiär: Sida
Period: September 2022 till och med augusti 2025.
Deltagare: Koordineras av Oxfam med flera regionala och lokala icke statliga organisationer är med som partners. SMHI kommer också samarbeta med Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) och University of Zimbabwe (UZ).
Kontakt på SMHI: Phil Graham

CEMS-Floods

För att förbättra översvämningsberedskapen övervakar och prognostiserar Copernicus tjänsten för tidiga varningar – hydrologiska prognoser (CEMS-Floods) den hydrologiska statusen på europeisk och global nivå. Detta gör det möjligt att stödja nationella översvämningsprognosmyndigheter genom att tillhandahålla kompletterande information och mervärdesinformation. CEMS-Floods Analytics and Dissemination Centre analyserar prognoserna dagligen, begär förhandsuppgift för snabb konsekvensbedömning, sprider information till partners och till Emergency Response Coordination Centre. Dessutom organiserar centret de årliga partnermötena, tillhandahåller webbseminarier och videor, samlar in feedback från partners samt hanterar kommunikationsverktyget. Slutligen sammanställer centrumet olika rapporter under året för att motivera den högkvalitativa service som tillhandahålls av partnerna och Europeiska kommissionen, och även för att dela med sig av den djupa förståelsen och kunskapen om extrema översvämningshändelser och hur dessa händelser hanteras av tidiga varningstjänster. Undersökningarna och förståelse av serviceprocessen ger feedback för den framtida utvecklingen av CEMS-Floods-tjänster.
Finansiär: Copernicus programme
Period: 2022-2028
Deltagare: JRC, SMHI, SHMU, RWS, ECMWF, DWD, Kisters, Soologic
Kontakt SMHI: Ilias Pechlivanidis
Länk: emergency.copernicus.eu (engelska)

CLINT

Huvudsyftet med CLINT är att utveckla ett ramverk för artificiell intelligens som består av maskininlärningstekniker och algoritmer för att bearbeta stora klimatdataset för att förbättra klimatvetenskapen vid upptäckt, orsakssamband och tillskrivning av extrema händelser (EE). Så som tropiska cykloner, värmeböljor och varma nätter, torka och översvämningar. CLINT AI-ramverket kommer också att omfatta kvantifiering av EE-effekterna på en rad olika socioekonomiska sektorer under historiska, prognostiserade och prognostiserade klimatförhållanden, och över olika rumsliga skalor (från europeiska till lokala), och i slutändan utveckla innovativa och sektoriella AI-förbättrade klimattjänster. Slutligen kommer dessa tjänster att operationaliseras i Web Processing Services, enligt de mest avancerade öppna data- och programvarustandarderna från Climate Services Information Systems, och till en demo för att underlätta offentliga och privata enheters användning av projektresultat för forskning och utveckling av klimattjänster.
Finansiär: Horizon 2020
Period: 2021-2025
Deltagare: POLIMI, CMCC, HEREON, CSIC, SMHI, HKV, E3M, TCDF, DKRZ, IHE, ECMWF, Universidad de Alcala, JLU, OGC, UCM
Kontakt SMHI: Ilias Pechlivanidis
Länk: climateintelligence.eu/  (engelska)

DIRT-X

Projektet DIRT-X tar upp frågan om hur förändringar i klimatet och socioekonomiska förhållanden påverkar vattenreservoarer och de tjänster de tillhandahåller till olika ekonomiska sektorer. Detta uppnås genom integration av befintliga klimattjänster, prognoser av socioekonomiska förhållanden (SSP), konsekvensmodeller och nära samarbete med intressenter från relevanta sektorer. Genom att kombinera analyser på lokal skala med regionala och globala analyser av hydrologiska processer och relevant socioekonomisk utveckling uppnår vi bättre förståelse och kvantifiering av effekterna av och osäkerheterna i klimatpåverkan, särskilt när det gäller skala och upplösning. Kopplingen mellan hydrologisk processmodellering och ekonomiska modeller som utvärderar vattenstress, tvärsektoriella konflikter och energisystem gör det möjligt att undersöka hur hydrologiska effekter bäst översätts till ekonomiska konsekvenser och till klimatpåverkan i dessa system.
Finansiär: JPI-AXIS
Period: 2019-2023
Deltagare: SMHI, USTUTT, LUH, UIBK, NTNU, UU
Kontakt SMHI: Alena Bartosova
Länk: dirtx-reservoirs4future.eu

EDUCAS

Syfte: En ny generation regionala klimatmodeller (CPRCM) med mycket hög rumslig upplösning (<5 km) är under utveckling. Med denna upplösning kan både atmosfäriska processer och geografiska förhållanden beskrivas på ett åtskilligt mer realistiskt sätt än i tidigare, mera lågupplösta modeller. Från hydrologisk synvinkel är det särskilt intressant att konvektiva processer i atmosfären beskrivs explicit i CPRCM-er, vilket medför att skyfall och skyfallskonsekvenser kan studeras mera realistiskt. Ett problem är emellertid att CPRCM-er kräver extremt stor datorkapacitet och därför kan bara ett begränsat antal simuleringar göras, för en utvald region, för utvalda tidsperioder. En huvudfråga blir då vilka av alla globala scenarier som ska väljas ut för nedskalning med en CPRCM, för att få en ”mini-ensemble” som på bästa sätt beskriver osäkerheten och är så användbar som möjligt för klimatanpassning. I EDUCAS ska vi i dialog med slutanvändare bedöma mervärdet av CPRCM-simuleringar för olika tillämpningar inom hydrologi. luftmiljö och oceanografi, samt använda denna information för att göra ett optimalt urval av globala scenarier. Den hydrologiska analysen kommer att fokusera på skyfall, dess egenskaper på olika skalor i tid och rum, i dagens och framtidens klimat.
Finansiär: Formas
Period: 2020-2023
Deltagare: Koordineras av Rossby Centre, SMHI, med deltagare från SMHIs forskningsenheter för hydrologi, luftmiljö och oceanografi..
Kontakt SMHI: Jonas Olsson

E-SHAPE

E-SHAPE sammanför årtionden av offentliga investeringar i jordobservation (EO) och molnkapacitet till tjänster för beslutsfattare, medborgare, industrin och forskarna. Det gör det möjligt för Europa att positionera sig som en global kraft inom EO genom att utnyttja Copernicus, utnyttja befintlig europeisk kapacitet och förbättra användarnas användning av data från GEO-tillgångar. Totalt 37 pilotansökningar inom 7 tematiska områden behandlar samhällsutmaningar, främjar entreprenörskap och stöder hållbar utveckling, i linje med de tre huvudprioriteringarna i GEO (målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och Sendaï-ramverket).

E-SHAPE strävar efter att:

 • Ge betydande stimulans till verksamhet som möjliggör och påskyndar ett genombrott inom den europeiska EO-sektorn och de marknader i efterföljande led som drar nytta av EO-tjänster.
 • Samordna EO-åtgärder, utnyttja det befintliga europeiska kulturarvet som drar nytta av öppen vetenskap och länka till flaggskepp och initiativ inom GEO.
 • Leverera konkreta EO-härledda fördelar med och för användare genom en rigorös samdesign;
 • Genomföra en samordnad och omfattande portfölj av aktiviteter med betoning på användarspridning, operativa tjänster, affärsstöd och aggressiv uppsökande strategi.
 • Axla nya piloter som för närvarande utvecklas utanför projektet, vilket ger dem tillgång till den strategiska kunskapen och kommunikationskanaler som E-SHAPE har.

Finansiär: Horizon2020
Period: 2019-2023
Deltagare: Leds av ARMINES (68 deltagare)
Kontakt: Ilias Pechlivanidis
Länk: e-shape.eu/

EviWet - Evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster

Syftet med projektet är att kvantifiera den hydrologiska funktionen hos olika våtmarker, både naturliga och anlagda. Flera olika modeller används för att undersöka hur olika våtmarkstyper fungerar i varierande miljöer. Resultaten används för att förbättra beskrivningen av våtmarker i SMHIs nationella hydrologiska modell S-Hype. Modellen har en bred användning i hela landet, och resultaten görs tillgängliga via vattenwebb. Projektet utvecklar även ett specifikt verktyg för beslutsstöd i nära dialog med våtmarkshandläggare. Verktyget kommer att öka förmågan hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att utvärdera våtmarksprojekt i planeringsstadiet.
Period: 2020-2023
Finansiering: Naturvårdsverket och Formas.
Deltagare; SMHI, SLU, Uppsala universitet, University of Zurich
Kontaktperson: Göran Lindström
Hemsida:

EXTREME-INDEX

Syftet: med projektet är att fördjupa förståelsen för de fysiska processer som leder till multipla eller sammansatta naturrisker. Projektet kommer att utveckla och implementera ett verktyg för riskbedömning som kan inkludera olika typer av extrema naturhändelser och deras potentiella interaktioner. Det modulbaserade verktyget kommer att bestå av flera enskilda riskindex (för t.ex. översvämningar, skogsbrand etc.) och en metodik för att kombinera dessa. Det utvecklade verktyget syftar till att användas som ett utbildnings- och planeringsverktyg för t.ex. Räddningstjänst och tillsynsmyndigheter såväl som statliga organisationer för resursplanering, resursutveckling och evakueringsplanering.
Finansiär: MSB and Formas
Period: 2019-2023
Deltagare: Fire Safety Engineering (Lund University) (coordinator); Water Resources Engineering (Lund University); SMHI; NRC in Canada; Movement Strategies in UK.
Kontakt SMHI: Wei Yang & Jonas Olsson

GlobalHydroPressure: modell-baserad global bedömning av hydrologisk stress

Syfte: Att undersöka hur ett globalt hydrologiskt modellerings- och prognossystem kan användas för kvantitativ analys och riskbedömning av hydrologisk stress genom ett omfattande angrepp där hydro-meteorologiska risker på olika skalor beaktas tillsammans med ytterligare miljöbelastningar. Bedömningen och anpassningen kommer att skräddarsys till lokala och regionala förhållanden med hjälp av lokala data, lokalspecifika kritiska tröskelvärden etc. i en bottom-up-strategi där slutanvändare är involverade i alla faser av modellering och analys.
Finansiär:The Swedish Research Council Formas genom Water JPI
Period: 2019-2022
Deltagare: SMHI, Lunds Universitet, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Norwegian Inst. of Bioeconomy Research, Federal University of Alagoas, Brazil,Federal University of Itajubá, Brazil.
Kontakt SMHI: Jonas Olsson

HydroHazards

Syfte: Syftet med projektet är att undersöka flera hydrometeorologiska extremer och sammansatta händelser som kan inträffa samtidigt, i följd  eller kumulativt, och som kan få allvarliga konsekvenser. I Sverige uppstår dessa händelser främst på grund av snösmältning och höga vattennivåer i vattendrag, kraftig och ihållande storskalig nederbörd, småskaliga skyfall och stormfloder vid kusten. Tillsammans med Oceanografiska  forskningsavdelningen och Rossby Centre på SMHI bedömer vi risk-hotspots och relaterade fysiska processer för flera vattenrelaterade extremer och sammansatta händelser i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur exponering och sårbarhet för flera vattenrelaterade risker leder till olika typer av kumulativa och interaktiva effekter på samhällsviktiga verksamheter och kritisk infrastruktur. Projektet kommer bidra till att anpassa samhället till bättre resiliens för multipla extremer med ett särskilt fokus på hanteringen av flera risker för översvämningar.
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt av FORMAS
Period: 2020-2024
Deltagare: Stockholm Environment Institute (koordinator); Swedish Institute of International Affairs; Oceanography Unit and Rossby Centre of SMHI
Kontakt: Wei Yang & Peter Berg

Hydrologiska säsongsprognoser för C3S-WaterSIS

Syfte: Kontraktet C3S2_410 säkerställer en fortsättning och utveckling av operativa hydrologiska säsongsprognoser för vatteninformation för Copernicus klimatförändringstjänst (C3S) som drivs av ECMWF på uppdrag av Europeiska kommissionen. Nuvarande åtgärder stöds, medan viktiga uppgraderingar av tjänsten utvecklas, inklusive införlivandet av en förbättrad biasjusteringsmetod (förbättring av färdighetspoäng), ett andra meteo-prognossystem samt fler prognostiserade variabler med högre tidsupplösning.
Finansiär: Copernicus/ECMWF
Period: 2022-2024
Deltagare: SMHI och Wageningen universitet (Nederländerna)
Kontakt SMHI: Peter Berg och Ursula McKnight
Länk: WaterSIS

Håva2

Projektet syftar till att analysera den spatiotemporala samvariationen mellan sol-, vind- och vattenkraft i Europa och att förklara hur vattenkraftens lagringskapacitet i Skandinavien kan bidra till ökad energisystemnytta i form av virtuell lagringskapacitet och kraftkapacitet på den europeiska elmarknaden. Det syftar också till att utveckla metoder för långsiktiga energiprognoser som tar hänsyn till klimatvariationer och att utveckla planeringsmodeller för kraftproduktion som tar hänsyn till energisystemets fördelar.
Finansär: Engergimyndigheten
Period: 2021-2024
Deltagare: KTH, Lunds universitet och Svenska Kraftnät
Kontakt: SMHI: Ilias Pechlivanidis

I-CISK

I-CIKs ambition att förnya hur klimatinformation används och tolkas genom nästa generations klimattjänster (CS) som följer ett människocentrerat, socialt och beteendeinformerat tillvägagångssätt. Det genom att integrera medborgares, beslutsfattares och intressenters kunskaper, behov och uppfattningar med klimatinformation i rumslig och tidsmässig skala som är relevant för dem. I-CISK syftar till att utnyttja dessa möjligheter genom nämnda ramverk för samproduktion av nästa generations CS, som spänner över hela värdekedjan för CS med utgångspunkt i början av värdekedjan. I-CISK-ramen vill vi förverkliga den fulla potentialen hos den information som tillhandahålls genom gemensamma bestämmelser genom att ge aktörerna möjlighet att ta hänsyn till effekterna av extrema klimathändelser och klimatförändringar i sina beslut.
Finansiär: Horizon2020
Period: 2021-2025
Deltagare: IHE, ECMWF, SMHI och IVM VU
Kontakt: Ilias Pechlivanidis
Länk: icisk.eu/

Långtidsprognos

Projektet syftar till att förbättra både de vetenskapliga metoder som används för att förutsäga säsongsvariationen hos hydrologiska variabler över Sverige men också att ytterligare förbättra de operativa vattentjänsterna som kommunicerar säsongsprognoserna till användarna. Olika metoder utforskas baserat på klimatologi, ensembleströmflödesförutsägelser och dynamisk modellering för att förbättra förutsägelserna, medan diagnos utförs för att förstå de fysiska drivkrafterna som påverkar förutsägbarheten.
Period: 2022
Deltagare: SMHI
Kontakt SMHI: Ilias Pechlivanidis

Modellutveckling, fysisk påverkan

Syfte: Att förbättra beskrivningen av vattenföring och fysisk påverkan i svenska vattendrag och sjöar, framförallt med avseende på regleringar och överledningar.
Finansiär: SMHI via anslag för vattenförvaltningsarbetet
Period: Löpande utvecklingsarbete
Deltagare: SMHI
Kontakt inom hydrologisk forskning: Göran Lindström, Charlotta Pers

Modellutveckling, miljögifter

Syfte: Att utveckla metoder för beräkning av transport av miljögifter och andra ämnen, dels inom HYPE-modellen och dels inom den förenklade NET-modellen.
Finansiär: SMHI via anslag för vattenförvaltningsarbetet
Period: Löpande utvecklingsarbete
Deltagare: SMHI
Kontakt inom hydrologisk forskning: Göran Lindström, Johan Strömqvist, René Capell

PIGALL

PIGALL (Prognostisering av klimatförändringens effekter på grundvatten- och portrycknivåer i den bebyggda miljön) utforskar hur klimatförändringar påverkar så kallade geokonstruktioner genom förändringar i grundvattennivåer. En geokonstruktion kan till exempel vara en byggd slänt, eller grundläggning för en byggnadskonstruktion. Förändrade grundvattennivåer kan påverka konstruktionerna genom att orsaka sättningar eller påverka risken för skred och slamströmmar. SMHI bidrar med kunskap och data om klimatförändringar och hydrologiska framtidsprojektioner.
Finansiär: FORMAS
Period: 2021-2025
Deltagare: SMHI, SGI (Statens Geotekniska Institut), SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och Göteborgs Universitet
Kontakt SMHI: Peter Berg

PrimeWater

PrimeWater genererar information om effekterna av förändringar uppströms på framtida vattenkvalitet och kvantitet. Med utgångspunkt i avancerade jordobservationsdataprodukter (EOs), integration med ytterligare datakällor och diagnostiska modelleringsverktyg får offentliga och privata beslut för förvaltning av vattenresurser bättre och användbar information.

De tjänster som produceras kommer att tillhandahålla:

 • Ökad situationsintelligens
 • Förbättrade funktioner för prediktiv och tidig varning
 • Adaptiv förvaltning av vattenresurser

PrimeWaters servicelinje kommer att operationaliseras och testas i tre internationella fall för flera nedströms vattentjänster och -verksamheter. PrimeWater är utformat för att påverka a) forskning inom EOs och hydrologisk och ekologisk modellering, b) innovation inom vattensektorn och den europeiska rymdmarknadens nedströmssektor, c) specifika samhälls- och miljöutmaningar och d) genomförande av policy.
Finansiär: Horizon2020
Period: 2019-2023
Deltagare: Leds av EMVIS. Och CNR, SMHI, EOMAP, IWA, BSB, ENAS, CSIRO, EPA, Melbourne Water samt SatDek.
Kontakt: Ilias Pechlivanidis
Länk: www.primewater.eu/

Rättvist vatten

Syftet med Rättvist vatten är bland annat att nå en bred samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vattnet för att få en hållbar vattenförvaltning – idag och i framtiden. Projektet samlar en rad aktörer och användare av vatteninformation, som på olika sätt berörs av vattentillgång, för gemensamt kunskapsutbyte och lärande, synergier och eventuell konfliktlösning.

Med hjälp av scenarioanalys och goda exempel på rättvis styrning för vattenfördelning ska samverkansprocessen mynna ut i gemensamma mål, prioriteringar, synergier och incitament som stöds utifrån gängse rättsliga instrument för adaptiv vattenförvaltning. Innovativa naturbaserade lösningar och grön infrastruktur står i fokus. Projektet fokuserar på Motala Ströms avrinningsområde för att testa metodik som sedan kan skalas upp till hela landet.

Finansiär: Formas
Period: 2023-2026
Deltagare: SMHI, Linköpings Universitet och Stockholm Environment Insitute.
Kontakt SMHI: Berit Arheimer

Source to sea: tracing causes of water quality problems and evaluating potential mitigation options. Case study of uMngeni river, South Africa.

Syfte: Sverige och Sydafrika har inlett ett bilateralt samarbete med målet att skapa ett beslutstödssystem som kan ge underlag för planering och beslut kring vattenförvaltningen. Detta uppnås genom utveckling av beräkningsmodellen HYPE (1) för uMngeni-flodens avrinningsområde och (2) för Sydafrika. Modeller används för att ta fram olika scenarier som kan användas som beslutsunderlag i vattenförvaltningen, inklusive klimatförändring.
Finansiär: NV
Period: 2016-pågående
Deltagare: SMHI, University of Kwazulu-Natal
Kontakt SMHI: Alena Bartosova & Berit Arheimer
Länk:Source to sea

SPARC: Stakeholder participation for climate adaptation – data crowdsourcing for improved urban flood risk management

SPARC är ett 4-årigt forskningsprojekt finansierat av FORMAS om översvämningsrisk kopplat till skyfall och hur det hanteras. Projektet leds av en tvärvetenskaplig projektgrupp.

Målsättningen med projekten är:

 • Att utveckla systematisk hantering av crowdsourcade data för regn- och översvämningsegenskaper, samt att förbättra upplösningen och noggrannheten i befintliga officiella regndata från SMHI och svenska kommuner.
 • Att validera betydelsen av högupplösta in-data för prestandan hos två hydrauliska modeller: LISFLOOD och HEC-RAS.
 • Att öka kunskapen om översvämningsskador på den byggda miljön och att etablera en metod för systematisk och säker insamling av skadedata.
 • Att bedöma och kommunicera användningen av småskaliga översvämningsanpassningsåtgärder som ett sätt för fastighetsägare att vara en del av en rymd-för-vatten-strategi för att minska översvämningsrisken för sig själva och sina samhällen.

Finansiär: FORMAS
Period: 2021-2025
Deltagare: Karlstads universitet, Lunds universitet, SMHI, Malmö stad, Karlstad kommun och Göteborgs stad.
Kontakt SMHI:  Jonas Olsson, Louise Petersson och Remco van de Beek.

WACCA-Ethiopia

WACCA-Ethiopoa är ett program för att stärka utvecklingen av klimat- och vatteninformationstjänster i Etiopien (2017-2022). WACCA-Ethiopia är ett kapacitetsutvecklingsprojekt riktat till den hydrometeoroniska sektorn. Det syftar till att åtgärda kapacitetsluckor i vatten- och klimatinformationstjänster genom att förbättra nödvändiga färdigheter för system för väderprognoser och tidig varning, klimatinformationstjänster och hydrologiska informationstjänster samt kommunikation och spridning av användarrelevant information. Projektet förbättrar produktionen och leveransen av data, information och tjänster från relevanta etiopiska myndigheter till viktiga intressenter och sektorer inom landet. Det övergripande målet är att bidra till att utveckla en stark och motståndskraftig infrastruktur för att tillhandahålla trovärdig och användbar väder- och klimatinformation för Etiopiens invånare, från beslutsfattande och upprättande av policy till att förbättra livskvaliteten och säkerställa hållbara försörjningsmöjligheter för den utsatta befolkningen.
Finansiär: Sida
Period: 2017-2022
Deltagare: SMHI, Ethiopian Meteorological Institute, Ministry of Water and Energy, Ethiopian Environmental Protection Agency
Kontakt: Jafet Andersson

Listan uppdateras kontinuerligt.

Avslutade projekt

Avslutat 2022 

HYPOS

HYPOS katalyserar innovation med en operativ tjänst för anpassad miljömässig och ekonomisk investeringsplanering såväl som övervakning baserad på Earth Observation (EO) teknik och modellering för vattenkraftsindustrin. Det webbaserade beslutsstödsverktyget som utvecklas inom HYPOS kommer att tillhandahålla viktiga tillgångar för vattenkraftschefer, planerare och beslutsfattare i deras arbete. Portalen kommer att sammanföra satellitbaserade mätningar av hög kvalitet för historiska tidsperioder, aktuell strömövervakning, nästan realtidsmodellerade hydrologiska parametrar och tillgängliga in-situ data för samlade bedömningar av normaltillstånd och miljökonsekvenser.
Finansiär: European Union’s Horizon 2020-SPACE-2019
Period: 2019-2022
Deltagare: EOMAP, SMHI, NTNU, STUCKY, CNR
Kontakt SMHI: Alena Bartosova
Länk: Webbplats för projektet HYPOS (på engelska)

Avslutat 2021

FANFAR

Syfte: FANFAR-projektet syftar till att fördjupa samarbetet mellan västafrikanska och europeiska hydrologer, ICT-experter, beslutsanalytiker, och olika användargrupper med målsättningen att gemensamt designa, anpassa, integrera och driva ett hydrologiskt prognos- och varningssystem för Västafrika. FANFAR bygger på etablerade prognosteknologier, t.ex. http://hypeweb.smhi.se/nigerhype/forecast/. FANFAR förbättrar dessa teknologier och bygger kapacitet kring hur man använder dem genom en serie praktiska möten i regionen. Det förbättrade prognossystemet kommer att drivas, underhållas och testas i praktisk översvämningshantering av regionala, nationella och lokala institutioner. Samhällsvetenskaplig analys används för att förbättra den teknologiska utvecklingen, analysera beteenden, och förstå införandeprocesser med målet att underlätta hållbart nyttjande av systemet i regionen i framtiden.
Finansiär: EU / H2020
Period: 2018-2021
Deltagare: SMHI (koordinator), Terradue, isardSAT, EAWAG, AGRHYMET, NIHSA
Kontakt SMHI: Jafet Andersson och Berit Arheimer
Länk:www.fanfar.eu

Future City Flow

Syfte: Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med stora mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar stora problem i städer. Detta i form av översvämningar och bräddningar. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande. Projektet Future City Flow utvecklar ett beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhangen mellan aktion och verkan på ett lättillgängligt sätt.
Finansiär: Vinnova
Period: 2020-2021
Deltagare: Göteborgs kommun, DHI AB, Cactus Univeiw AB, NSVA, Lunds universitet, Institutionen för kemiteknik, SMHI, VA SYD, 4IT AB, Gryaab AB, WIN (Water Innovation Accelerator), Rhetikfabriken, Sweden Water Research
Kontakt SMHI: Jafet Andersson
Länk: Future City Flow

Integrerade Arktiska observationssytem (INTAROS)

Syfte: Syftet med projektet är att bygga ett integrerat arktiskt observationssystem (iAOS) genom att utöka, förbättra och förena existerande observationssystem från de olika regionerna i Arktis. Projektet inkluderar in-situ observationer och fjärranalys från atmosfär, land, kryosfär, havsis och hav. SMHI bidrar till utvärdering och förbättring av existerande hydrologiska och atmosfärsobservationer, samt till att demonstrera värdet av att ha ett samlat observationssystem för klimat- och hydrologisk modellering.
().
Finansiering: European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under GA No. 727890
Period: 2016-2021
Deltagare: 47 organisationer från 20 länder i Europa, Nordamerika och Asien, där SMHI och Stockholms universitet medverkar från Sverige.
Kontakt SMHI: David Gustafsson, Abhay Devasthale, Ralf Döscher
Länk: INTAROS

Snow_cci

Syfte: Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om snö och dess roll i klimatsystemet genom att skapa homogeniserade tidserier med dagliga globala kartor av snötäckningsgrad och snövattenekvivalent, baserat data från satelitburna sensorer (optiska sensorer för snötäckningsgrad och sensorer för passiv mikrovåg för snövatenekvivalent). SMHI är en del av projektets klimatforskningsgrupp, och har som uppgift att använda de snödata som tas fram i projektet för att undersöka snöns roll för klimatrelaterade hydrologiska förändringar i det arktiska området, och för de ökande tillrinningen till Norra Ishavet.
Finansiär: European Space Agency (ESA)
Period: 2018-2021
Deltagare: Environmental Earth Observation IT GmbH (ENVEO IT GmbH), Environment and Climate Change Canada (ECCC), EURAC Research (EURAC), Finnish Meteorological Institute (FMI), Gamma Remote Sensing AG (GAMMA), Norwegian Computing Centre (NR), Finnish Environment Institute (SYKE), University of Berne (UBE), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS/IGE), Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), School of Geosciences, University of Edinburgh (UED), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Kontakt SMHI: David Gustafsson
Länk: CCI ESA och Snow_cci

Snödistribuering och data-assimilering för förbättrade vårflodsprognoser och uthållig vattenkraftsreglering (SNODDAS)

Syfte: Projektets syfte är att förbättra mätning och modellering av snömängd och vårflodsprognoser, och på så sätt bidra till ett mer uthålligt användande av vattenresurser för vattenkraftsproduktion. Den huvudsakliga metoden som används i projektet är att kombinera information från rumsligt fördelande markbaserade mätningar med satellitdata och högupplösta distribuerade snömodeller genom så kallad data-assimilering.  
Finansiär: Energimyndigheten
Period: 2018-2021
Deltagare: Uppsala Universitet, SMHI, Vattenregleringsföretagen
Kontakt SMHI: David Gustafsson
Länk: SNODDAS

WaterSIS (C3S_424)

Syfte:Syftet med C3S_424-kontraktet är att ta fram vatteninformation till Copernicus klimattjänst (C3S) som drivs av ECMWF på uppdrag av europeiska kommissionen. Tjänsten ska vara operationell och producera månadsvisa vattenvariabler och klimatpåverkansindikatorer för vattensektor i Europa.
Finansiär: Copernicus
Period: 2018-2021
Deltagare: SMHI och Wageningen University (NL)
Kontakt SMHI: Berit Arheimer och Michaela Borg
Länk: WaterSIS

Avslutat 2020

Clarity

Syfte: Projektet syftar till att utveckla en integrerad klimattjänst i molnet som erbjuder praktiska verktyg för att utvärdera klimatpåverkan på storskaliga urbana infrastrukturprojekt. Systemet ska också mögliggöra att utvärdera effekter av eventuella klimatanpassningar och riskhanteringar vid planering och genomförande av projekten, för att öka deras motståndskraft mot klimatförändringar. En användarcentrerad designprocess kommer att genomföras, där användare och leverantörer av klimatdata kommer att samverka för att skapa systemet, genom att maximera återanvändning och att skräddarsy befintliga data, teknik och tjänster.
Finansiär: EU / H2020
Period: 2017-2020
Deltagare: Koordineras av Austrian Institute of Technology och har 17 partner institut från 5 Europiska länder.
Kontakt SMHI: Yeshewatesfa Hundecha
Länk: Clarity

Ett verktyg för bedömning av snökvalitet baserat på ny teknik och samisk kunskap (snow4all)

Syfte: Syftet är att utveckla verktyg för bedömning av snökvalitet med avseende på renbetesförhållanden som kombinerar samisk kunskap och renskötarnas observationer av aktuellt snöläge med numeriska prognosmodeller och data från satelliter och drönare. Projektet är ett samarbete mellan forskare, renskötare och teknikutvecklare.
Finansiär: Vinnova
Period: 2018-2020
Deltagare: Stockholms universitet, Laevas sameby, Svenska Samernas riksförbund, SMHI, Uppsala universitet, ÅF-Technology AB
Kontakt SMHI: David Gustafsson

H-TEP CCN – Arctic EO Network

Syfte: Att utveckla ett nätverk av virtuella stationer längs de stora Arktiska floderna för att övervaka vattennivåer och vattenföring med hjälp av satellitmätningar. Vattenföring uppskattas från de satellitbaserade mätningarna av vattennivå genom så kallade avbördningskurvor som upprättas genom att kombinera satellitmätningarna med data från markbaserade stationer och den hydrologiska modellen Arctic-HYPE. Värdet av de satellitbaserade mätningarna för att förbättra översvämningsprognoser testas i Yakutien i Ryssland, tillsammans med Melnikov Permafrost Institute, och betydelsen för att förbättra uppskattningar av färskvattenflödet till Norra Ishavet testas inom ramen för projektet Arctic-HYCOS.
Finansiär: European Space Agency
Period: 2019-2020
Deltagare: isardSAT, SMHI, Terradue, Deimos, TUD, EOMAP, LIST
Kontakt på SMHI: David Gustafsson
Länk: hydrology-tep.eo.esa.int/

HazardSupport

Syfte: Att stimulera klimatanpassningen genom att undersöka vilken information olika aktörer behöver för att fatta beslut. Projektet har som mål att främja mer ändamålsenligt beslutsfattande där intressenter är utrustade med ökad kunskap om hur klimateffekterna beräknas och kommuniceras, samtidigt som klimatexperterna bättre förstår användarnas behov. 
Finansiär: MSB
Period: 2015-2020
Deltagare: SMHI, SEI, Nationellt centrum för  klimatanpassning.
Kontakt SMHI: Peter Berg
Länk: HazardSupport

PLUPP

I projektet PLUPP (Support för pluviala översvämningar) kommer resultaten från de två tidigare Formas-projekten SPEX och MUFFIN att nyttiggöras genom att implementera ett antal nya produkter. PLUPP syftar till att förbättra vår kapacitet att beskriva och förutsäga dels mycket intensiv nederbörd (skyfall), dels dess hydrologiska konsekvenser såsom översvämningar i städer, vilket båda kräver observation och modellering med hög upplösning i både tid och rum. Specifikt kommer fyra nya produkter att implementeras, som samtliga är baserade på omfattande analyser av användarbehov: 1/ app för skyfallsvisualisering, 2/ högupplöst nationell hydrologisk modell, 3/ prototyp av en ny Nordisk radar-baserad nederbördsprodukt, 4/ prototyp av en högupplöst Europeisk hydrologisk modell.
Finansiär: Formas
Period: 2019-2020
Deltagare: Personal från enheterna för hydrologisk forskning och hydrologiska prognoser vid SMHI
Kontakt SMHI: Jonas Olsson

S2S4E

Syfte: Att erbjuda en innovativ tjänst för att förbättra förvaltningen av förnybar energivariation genom att utveckla nya forskningsmetoder som utforskar väderförhållandena för framtida veckor och månader. S2S4E kommer att tillhandahålla ett användardefinierat beslutsstödsverktyg (DST) som för första gången integrerar sub-säsongsmässiga till säsongsmässiga (S2S) klimatprognoser med förnybar energiproduktion (vind, sol och vatten) och efterfrågan på el.
Finansiär: EU Horizon 2020
Period: 2017-2020
Deltagare: BSC (koordinator), and 11 partners från Europa
Kontakt SMHI: Ilias Pechlivanidis

Visual Water

Syfte: Skyfall orsakar stora översvämningsskador och miljöföroreningar i stadsmiljön. Dessa risker förväntas öka i framtiden som en följd av klimatförändringar. VISUAL WATER syftar till att utveckla en visualiseringsplattform som ska stödja stadskommuners planering av robusta system och åtgärder mot klimatförändringar.
Finansiär: FORMAS
Period: 2016-2020
Deltagare: Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), Linköpings Universitet, SMHI.
Kontakt SMHI: Yeshewatesfa Hundecha
Länk: Visual Water

Avslutat 2019

C3S Global Impacts Service (C3S_422_Lot1_SMHI)

Syfte: C3S_422_Lot1_SMHI-kontraktet producerar ett antal klimatindikatorer på global skala. Syftet med dessa indikatorer är att stödja arbetet med klimatanpassning över hela världen. Tjänsten utvecklas därför i samverkan med användare från varje kontinent. Vi jobbar med 20 användarfall över hela världen inom hälsa, säkerhet, vattenskydd, transport, biologisk mångfald, turism, jordbruk och livsmedelsproduktion. Målet är att göra en klimattjänst som kan ge vägledning för att användarna ska förstå hur klimatdata kan användas på bästa sätt. Tjänsten ska byggas på C3S Climate Data Store (CDS) och dess toolbox, men initialt används en infrastruktur som är framtagen i ett annat Copernicus Contract (SWICCA).
Finansiär: Copernicus
Period: 2017-2019
Deltagare: CAS, HZG(GERICS), WUR, AGRHYMET, BOM, CIIFEN, isardSAT, Meteodat, MPI, NAWAPI, NCWQR, NIH, UCR, UKZN.
In kind: Global Water Futures, Tokyo Metropolitan University, AoN, Fonterra, Heineken, IAHS, OXFAM, PwC, Ramböll, UNHABITAT
Kontakt SMHI: Berit Arheimer
Länk: C3S Global Impacts Service

Floodview

Syfte: Projektet syftar till att utveckla ett webbaserat beslutsstödssystem som underlättar för vattenförvaltare och beslutsfattare att identifiera effektiva lösningar för att minimera urbana översvämningar. Systemet ska innehålla stöd för tidiga varningar genom översvämningsprognoser, konsekvensbedömning av dräneringssystem, metoder för hållbar stadsutveckling, försäkringsfrågor och ledningsstrategier.
Finansiär: Vinnova
Period: 2016-2019
Deltagare: Svenska partners: 4IT AB, Water Resources Engineering (Lunds Universitet), Industrial Electrical Engineering and Automation (Lunds Universitet), SWR (Sweden Water Research) + Greenland (Kanada), Aegir (Frankrike)
Kontakt SMHI: Jonas Olsson
Länk: Floodview

IMPREX -  IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes

Syfte: Att möjliggöra en minskning av EU: s sårbarhet för extrema hydrologiska händelser genom förbättrad förståelse av framtida intensitet och frekvens av dessa händelser. Genom att kombinera expertis från både offentlig och privat sektor, syftar IMPREX till att överbrygga den klyfta som ofta finns mellan användare och leverantörer av hydroklimatinformation. Målet är att väsentligt förbättra vår prognosförmåga för hydrologiska extremer och deras effekter på så väl kort tidsskala som säsongstidsskalor. SMHI bidrar med utveckling av ett meteorologiskt och hydrologiskt prognossystem, samt en fallstudie som omfattar användare av vattenkraftverk i Sverige, Frankrike, Spanien och Italien.
Finansiering: EU Horizon 2020
Period: 2015 - 2019
Deltagare: IMPREX koordineras av KNME (Nederländerna) och har 23 partners som representerar europeiska och nationella meteorologiska och hydrologiska institut samt små och medelstora företag inom EU.
Kontakt SMHI: Erik Kjellström (SMHI koordinator, klimatmodellering), Ilias Pechlivanidis och David Gustafsson (hydrologi), Tomas Landelius och Magnus Lindskog (numeriska väderprognoser).
Länk: IMPREX

MEMO

Syfte: MEMO-projektet syftar till att vidareutveckla en regnmätningsteknik baserad mikrovågslänkar i mobiltelefonnät, och att utforska möjligheten att använda dessa länkar till att mäta snöfall, dimma och luftkvalitet. Projektet bygger på ett framgångsrikt pre-operationellt test att mäta regn med mikrovågslänkar i Göteborg (http://www.smhi.se/om-webbplatsen/om-smhi-se-lab/memo-miljoovervakning-med-mobiltelefonnat/). MEMO vidareutvecklar detta genom att (1) samla in operationell länkdata i Stockholm, (2) förbättra algoritmerna som beräknar regnmängd, (3) utforska kapaciteten hos dagens och framtidens operationella länkar till att detektera snöfall, dimma och luftkvalitetsparametrar, (4) testa länk-baserad nederbördsdata i urbanhydrologiska applikationer (t.ex. översvämningsprognoser), och (5) utforska lämpliga affärsmodeller och potentialen att integrera den här typen av information med andra system.
Finansiär:Vinnova
Period: 2017-2019
Deltagare: Ericsson (koordinator), SMHI, Stockholm Vatten & Avfall (SVOA)
Kontakt SMHI: Jafet Andersson och Jonas Olsson

MUFFIN

Syfte: MUFFIN arbetar mot att överbrygga klyftan mellan dels urban hydraulisk modellering, delsstorskaliga hydrologiska modellering, vilket förväntas ge ömsesidiga fördelar och en arena för nytt tänkande. Projektet kommer att utveckla innovativa system och lösningar som minskar de negativa effekterna av urbana översvämningar. Det grundläggande tillvägagångssättet är att analysera, utveckla, kombinera, jämföra och utvärdera observations- och prognossystem som arbetar på olika skalor (lokalt, regionalt / nationellt, kontinentalt).
Finansiär: FORMAS
Period: 2016-2019
Deltagare: Statens Geotekniska Institut (SGI), Aalborg University (Danmark), Delft University of Technology (Nederländerna), Aalto University (Finland)
Kontakt SMHI: Jonas Olsson
Länk: Muffin

Avslutat 2018

MAGIC

Syfte: Utveckla verktyg för bearbetning av klimatdata för C3S klimattjänster.
Finansiär: Copernicus
Period: 2016-2018
Deltagare: KNMI (koordinator), BSC, DLR, ISAC-CNR, NLeSC, SMHI, URead
Kontakt SMHI: Peter Berg

SPEX: Småskaliga nederbördsextremer - att med hjälp av väderradar få förbättrad hydrologisk riskbedömning (SPEX)

Syfte: Att förbättra vår kunskap om småskaliga extrema nederbörder och vår förmåga att beskriva dem för t.ex. tekniska tillämpningar samt utnyttja den högupplösta informationen i radarmätningar för att undersöka nuvarande och framtida effekter av extrema skurar på hydrologin.
Finansiering: Formas
Period: 2016-2018
Deltagare: SMHI, SGI
Kontakt inom hydrologisk forskning: Peter Berg

SOLUTIONS

Syfte: SOLUTIONS (Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ska samla in information om mark och vattensystem i Europa och simulera föroreningar. SMHI bidrar med geografi och vattenbalanskomponenter framtagna med E-HYPE.
Finansiär: EU FP7
Period: 2013-2018
Deltagare:Se projektets hemsida.
Kontakt FoUh: Charlotta Pers
Länk: SOLUTIONS

Avslutat 2017

Africa Links

Syfte: Att fördjupa pågående och utveckla nya samarbeten mellan vattenforskare i Sverige och Västafrika (i Burkina Faso, Mali och vid regionala forskningsinstitut i Niger). Vi ska främst sprida resultat och slutsatser från ett tidigare projekt till andra forskare och användare, diskutera styrkor och svagheter i befintliga beräkningssystem, och gemensamt formulera en ny projektansökan som syftar till att förbättra de operationella prognosmodellerna för översvämning och torka i Västafrika.
Finansiär: VR/Research Links
Period: 2015-2017
Deltagare: SMHI (koordinator), Dr Pleah, OICM (Mali), Dr Ali, AGRHYMET (regional center, Niger)
Kontakt FoUh: Jafet Andersson och Berit Arheimer

Assimilering av radiansdata från satellit i hydrologiska och meteorologiska modeller.

Syfte: Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla numeriska väderprognoser och hydrologiska prognoser i km skala genom att uppdatera beskrivningen av ytan i modellens ursprungliga tillstånd med hjälp av fjärranalysdata. Data kommer assimileras direkt med moderna metoder såsom ensemble Kalman filter. På längre sikt ser vi ett helt integrerat meteorologiskt-hydrologiskt prognossystem och det här projektet inkluderar några första steg mot ett sådant system.
Finansiering: svenska Rymdstyrelsen
Period: 2015-2017 (3 år)
Deltagare: SMHI Hydrologisk forskning och Meteorologisk forskning
Kontakt SMHI: David Gustafsson (hydrologi) och Tomas Landelius (meteorologi)

CLIM4ENERGY

Syfte: Att demonstrera en operativ klimat service och dess användning för energisektorn . SMHIs konsultavdelning (Aph) kommer producera och analysera säsongsprognoser och klimatscenarier för hela Europa tillsammans med forskningsavdelningen (FoUh) samt utveckla kommersiella produkter för att simulera den potentiella energin från vattenkraft i TWh.
Finansiär: Copernicus
Period: 2015-2017
Kontakt: Barbro Johansson (APh), Ilias Pechlivanidis (FoUh)

ISI-MIP2

Syfte: ISI-MIP2 (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project) ska bedöma effekterna för olika sektorer och skalor genom gemensamma ingångsdataset, scenarier och fokusområden. Fas 2 kommer fokusera på modellvalidering och förbättring avseende variabilitet och extrema händelser på 11 fokusområden runt om i världen. SMHI bidrar till vattensektorn med resultat från E-HYPE, Arctic-HYPE , Indien-HYPE och Niger-HYPE vid 6 fokusområden.
Period: 2014-2017
Deltagare: 16 internationella deltagare inom vattensektorn.
Kontakt FoUh: Ilias Pechlivanidis
Länk: ISI-MIP2

Hydro TEP – Hydrology Thematic Exploitation Platform

Syfte: Utveckla en molntjänst för bearbetning och utnyttjande av satellitdata i hydrologiska tillämpningar, inklusive assimilering i hydrologiska modeller. Projektet involverar pilotstudier i Nigerflodens avrinningsområde och Red River i Vietnam. SMHI bidrar med en service för hydrologisk modellering till TEP plattformen och samordnar även förstudien för Niger med användare från nationella och regionala institut i området.
Finansiering: European Space Agency (ESA)
Period: 2015-2017
Deltagare: SMHI (FoUh), IsardSAT (Spanien, samordnare), EOMAP (Tyskland), TU Delft (Nederländerna), Deimos (Portugal), Altamira (Spanien), Terradue (Italien)
Kontakt FoUh: Jafet Andersson, Lena Strömbäck, David Gustafsson, Berit Arheimer samt Tharcisse Ndayizigiye (Aph)
Länk: Hydro TEP

MIRACLE

Syfte:  Att utveckla nya metoder för att minimera övergödningen av Östersjön. Nya styrningsmetoder ska utvecklas för att integrera nya beslutsfattare och relaterade sektorer för att skapa ett nytt ramverk för styrning som kan ge ömsesidiga fördelar. SMHI bidrar med modellsimuleringar för Östersjöns avrinningsområde och kunskap om den hydrologiska modellen.
Finansiär: BONUS
Period: 2015-2017
Deltagare: LiU (Koordinator), POMinnO (PL), Institute of Meteorology and Water Management (PL), Johann Heinrich von Thünen-Institut (GER), UFZ (GER), University of Latvia (LV), Latvia University of Agriculture (LV), University of Copenhagen (DK), SMHI,  SEI,  Uppsala Universitet.
Kontakt FoUh: René Capell
Länk: Miracle

SHAPE - The Sentinel-3 Hydrologic Altimetry Processor prototypE

Syfte: Projektet syftar övergripande till att förbereda för operativ användning av altimetridata från den kommande ESA Sentinel-3 satelliten i hydrologiska tillämpningar. Projektet kommer att utveckla och testa nya optimerade algoritmer för bearbetning av satellitbaserad höjdmätningsinformation och assimilering av denna i hydrologiska modeller för förbättrad information om vattenflöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag.  SMHI kommer att bidra till projektet genom assimilering av vattennivåer i HYPE modellen och utvärdering av de "Alti-hydroprodukter” som ska tas fram inom utvalda fallstudieområden (Amazonfloden i Sydamerika, Ganges och Brahmaputra i södra Asien, Nigerfloden i Afrika, Donau i Europa, Ob River i Ryssland, samt ett antal sjöar, till exempel Vänern i Sverige).
Finansiering: European Space Agency (ESA)
Period: 2015 - 2017 
Deltagare: Along-Track (Frankrike, projektledare), SMHI (FoUh), IsardSAT (UK / Spanien), University of Porto (Portugal)
Kontakt FoUh: David Gustafsson, Berit Arheimer

Soils2Sea

Syfte: Att genom att identifiera kostnadseffektiva och regionalt anpassade metoder kunna förbättra nuvarande strategier och åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön och de kustnära vattnen. För att kunna nå målen för reducerade utsläpp behövs nya och innovativa åtgärder. Soils2Sea ska utnyttja lokal information för att kunna ta fram lokalt utformade och optimerade lösningar. SMHI Hydrologiska forskning bidrar bland annat med en hydrologisk modell för Östersjöns avrinningsområde.                                                                      
Finansiär: BONUS call 2012: Viable Ecosystem                                  
Period:2014-2017                                                                                   
Deltagare: GEUS (coordinates), and 7 partners från Europa              
Kontakt SMHI: René Capell                                   
Länk: SOILS2SEA

SWICCA

Syfte: Att göra en prototyp av en webbaserad paneuropeisk klimattjänst för vattenanvändare och vattenförvaltare. Klimattjänsten ska innehålla indikatorer som är specifika för vattensektorn och främst användas av konsulter för klimatanpassningsarbete. Innehåll och web-design baseras på 15 riktiga fallstudier i olika delar av Europa, där även nyttan av tjänsten utvärderas av beslutsfattare.
Finansiär: Copernicus/ECMWF
Period: 2015-2017
Deltagare: SMHI and 13 subcontractors from across Europa
Kontakt FoUh: Berit Arheimer, Lorna Little
Link: SWICCA

SWITCH-ON

Syfte: Att visa hur öppna data kan stimulera forskning och produktutveckling. Projektet ska ta fram forskningsinfrastruktur och kommersiella produkter för vattenförvaltning i Europa, genom att etablera en portal med ett Virtuellt Vattenforsknings Laboratorium, 14 kommersiella produkter, sökfunktion bland öppna data och möjlighet för dialoger mellan olika intressegrupper. SMHIs Hydrologiska forskning bidrar med koordinering, projektledning, uppbyggnad av IT-infrastruktur, design och utförande av forskningsexperiment i laboratoriet, och utveckling av kommersiella produkter länkade till E-HYPE.
Finansiär: EU FP7 Environment
Period: 2013-2017
Deltagare: SMHI (koordinator), and 14 partners från Europa
Kontakt FoUh: Berit Arheimer, Lorna Little
Länk: SWITCH-ON

UERRA

Syfte: UERRA står för Uncertainties in Ensembles of Regional Reanalyses och har som syfte att skapa en ensemble av regionala återanalyser för Europa. Inom FoUh ska vi använda E-HYPE som ett verktyg för att verifiera den regionala uppdelningen av nederbörd för medlemmarna i ensemblen för olika avrinningsområden.
Finansiär: EU FP7
Period: 2014-2017
Deltagare: 12 partners från hela Europa
Kontakt FoUh: Peter Berg
Länk: UERRA

Urban-SIS:  Klimatinformation för europeiska städer

Syfte: Att producera högupplöst data (hydrologisk, meteorologisk, luftkvalitet) för  bedömning av klimatförändringars påverkan på urbana miljöer. En rad avgörande klimatvariabler (ECV) kommer att tas fram med en upplösning på 1x1 km2 i domäner om 150x150 km2 som täcker europeiska städer. Från ECVs kommer nyckelindikatorer beräknas för att hjälpa planerare och beslutsfattare. Fokus ligger främst på påverkan av infrastruktur och hälsa och konceptet kommer att demonstreras i Stockholm, Bologna och Amsterdam / Rotterdam. Olika slutanvändare som deltar i projektet kommer att utvärdera de framtagna produkterna genom användning i  lokala modeller.
Finansiering: EU Copernicus
Period: 2016-2017
Deltagare: SMHI, Umeå universitet, University of Reading, universitetet i Bologna, ARPA (IT), WSP (SE), Veryday (SE)
Kontakt FoUh: Lena Strömbäck
Länk: Urban-SIS

WaterRain-HIM

Syfte: Att bedöma effekterna på vattenflöden till följd av förändringar i klimat, markanvändning och befolkningsmängd i de indiska floderna Indus , Ganges och Brahmaputra som har sina ursprung i Himalaya. Anpassningsstrategier ska utvecklas för att kunna planera för korrekt och effektiv förvaltning av vattenresurser med avseende både på mätsäkerhet och fattigdomsbekämpning.
Finansiär: VR
Period: 2015-2017
Deltagare: SMHI, Stockholm Environment Institute (SEI), India’s National Institute of Hydrology (NIH), Indian Institute of Technology-New Delhi (IIT-New Delhi).
Kontakt: Ilias Pechlivanidis
Länk:

Avslutat 2016 

Branden 2014

Syfte: Att kvantifiera effekter på vattenflöden av den stora branden i Västmanland 2014: (1) Hur stor är påverkan av branden och liknande händelser på hydrologin i olika skalor; i ett lokalt avrinningsområde resp. större vattendrag? (2) hur länge varar den hydrologiska förändringen i uppmätta tidsserier i olika skalor? (3) hur stor är effekten jämfört med andra observerade förändringar av hydrologin i Sverige som orsakas av markanvändning, regleringar eller klimat?
Finansiär: Formas
Period:2014-2016
Deltagare: SMHI
Kontakt FoUh: Johan Strömqvist och Berit Arheimer

EUPORIAS

EUropean Provision Of Regional Impact Assessment on a Seasonal-to decadal timescale.
Syfte:  Att utveckla och  leverera tillförlitliga förutsägelser om effekterna av framtida klimatförhållanden på ett antal viktiga sektorer (vatten, energi, hälsa, transport, jordbruk och turism) på tidsskalor från säsonger till kommande år. EUPORIAS kommer att ligga till grund för utvecklingen av en betydande klimattjänst inom Europa.
Finansiär: EU FP 7
Period: 2012-2016
Deltagare: SMHI och många andra institutioner (se hemsidan, länk nedan)
Kontakt vid FoUh: Ilias Pechlivanidis
Länk: EUPORIAS

Intensiv Nederbörd och Hydrologisk Risk

Syfte: Lokala extrema vattenflöden på grund av lokala skyfall med kort varaktighet är ett vanligt problem i Sverige som orsakar en rad problem, vilka kan komma att förvärras i ett framtida, varmare klimat. Det är därför viktigt att kunna analysera, förutsäga och förbättra beredskapen för den typen av händelser. I projektet studeras och kombineras olika typer av nederbördsobservationer och –prognoser med hög upplösning i tid och rum. Dessutom utvecklas HYPE-modellen för att bättre kunna beskriva snabba flödesförlopp. Slutmålet är ett föroperationellt system för täta flödesprognoser.
Finansiär: MSB
Period 2012-2016
Deltagare: SMHI, SGI, Karlstad Universitet
Länk: ,  Projektblad

SPECS - Fallstudie Ångermanälven

Syfte: Utvärdering av nya meteorologiska säsongsprognoser som indata till operationella hydrologiska modeller.                                             
Finansiär: EU                                                                                  
Period: 2012-2016                                                                        
Deltagare: LTH, SMHI                                                                            
Kontakt FoUh: Kean Foster                                                                 
Länk: SPECS

Smittspridning i vatten

Syfte: Att utveckla en modul för beräkning av tillväxt och spridning av patogener till HYPE-modellen, samt att testa denna modul för olika scenarier i ett antal testområden.
Finansiär: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Period: 2014-2016
Deltagare: SMHI, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Chalmers tekniska högskola
Kontakt FoUh: Göran Lindström, Johan Strömqvist, Charlotta Pers

Avslutat 2015

Betydelse av vindinformation för nederbördsfördelning och distribuerad snömodellering

Syfte: Att utvärdera användning av aktuell vindinformation i PTHBV för perioden 2000-2011, samt att studera hur snömodellens rumsliga fördelning och uppdelning i olika klasser (vindutsatthet, topografi och vegetation) påverkar effekten av vindinformationen i PTHBV.
Finansiär: ELFORSK/HUVA 
Period: 2013-2015
Deltagare: SMHI (Fouh och A)
Kontakt FoUh/A: Barbro Johansson, Joel Dahné och David Gustafsson

BRANDRISK

Syfte: Att göra det möjligt att bättre bedöma brandrisk utifrån väder och skogens karaktär. Det ska också bidra till bättre förståelse för hur risken för antändning av olika orsaker beror på uttorkning i markens olika bränsleskikt: mossa, förna och humus. Slutligen kommer vi att modellera den framtida skogsbrandsituationen under inverkan av ett förändrat klimat. SMHIs Hydrologiska Forskning bidrar med utveckling av väderdriven riskmodell och nedskalning av klimatvariabler.
Finansiär: MSB
Period: 2013-2015
Deltagare: SLU (koordinerar), and SP (i.e. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och SMHI
Kontakt SMHI: Wei Yang

CLEO

Syfte: Att undersöka hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att nå de nationella miljömålen för Frisk Luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö.
Finansiär: Naturvårdsverket
Period: 2010-2012 + fas 2, 2013-2015
Deltagare: IVL, Svenska miljöinstitutet, SLU, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Lunds Universitet
Kontakt FoUh: Berit Arheimer

Cryoland

Syfte: Att utveckla, implementera och utvärdera en standardiserad och uthållig service för att tillhandahålla rumslig information om snö, glaciärer, och is på sjöar och älvar för hela Europa och ev. andra efterfrågade kontinenter.
Finansiär: EU FP7, Space Research and Development
Period: 2011 – 2015
Deltagare: EOX IT Services GmbH (Österrike), ENVEO IT GmbH (Österrike), Finnish Environment Institute (Finland), Finnish Meteorological Institute (Finland), Kongsberg Satellite Services AS (Norge), Northern Research Institute Tromsø (Norge), Norsk Regnesentral (Norge), Administratia Nationala De Meteorologie R.A. (Rumänien), Gamma Remote Sensing Research and Consulting AG (Schweiz)
Kontakt FoUh: David Gustafsson
Länk: CRYOLAND

E-HYPE i EFAS

Syfte: Att testa operationella prognoser ifrån E-HYPE i EFAS (europeiska varningssystemet för översvämningar). Den operationella produktionen samt prognoskvaliteten ska utvärderas.
Finansiär: JRC
Period: 2015
Deltagare: SMHI (koordinator), ECMWF, JRC
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk till EFAS: EFAS

ESCWA- Klimateffektstudie för arabvärlden

Syfte: I arabregionen är färskvatten en begränsad resurs. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenresurserna där i framtiden? SMHI har anlitats för att göra arabstaternas första hydrologiska klimateffektstudie som täcker hela regionen.
Finansiär: ESCWA med bidrag från Sida
Period: 2011-2015
Deltagare: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), League of Arab States (LAS), United Nations Environment Programme (UNEP), Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD), World Metrological Organization (WMO), United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
Kontakt SMHI: Phil Graham, Mh är projektledare
Kontakt Fouh: Jafet Anderson
Länk:

IMPACT 2C

Syfte: Att studera den potentiella påverkan av en global temperaturökning på +2 Celcius (”Quantifying projected impacts under 2°C warming”). Primärt fokus är på Europa, men även på ”vulnerable areas”, vilket inkluderar Nigerfloden.
Finansiär: EU FP 7
Period 2011-2015
Deltagare: SMHI och många andra institutioner (se hemsidan). Lett av Climate Service Center som är en del av Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Kontakt FoUh: Thomas Bosshard (WP4, nedskalning), Joel Dahné (WP6, påverkansstudier i Europa), Jafet Andersson (WP12, Nigerfloden)
Länk: IMPACT2C

Korrektion av systematiska fel i meteorologiska prognoser

Syfte: Tillförlitliga prognoser av vårflodens storlek är viktiga för optimerad vattenkraftproduktion. I projektet undersöks möjligheten till förbättrade vårflödesprognoser genom korrektion av systematiska fel i meteorologiska säsongsprognoser från ECMWF. Dessutom jämförs prognoser från de båda modellerna HBV och HYPE.
Finansiär: HUVA
Period: 2013-2015
Deltagare: SMHI
Kontakt FoUh: Jonas Olsson

Multi-modell säsongsprognoser (HUVA).

Syfte: Utveckla multi-modell metoder för att förbättra hydrologiska långtidsprognoser.                                                                     
Finansiär: HUVA                                                                                     Period:2012-2015                                                                              
Deltagare: LTH, SMHI                                                                          
Kontakt FoUh: Kean Foster

Modelluppdatering med mark- och satellitbaserad snöinformation

Syfte: Att utveckla metoder för att bättre utnyttja satellitbaserade snöobservationer och SMHI:s snödjupsmätningar för att förbättra snö- och avrinningsprognoser i svenska fjäll- och skogsområden. Modelluppdatering sker både med data-assimileringsteknik (Ensemble Kalman filter) och enklare mer direkt uppdateringsmetodik.            
Finansiär: ELFORSK / HUVA
Period: 2013-2015
Deltagare: SMHI (Fouh och A)
Kontakt FoUh/A: David Gustafsson, Göran Lindström och Joel Dahné

Niger-HYPE

Syfte: Att öka kunskapen om de faktorer som påverkar vattenvariationerna i Nigerflodens avrinningsområde i dagens och framtidens klimat. En beräkningsmodell ska anpassas till de processer som är mest dominerande för vattenbalans och flödesvägar i Västafrika i samarbete med lokala forskare och tekniker från regionen. Modellen kommer användas som ett virtuellt forskningslaboratorium där olika forskningshypoteser testas. För att resultaten ska komma i praktisk användning ingår en stor grupp av slutanvändare från Mali och Burkina Faso i projektet.
Finansiär: SIDA Uforsk
Period: 2012-2015
Deltagare: AGROHYMET Regional centre on Sahelien food security, desertification control and water control & management + 10 nationella organisationer i Mali.
Kontakt FoUh: Berit Arheimer och Jafet Andersson
Länk: 

Avslutat 2014

ADSIMNOR

Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Regions
Syfte: Projektet ’Avancerad simulering av Arktiska klimatförändringar och inverkan på nordliga områden’ syftar till en förbättrad förståelse av en klimatförändring i Arktis och dess effekter i norra Sverige. En HYPE modell (Arctic-HYPE) kommer att tas fram för hela arktiska havets avrinningsområde. 
Finansiär: FORMAS
Period: 2010-2014
Deltagare: Stockholms universitet, Lunds universitet, Abisko naturvetenskapliga station och SMHI
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk:

EMaP

Syfte: Att utveckla verktyg som gör det lättare att tillgängliggöra vetenskapliga resultat inom området. Speciellt fokus finns på att effektivt tillgängliggöra hela kedjan i en analys, dvs, modelluppsättning, kalibrering, drivdata och analys.
Finansiär: VR
Period: 2012-2014
Deltagare: SMHI
Kontakt Fouh: Lena Strömbäck

JERICO

Syfte: JERICO står för Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories och projektet ska bygga upp både infrastruktur och samarbete kring kustobservationer för oceanografi. Inom projektet ska vi driftsätta en paneuropeisk hydrologisk modell för att beräkna realtid och löpande 10 dygns prognoser av vattenflöde och närsalter till haven kring Europa.
Finansiär: EU FP7
Period: 2011-2014
Deltagare: 15 partners ifrån hela Europa
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: www.jerico-fp7.eu/

Havsmiljö (IVL/NV)

Syfte: Utvärdera fosforreducerande åtgärders effekt (NV´s fem stora).
Finansiär: NV
Period: 2011-2014 (förlängt)
Deltagare: SMHI, IVL
Kontakt FoUh: Johan Strömqvist

HYDROIMPACTS2.0

Syfte: Inom hydrologiska klimateffektstudier studeras hur klimatförändringen kommer att påverka hydrologiska processer, såsom vattenflöden, översvämningar/torka och transport av föroreningar. Detta har en nyckelroll inom en rad viktiga samhällsfunktioner men för att kunna göra analyserna krävs bättre koppling mellan klimatmodeller och effektmodeller.
Finansiär:Formas
Period:2010-2014
Deltagare: SMHI koordinerar – övriga är Lunds Universitet och Luleå Tekniska Universitet
Kontakt FoUh: Jonas Olsson
Länk:

MicroP

Syfte: Att undersöka potentialen att mäta nederbörd med mikrovågslänkar i mobiltelefonnät. I MicroP arbetar vi med att (1) samla mikrovågsdata från ett operationellt mobiltelefonnät i Sverige, (2) beräkna nederbörd från dessa data, samt (3) utvärdera informationen i relation till konventionella metoder (t.ex. stationer och radar).
Finansiär: SMHI, Ericsson
Period: 2014
Deltagare: SMHI, Ericsson
Kontakt FoUh: Jafet Andersson

SIRIUS

Syfte:Att utveckla en effektiv vattenresurshantering, främst för matproduktion. SMHIs hydrologiska forskning bidrar med en jämförelse av storskaliga uppskattningar av flöden för hela Europa beräknade med E-HYPE jämfört med de lokala beräkningarna som används inom SPIDER systemet.
Finansiär: EU FP7 Space
Period: 2010-2014
Deltagare: 18 partners ifrån hela världen. Universidad de Castilla-Mancha (Spanien) koordinerar.
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: sirius-gmes.es

Snömodellering (HUVA)

Syfte: Utveckla metoder för modellering av snö och nederbörd samt assimilering av olika typer av snöinformation för att förbättra vårflodsprognoser.
Finansiär: HUVA
Period: 2012-2014
Deltagare: KTH, LTU
Kontakt FoUh: David Gustafsson; Göran Lindström, M: Barbro Johansson

Tidiga varningar för torka på den lokala skalan

Syfte: Testa hur ett lokalt varningssystem kan designas med syfte att minska negativa effekter av torka i lokalsamhällen i Limpopos avrinningsområde genom en kombination av ett fungerande institutionellt nätverk, lokala definitioner av relevanta index, trådlösa sensornätverk för lokala mätningar, samt regionala säsongs och dekads prognoser kopplade till hydrologiska och lantbruksmodeller.
Finansiär: Sida U-Forsk
Period: 2012-2014
Deltagare: CSPR/SMHI, Linköpings Universitet, ISY, samt lokala partners - University of KwaZulu Natal och CSIR i Sydafrika och Universidade Eudardo Mondlane, Mozambique.
Kontakt SMHI: Lotta Andersson

Avslutat 2013

ECLISE 

Enabling Climate Information Services for Europe
Syfte: Att utveckla och demonstrera lokala klimattjänster som stöd för klimatanpassningsstrategier inom sektorerna vattenresurser, städer, energi och kuster. Ett koncept för en paneuropeisk klimattjänst ska också definieras. SMHIs hydrologiska forskning bidrar med nedskalning av nederbörd för lokaleffektstudier, samt hydrologisk modellering på både den lokala och paneuropeiska skalan.
Finansiär: EU FP7 Environment
Period: 2011-2013
Deltagare: KNMI (koordinerar), samt 11 partners ifrån Europa.
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: ECLISE

HAV MÖTER LAND (EU-KASK)

Syfte: samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegatt och Skagerak.
Finansiär: Delfinansierat av EU Interreg
Period: 2010-2013
Deltagare: 24 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark.
Kontakt FoUh: Johan Strömqvist
Länk: Hav möter land

GENESIS: Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater

Syfte: att integrera existerande och ny vetenskaplig kunskap till nya metoder och verktyg för hantering av grundvattenresurser.
Finansiär: EU FP 7, Environ.
Period: 2009-2013
Deltagare: koordineras av Bioforsk, Norge, och Oulu University, Finland. Totalt antal partners: 25.
Kontakt vid FoUh: Jonas Olsson
Länk: GENESIS

Klimathydrologi i Luni River (Indien)

Syfte: Projektet undersöker hur klimatförändringar påverkar vattentillgången i torra/halvtorra regionen av floden Luni's avrinningsområde (Rajasthan), med hjälp av Cordex-SA klimatprognoser. Målet är att modellera och kvantifiera de stora hydrologiska variablerna (t.ex. flöde, ytavrinning, grundvattennivå) och deras känslighet för klimatförändringar, för att kunna ta fram anpassningsstrategier för regionens vattenresurser.
Finansiär: SIDA
Period: 2012-2013
Deltagare: Department of Environmental Science, Central University of Rajasthan (CURAJ)
Kontakt FoUh: Ilias Pechlivanidis
Länk:

Avslutat 2012 BaltAdapt

BaltAdapt är ett EU-projekt som syftar till att ta fram en makro-regional klimatanpassningsstrategi för hela Östersjöregionen, samt en aktionsplan för dess implementering. Fokus är på själva Östersjön och dess kustzon.
Finansiär: EU Baltic Sea Region Programme
Period: 2010-2013
Deltagare: Danish Meteorological Institute, Århus University, Department of Bioscience (former NERI), Federal Ministry for the Environment Agency (UBA), Tyskland, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Tyskland, Finnish Environmental Institute (SYKE), Finland, SMHI, University of Tartu, Estonian Marine Institute, Estland, The Secretariate of the Council of the Baltic Sea States (CBSS), Sverige
Kontakt FoUh: Lotta Andersson
Länk: BaltAdapt

CLARIS

Syfte: bedöma klimatförändringars effekt på vattenresurser i tillrinningsområdet till La Plata. En HYPE modell sätts upp för La Plata Basin (LPB-HYPE).
Finansiär: EU FP7
Period: 2008-2012
Deltagare: Konsortium med 20 deltagande institutioner
Kontakt FoUh: Johan Strömqvist
Länk: CLARIS

Deltagande modellering för att underlätta anpassning till klimatförändringar (VR)

Syfte: Att vidareutveckla, analysera och kommunicera resultat från forskningsprojektet PAMO, finansierat av Sida/Sarec
Finansiär: VR
Period: 2009-2012
Deltagare: SMHI/CSPR, University of Kwa Zulu Natal, Sydafrika Kontakt FoUh: Lotta Andersson

GEOLAND2

Projektet är kopplat till EU-initiativet GMES – ’Global Monitoring of Environment and Security’ och innebär att användbarheten av fjärranalyserad data för markanvändning och andra geografiska variabler testas. SMHI bidrar till ’Core Information Service on Water’ med en paneuropeisk vattenmodell (E-HYPE) som vidareutvecklas och förbättras.
Finansiär:EU FP7, Space Period:2009-2012
Deltagare: Totalt antal partners = 50.
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: geoland2

Kvantifiering av källor och flödesvägar -för fosfor och sedimentförluster från avrinningsområden (FORMAS)

Syfte: Att analysera källor och flödesvägar för fosfor i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Syreisotoper i fosfater används för spårning av fosfatens ursprung och O18 för separering av flödesvägar från åkermark. Dessa analyser kopplas till intern validering av HYPE.
Finansiär: FORMAS
Period: 2009-2012
Deltagare: Linköpings Universitet (IFM Biologi), SMHI
Kontakt FoUh: Lotta Andersson

North Hydrology

Syfte: Att utveckla kunskap om hur älv- och sjöisprocesser påverkar hydrologiska system, genom att utveckla och bättre utnyttja fjärranalys och in-situ observationer av till exempel is- och snöutbredning och ytvattentemperatur, och tillämpa detta för förbättrade modeller av klimat, väder och hydrologi.
Finansiär: European Space Agency (ESA)
Period: 2010 –2012
Deltagare: koordineras av University of Waterloo (Canada). Övriga partners = Environment Canada (Canada), ENVEO IT GmbH (Österrike), Finnish Environment Institute (Finland), Finnish Meteorological Institute (Finland), INRS – Centre Eau Terre Environement (Canada), Northern Research Institute Tromsø (Norge), Norsk Regnesentral (Norge), SMHI(Sverige)
Kontakt FoUh: David Gustafsson

OPERR

Syftar till att driftsätta en paneuropeisk hydrologisk modell för att beräkna 20-års historik och löpande 10 dygns prognoser av vattenflöde och närsalter till havet, samt validera användningen av dessa data i oceanografiska modeller.
Finansiär: EU FP7, GMES Period:2010-2012
Deltagare: koordineras av SMHI. Övriga partners: IMR (institute for Marine Research, Bergen Norway), met.no (Norwegian Meteorological Institute, Oslo, Norway), AZTI-Technalia (Spain), MHI (Marine Hydrographic Institute, Ukraine)
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: 

PBD

Syfte: Att öka samordningen och tillgängligheten av påverkans och belastningsdata för vatten för att tillgodose vattenförvaltningens behov. Detta görs genom att samla dessa data i en nationell databas och göra dessa tillgängliga för moderna webbtjänster.
Finansiär: Vattenförvaltningen
Period: 2008- ca 2012
Deltagare: SMHI, referenspersoner från Vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket och andra myndigheter.
Kontakt FoUh: Lena Strömbäck
Länk: Resultat från projektet finns på vattenwebb.smhi.se

Strukturkalkning Vindån

Syfte: Att utvärdera effekten av strukturkalkning på fosforförluster från jordbruksmark.
Finansiär: Hushållningssällskapet i Östergötland
Period: 2011-2012
Deltagare: Hushållningssällskapet, lantbrukare
Kontakt FoUh: Göran Lindström

SUDPLAN -Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation

Syftet är att utveckla ett webb-baserat beslutstödsverktyg för stadsplanering i ett föränderligt klimat. SMHIs hydrologiska forskning bidrar med nedskalning av klimatsignalen och effektmodellering.
Finansiär: EU FP 7, ICT
Period: 2010-2012
Deltagare: SMHI koordinerar. Övriga partners=AIT Austrian Institute of Technology GmbH (AIT), cismet GmbH, Czech Environmental Information Agency, Apertum IT AB, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Stockholm - Uppsala Air Quality Management Association (SULVF), City of Wuppertal, Graz University of Technology (TUG)
Kontakt FoUh: Jonas Olsson/Lena Strömbäck
Länk:

Varifrån kommer fosforn? Kvantifiering av flödesvägar för fosfor och sedimentförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde (SLF)

Syfte: Att testa nya metoder för att kunna kvantifiera fördelningen av flödesvägar samt källfördelning för fosfor och sedimentförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Metodiken baseras på en kombination av distribuerad hydrologisk modellering och fingeravtrycksmetodik.
Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
Period: 2009-2012
Deltagare: Linköpings Universitet (IFM Biologi), Länsstyrelsen Östergötland, SMHI
Kontakt FoUh: Lotta Andersson

Avslutat 2011

CPA

CLIMATE PROOF AREAS (CPA) är ett internationellt projekt om klimatförändring och hur ett område kan anpassas till ökad översvämningsrisk.
Finansiär: EU Interreg IVB North Sea Region Programme
Period: 2008-2011
Deltagare: Totalt ca 30 partners från Nederländerna, Storbritannien, Norge Sverige, Belgium och Tyskland.
Kontakt FoUh: Jonas Olsson

ECOSUPPORT

ECOSUPPORT är ett forskningssamarbete mellan Östersjöländerna som ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar Östersjöns ekosystem. SMHIs hydrologiska forskning bidrar med ett system för simulering av vattenföring och närsaltflöde från land till Östersjön (Balt-HYPE modellen), samt effektstudier av ändrat klimat och åtgärder enligt HELCOM.
Finansiär: BONUS Period:2009-2011
Deltagare: koordineras av Markus Meier, Forskning Oceanografi vid SMHI, med 10 andra partners runt Östersjön.
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: www.baltex-research.eu/ecosupport/index.html

Mistra-Svecia 

Projektet syftar till att skapa bättre förståelse och förutsättningar för beslut om åtgärder för klimatanpassning. Arbetet vid SMHIs hydrologiska forskning omfattar dels uppskattning av framtida förändringar av lokal nederbörd, dels simuleringar av vad dessa förändringar får för konsekvenser vad gäller avrinning och översvämningar i städer.
Finansiär: Mistra
Period:2008-2011
Deltagare: SMHI koordinerar – övriga partners är Lunds Universitet, Stockholms Universitet och Stockholm Environment Institute.
Kontakt vid FoUh: Jonas Olsson

MYOCEAN 

Syftet är att bygga upp ett gemensamt europeiskt system för operationell oceanografi. SMHIs hydrologiska forskning levererar operationella realtidsflöden och närsaltsflöden till hav från land med fokus på Östersjön och Nordsjön. 
Finansiär: EU FP7, Space
Period: 2010-2011
Deltagare: 59 partners
Kontakt FoUh: Chantal Donnelly
Länk: www.myocean.eu/

SAWA

Ett huvudsyfte inom projektet är hur översvämningsrisker i speciellt utsatta områden ska kunna minskas mot bakgrund av klimatförändringen.
Finansiär: EU genom Interreg IVB North Sea Region Programme Period: 2008-2011
Deltagare: Totalt ca 30 partners från Nederländerna, Storbritannien, Norge Sverige, Belgium och Tyskland.
Kontakt FoUh: Jonas Olsson

Distribuerade mätsystem för förbättrade snö- och avrinningsprognoser

Syfte: Projektet fokuserar på att kombinera modell- och mättekniksutveckling för att utröna hur modellstruktur och metod för att integrera mätinformation (dataassimilering) kan optimeras i förhållande till tillgängliga snödata.
Finansiär: Elforsk/HUVA Period: 2009-2011
Deltagare: KTH, Luleå tekniska Universitet.
Kontakt FoUh: Fredrik Wetterhall

Förbättrade vårflödesprognoser

Syfte:Att optimera dagens metodik samt undersöka om meteorologiska långtidsprognoser kan förbättra resultatet.
Finansiär: Elforsk/HUVA Period:2009-2011
Deltagare: Lunds Universitet
Kontakt FoUh: Jonas Olsson

Uppdatering av Snödjup

Syfte: Förbättrade snödjupsprognoser
Finansiär: HUVA
Period: 2011
Kontakt FoUh: Göran Lindström

Avslutat 2010

Klimatets inverkan på många, okända, små vattendrag

Syfte: Små bäckar kan vara känsliga för förändringar i klimat. Syftet med detta projekt är uppskatta klimatförändringars inverkan på skogsbäckar, främst vattenföring och halten totalt organiskt kol (engelsk förkortning TOC). SMHI har utvecklat en modell, HYPE (Hydrological Predictions for the Environment).
Finansiär: KK-stiftelsen (www.kks.se)
Period: Juli 2008 – juni 2010
Deltagare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
Kontakt FoUh:Berit Arheimer, Johan Temnerud

Avslutat 2009

Anlagda våtmarkers effekt på fosfortransporten i jordbruksområden

Syfte: att undersöka i vad mån våtmarker kan minska fosfortransporten från jordbruksområden och vilken betydelse avrinningsområdets karaktär har.
Finansiär: Formas
Period: 2007-2009
Deltagare: Linköpings Universitet och SMHI
Kontakt FoUh: Berit Arheimer

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat 

Syfte:Projektet syftar till att beskriva hur ett förändrat klimat kan påverka grundvattenbildningen och grundvattennivåer i olika delar av landet och i olika typer av akviferer.
Finansiär: SGU Period: 2008-2009
Deltagare: Professor Allan Rodhe, Uppsala Universitet.
Kontakt vid FoUh: Göran Lindström

PAMO

Projektet PAMO (Participatory Modelling for Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Southern Africa) analyserar hur deltagande modellering kan användas för att ta fram lokalt föreslagna anpassningsplaner för inverkan av klimatförändringar på vattenresurser.
Finansiär: Sida/SAREC, VR
Period: 2006-2009
Deltagare: University KwaZulu Natal, Sydafrika, Linköpings och Lunds Universitet.
Kontakt FoUh: Lotta Andersson